Історія ідей, концепцій і теорій міжнародних відносин

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.291.01.O.009
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: Доктор політ. н., професор Хома Наталія Михайлівна.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в сфері міжнародних відносин, суспільних комунікації та регіональних студій, зовнішньополітичної діяльності держав, міжнародних взаємодій між державами, міжнародними організаціями та недержавними акторами, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов та передбачає застосування теорій суспільних наук та спеціальних наукових методів дослідження проблем міжнародних відносин; • здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України; • здатність виокремлювати ознаки та тенденції розвитку, розуміти природу, динаміку, принципи організації міжнародних відносин, суспільних комунікацій та/або регіональних студій; здатність аналізувати міжнародні процеси у різних контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному, суспільному, культурному та інформаційному; • здатність оцінювати стан та напрями досліджень міжнародних відносин та світової політики у політичній, економічній, юридичній науках, у міждисциплінарних дослідженнях; • знати та розуміти природу міжнародних відносин та регіонального розвитку, еволюцію, стан теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики, а також природу та джерела політики держав на міжнародній арені і діяльності інших учасників міжнародних відносин; • досліджувати проблеми міжнародних відносин, регіонального розвитку, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, із використанням сучасних політичних, економічних і правових теорій та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних підходів, презентувати результати досліджень, надавати відповідні рекомендації; • здійснювати прикладний аналіз міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, міжнародних процесів та міжнародної ситуації відповідно до поставлених цілей, готувати інформаційні та аналітичні документи; • здійснювати опис та аналіз процесів, конкретних ситуацій у сфері міжнародних відносин і зовнішньої політики крізь призму історичного та геополітичного підходів; • досліджувати та аналізувати соціальні, правові, культурні, економічні чинники, що впливають на ухвалення політичних рішень на внутрішньодержавному та міжнародному рівнях; • здійснювати прикладний аналіз розвитку регіональної та транскордонної співпраці.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: Історія державності та культури України. Кореквізити: Зовнішня політика України. Історія міжнародних відносин.
Короткий зміст навчальної програми: Зародження ідей про міжнародні відносини в епоху Стародавнього Сходу. Старогрецькі ідеї та концепції на міжнародну проблематику. Римська політико-правова думка про міжнародні відносини. Середньовічні підходи до аналізу проблематики міжнародних відносин. Новації епохи Відродження та Реформації у розгляді проблематики міжнародних відносин. Основні ідеї, концепції та теорії про міжнародні відносини епохи Нового часу. Ідеї, концепції та теорії епохи Просвітництва. Основні ідеї, концепції та теорії міжнародних відносин XIX століття. Міжнародні відносини в концепціях мислителів першої половини XX століття. Міжнародні відносини в концепціях мислителів другої половини XX століття. Новітні підходи до міжнародних відносин, запропоновані на початку XXI століття. Історія ідей, концепцій і теорій міжнародних відносин в українській політичній думці.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи з доповіддю на семінарах, участь у дискусіях, написання рефератів, дослідження у формі case-study, підготовка презентацій на задану тему. • Підсумковий контроль (60%): екзамен.
Рекомендована література: Артьомов І. Концепції міжнародних відносин у глобальному вимірі сучасності: інтеграційний аспект. Геополітика України: історія та сучасність. 2012. № 7. С. 10-36. Виздрик В. С., Мельник О. М. Військово-теоретичні аспекти трактування війни на основі теорії Карла фон Клаузевіца. Військово-науковий вісник. 2021. №35. С. 114-124. Герасимчук Т. Киридон А., Троян С. Наука про міжнародні відносини (базові категорії, методи, концепції). Рівне, 2007. Губань Р. В. Становлення культури миру в Середні віки. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18. Право. 2018. №34. С. 37-42. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник / за заг. ред. Н. Хоми. Львів: Новий Світ-2000, 2020. 765 с. Історія політичної думки: підручник / за заг. ред. Н. Хоми. Львів: Новий Світ-2000, 2016. 1000 с. Історія політичної думки: підручник: у 2-х т. / за заг. ред. Н. Хоми. Львів: Новий Світ-2000, 2017. Клаузевіц К. фон. Природа війни. Київ: Vivat, 2018. 416 с. Маруховська-Картунова О. Філософсько-релігійний та політологічний виміри витоків наук про мир і врегулювання етнополітичних конфліктів. Studia Politologica Ucraino-Polona. 2017. №7. С. 10-19. Теорія міжнародних відносин: Термінологічний словник / [М. Гетьманчук, О. Івахів, О. Кукарцев, Л. Кучма та ін.] / ред. М. Гетьманчука. Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2011. 368 с. Шевченко Ю. Г. Карл фон Клаузевіц та Сунь-Цзи: порівняльний аналіз війни. Соціально-політичні студії: науковий альманах. 2018. №2. С. 50-52. Surpi N. K., Avalokitesvari N. N. A. N., Sandi Untara I. M. G. Mandala Theory Of Arthasastra And Its Implementation Towards Indonesia's Geopolitics And Geostrategy. Jurnal Penelitian Agama Hindu Focuses on Hinduism Studies. 2020. № 4(3). Р. 179-190.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).