Іноземна мова І, частина 3

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.291.01.O.015
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Іноземні мови
Лектор: Новосілець О.В., Пуга О.О.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів комунікативної компетенції, яка необхідна для спілкування у знайомих ситуаціях, які зустрічаються в загальному мовному контексті.
Завдання: Загальні компетентності: ЗК5 - Здатність працювати в міжнародному контексті. ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу ЗК9. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. ЗК11. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел ЗК14. Здатність до міжособистісної взаємодії, повага до різноманітності та багатокультурності ЗК15. Здатність працювати як автономно, так і у команді. Фахові компетентності: • лінгвістична, що являє собою рівень володіння мовними нормами та здатність продемонструвати мовленєві уміння; • соціолінгвістична, що передбачає здатність тих, що вивчають іноземну мову, продукувати й розпізнавати стиль мовлення відповідно до конкретної комунікативної ситуації; • прагматична, що зумовлює володіння мовцем знаннями мовного та паралінгвістичного характеру та його здатність використовувати ці знання для впливу на співбесідника у процесі іншомовної комунікації.
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: • вміти відповідно застосовувати лексику сфери міжнародних відносин, яка охоплюється темами, що входять до робочої навчальної програми 2-го року навчання; • знати типологію текстів в англійській мові (newspaper/magazine reports and articles, agendas, formal and informal letters, discursive compositions); • ефективно використовувати граматичні форми, які охоплюються темами, що входять до робочої навчальної програми 2-го року навчання. • застосовувати знання системи англійських звуків, інтонації та оволодіти навиками слухання та розпізнавання автентичної англійської мови за спеціальністю; • застосовувати на практиці активну лексику, володіти професійним словником у межах програми; • ефективно використовувати мову в комунікативних ситуаціях; • читати твори англомовних письменників в оригіналі; • розуміти на слух автентичну мову, що базується на темах, поданих у робочій навчальній програмі. • вміти розпізнавати й перекладати граматичні конструкції в українську та в англійську мови. РН10 - Вільно спілкуватися державною та іноземними мовами на професійному рівні, необхідному для ведення професійної дискусії, підготовки аналітичних та дослідницьких документів. РН12 - Володіти навичками професійного усного та письмового перекладу з/на іноземні мови РН14 - Використовувати сучасні цифрові технології, спеціалізовані програмне забезпечення, бази даних та інформаційні системи для оптимізації вивчення іноземної мови
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: - Рівень знань -В1+ Кореквізити: Українська мова за професійним спрямуванням.
Короткий зміст навчальної програми: Програма навчальної дисципліни “Іноземна мова 1, ч 3” укладена для студентів міжнародників, які володіють мовою на рівні, який відповідає В1 за ЗЄР (Загально - європейські рекомендації щодо навчання та викладання сучасних мов). В результаті успішного навчання за програмою даного курсу очікується підвищення рівня володіння мовою до В1+, який є перехідним між рубіжнім та просунутим рівнями незалежного користувача мовою. Курс має практичне спрямування, надаючи студентам можливості набуття загальної професійної комунікативної компетенції у користуванні англійською мовою. Навчання здійснюється шляхом інтеграції мовленнєвих умінь та мовних знань в рамках знайомого загально-тематичного і ситуативного контексту відповідно до певної академічної та професійної сфери діяльності студентів. Самоосвіта вважається невід’ємною частиною даного навчального курсу, і особлива увага у програмі приділяється самостійній роботі студентів.
Опис: Тема: Вища освіта: навчальні заклади, навчальні курси, освітні технології, позапрограмна діяльність, проблеми сучасного студентства, значення вищої освіти у житті сучасного студента. Тема: Індивідуальний та професійний успіх: шлях до успіху, індивідуальний та професійний розвиток, безробіття, життя успішної людини. Тема: Культура і суспільство: культура, культурна різноманітність, культурна приналежність. Тема: Проблеми охорони довкілля: забруднення довкілля, глобальне потепління, міжнародна співпраця з питань глобального потепління, екологічні та техногенні катастрофи.
Методи та критерії оцінювання: Методи оцінювання знань: -усне та фронтальне опитування; -письмове опитування; -вибіркове усне опитування; -виступи на практичних заняттях; -тести; -оцінка активності; -оцінювання внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень; тощо. Залік/ екзамен -усне опитування; -тестовий контроль.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль: аудіювання, монологічне та діалогічне мовлення, читання, письмо. Контрольна робота. Підсумковий контроль: диференційований залік. Поточний контроль (ПК) Разом за дисципліну-100 Аудиторна робота 75 Аудіювання 10 Читання 10 Діалогічне мовлення 10 Монологічне мовлення 10 Письмо 10 Виконання лексико-граматичних тестів у ВНС 5 Позааудиторне читання. Ведення читацького щоденника. 10 Презентація 10 Контрольна робота 25
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Аудіювання – Повне розуміння аудіо-матеріалів; студент демонструє самостійність і здатність до адекватного сприйняття інформації й здатність відтворити, перекласти, запам’ятати цей матеріал, виконати супровідні усні чи письмові завдання. Читання – студент демонструє знання значної частини прочитаного матеріалу; факти використовуються правильно, наявна термінологічна коректність, можливі невеликі неточності; студент демонструє розуміння тексту, самостійність та критичність мислення, вміння аналізувати, аргументовано доводити свою позицію, логічно й послідовно викладати матеріал. Студент розуміє і може пояснити іноземної мовою значення більшості слів у тексті, знає їхній переклад, може використовувати активний словник підчас обговорення прочитаної інформації. Мовлення – студент демонструє здатність висловлюватись на обрану тему, використовуючи відповідні лексико-граматичні конструкції, вільно спілкуватися і доводити свою точку зору за допомогою мовних засобів, вступати у тематичні дискусії. Письмо – студент володіє достатнім рівнем знань щодо граматики і має достатню лексичну базу для правильного викладення своєї думки письмово. Важливі логічність, стислість, правильність викладу відповідно до вимог щодо написання того чи іншого виду письмової роботи (есе, лист, розширена анотація. тощо).
Рекомендована література: 1. Література до теоретичного курсу. 2. Література до практичних / семінарських занять. Підручники та посібники 1 Турчин Д.Б. English for International Relations / Англійська мова для міжнародних відносин: Навч. Посіб. Для студентів вищ. Навч. Заклад. 2-е вид., перероб. і доп. / Дмитро Турчин. – Вінниця: Нова Книга, 2017. – 256 с. : іл. 2. Fuchs M., Bonner M. Focus on grammar..- Longman, 2015. - 432 p. 3. Pilbeam A. Market Leader: Working Across Cultures/ Pearson / Longman Education Limited, 2017. – 96 p. 4. Prodromou L. Grammar and Vocabulary for First Certificate, Pearson / Longman, 2015. – 319 p. 5. Vince M. Advanced. Language practice with keys. Mcmillan, 2019. 6. V. Evans. Round-up 6.– Longman, 2015. – 268 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).