Ефективне лідерство

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.000.00.M.015G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: Жежуха Володимир Йосипович, канд. екон. наук, доцент Передало Христина Станіславівна, канд. екон. наук, доцент
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою дисципліни «Ефективне лідерство» є формування у студентів практичних та теоретичних знань у сфері лідерства як основи для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством, що спрямоване на забезпечення вмінь ефективно вирішувати складні прикладні управлінські завдання з використанням сучасних технічних засобів і новітніх методик, а також формування потенціалу особистого наукового й фахового вдосконалення в руслі глобальних тенденцій розвитку європейських та світових цінностей
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: - здатність навчатися, сприймати набуті знання в предметній області та інтегрувати їх із уже наявними; - уміння бути критичним та самокритичним для розуміння факторів, які мають позитивний чи негативний вплив на управління працівниками, та здатність визначити і врахувати ці фактори в конкретних управлінських ситуаціях; - здатність продукувати нові ідеї, проявляти креативність, здатність до системного мислення; - здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел; - здатність ефективно використовувати на практиці різні теорії у сфері лідерства; - уміння розв’язувати поставлені завдання та приймати відповідні обґрунтовані рішення; - уміння проводити дослідження на відповідному рівні, мати дослідницькі навички, що виявляються у здатності формувати (роблячи презентації або представляючи звіти) нові продукти у визначеній сфері, вибирати належні напрями діяльності та відповідні методи для їх реалізації, враховуючи наявні ресурси; - уміння працювати самостійно і в команді, здатність комунікувати з колегами як на загальному, так і на фаховому рівнях; - знання та розуміння предметної сфери та розуміння фаху; - уміння працювати у міжнародному контексті; фахових: - базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін; - здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з менеджменту, маркетингу, фінансів, логістики, економіки для ефективного управління суб’єктами господарювання в умовах ринкової економіки; - базові знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів в галузі менеджменту; - здатність з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки, аналізувати й узагальнювати зовнішню і внутрішню управлінську інформацію для здійснення планування, організування, мотивування працівників та контролю за діяльністю підлеглих в підрозділах підприємств та організацій; - здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для розв’язання типових управлінських завдань; - здатність розуміти і враховувати економічні, політичні, соціальні аспекти, що впливають на формування поточних та перспективних управлінських рішень.
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Знання теорії, методології, практики формування необхідних якостей лідерства для потреб управління підприємством. 2. Знання і розуміння теоретичних, методичних та практичних засад організування командної роботи для досягнення цілей підприємства. 3. Розуміння сутності лідерства та особливостей застосування лідерських якостей в процесі управління підприємством. 4. Уміння формувати управлінські навички, а також застосовувати техніки та методики для ефективного управління проблемними ситуаціями. 5. Уміння застосовувати лідерські якості під час виконання нових проектів, а також для мотивування персоналу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Немає
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні засади феномену лідерства. Оцінювання компетентностей в лідерстві. Лідерство на засадах мотивування. Модель лідерства у новому середовищі. Адаптація та інтегрування персоналу як інструменти лідерства. Командна робота та інструменти її забезпечення на засадах лідерства. Time-менеджмент як інструмент лідерства
Опис: Теоретичні засади феномену лідерства Феномен лідерства. Лідерство і компанії XXI століття. Менеджмент і лідерство: зміна ціннісних пріоритетів. Керівник і лідер: спільне та відмінне. Теорії лідерства та історичні етапи його становлення. LPI модель лідерства. Теорія «великих людей». Ситуативна теорія лідерства. Трансформаційна теорія лідерства. Оцінювання компетентностей в лідерстві Компетентність працівника: сутність та види. Модель компетенцій братів Спенсерів (модель «Айсберга»). Ассессмент-оцінювання як метод оцінювання компетентностей. Психогеометрія як інструмент лідерства. Діагностика метапрограм. Лідерство на засадах мотивування Грейдова система оцінювання посад та оплати праці. Використання ключових показників ефективності (КРІ). Нематеріальні форми мотивування. Модель лідерства у новому середовищі Ефективне лідерство на етапі входження в новий колектив. Взаємовідносини лідера і нового колективу. Неефективне лідерство в управлінні новими проектами. Адаптація та інтегрування персоналу як інструменти лідерства Адаптація персоналу як інструмент лідерства. Цілі адаптації та інструменти адаптації. Welcome-тренінги. Welcome-letter. Тімбілдінг як інструмент інтегрування персоналу на засадах лідерства. Командна робота та інструменти її забезпечення на засадах лідерства Сучасні теорії менеджменту і культура індивідуалізму. Результативність та ефективність компаній в XXI столітті. Модель PAEI. Time-менеджмент як інструмент лідерства Time-менеджмент: сутність та технологія реалізації. Інструменти особистісного та колективного time-менеджменту.
Методи та критерії оцінювання: Семестровий контроль має форму заліку, що передбачає виставлення оцінки на основі поточного контролю під час проведення пар (усне експрес-опитування, виконання завдань, виступи та презентації) та результатів виконання контрольної роботи.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (100 балів): • виконання завдань на практичних заняттях (30 балів); • виконання і захист контрольної роботи (30 балів); • тестування (40 балів).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінювання результатів навчання та досягнень студента здійснюється відповідно до інституційної 100-бальної шкали: 88-100 балів – атестований з оцінкою «відмінно»; 71-87 балів – атестований з оцінкою «добре»; 50-70 балів – атестований з оцінкою «задовільно»; 26-49 – «не атестований»; 00-25 балів – «не атестований» – оцінка «незадовільно».
Рекомендована література: 1. Про лідерство: 10 найкращих статей з Harvard Business Review; Пер. з англ. О. Лобастової. – Київ: Видавнича група КМ-БУКС, 2018. 2. Адізес І. Ідеальний керівник. Чому ним неможливо стати. Пер. з англ. С. Опацької. – Київ: Наш формат, 2017. 3. Ґоулман Д., Бояціс Р., Маккі Е. Емоційний інтелект лідера. – Київ: Наш Формат, 2019. 4. Фелан К. Вибачте, я зруйнувала вашу компанію. – Київ: Наш Формат, 2021. 5. Мартін Р., Ріел Дж. Техніка ухвалення рішень. Як лідери роблять вибір. – Київ: Наш Формат, 2019.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).