Ділова документація

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.000.00.M.007G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціальні комунікації та інформаційна діяльність
Лектор: Вовк Наталія Степанівна, к.і.н., доцент
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Формування у студентів необхідних теоретичних і практичних знань з питань документування та організації роботи з документами в процесі управлінської діяльності; набуття практичних умінь і навичок, необхідних для роботи з документами
Завдання: здатність продемонструвати знання та практичні навичок застосування правил та основних напрямів документування управлінської діяльності; поглиблені знання із практики складання кадрової документації в установах; поглиблені знання із практики документування господарської діяльності підприємства; поглиблені знання з теорії та практики управління документаційними процесами в аспектах документаційного забезпечення діяльності органів; знання та розуміння відповідних нормативних документів, чинних стандартів і технічних умов
Результати навчання: Керувати документаційними процесами діяльності установ, користуватися засобами електронного документообігу, організовувати референтну та офісну діяльність. Знати, розуміти та застосовувати в практичній діяльності законодавчі та галузеві нормативні документи Забезпечувати ефективність функціонування документно-комунікаційних систем Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов. Оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення. Уміння спілкуватись, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською). Лекції, практичні заняття –інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, метод проблемного викладу, самостійна робота – репродуктивний метод, дослідницький метод
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Українська мова (за професійним спрямуванням)
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна висвітлює основні аспекти створення та ведення документації в організацій різних рівнів та форм власності. Курс «Ділова документація» сприяє засвоєння знань та вироблення навичок, необхідних для документаційного забезпечення управлінської діяльності організацій.
Опис: Служба діловодства в організаціях: особливості роботи та характеристика діяльності. Особливості використання реквізитів у вітчизняній та міжнародній документації. Особливості ведення кадрового діловодства на підприємстві. Складання документів із загальних питань. Документування господарської та зовнішньоекономічної діяльності. Особливості атрибутики у ділових відносин
Методи та критерії оцінювання: Практична перевірка Усний контроль (опитування) Тестовий контроль Програмовий контроль
Критерії оцінювання результатів навчання: Виконання і захист практичних робіт – 5 б. * 6 практичних робіт = 30 балів Тестування – 70 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Вовк Н. Діловодство в юридичній практиці. Львів: Тріада-Плюс, 2016. 128 Бабій І.Основи діловодства : навчально-методичне видання для курсантів та студентів 2-3 курсів. Львів : СПОЛОМ, 2020. – 76 с. Довжук І. В.Діловодство (загальне, спеціальне): навч.-метод. посіб. / І. В. Довжук. – Переяслав (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2020. –353 с. Кузьменко М. Сучасне діловодство в Україні. Практичні поради. Практичний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2020. 350 с. Швецова-Водка Г., Костенко М. Документознавство. Навчальний посібник. К.: Кондор, 2021. 140 с. Вовк Н.С., Голощук Р.О. Ділова документація: навч. посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. 2018с Мина Ж.В., Думанський Н.О. Документаційне забезпечення діяльності установи : навч.посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. 158 с Сайт УНДІАСД. URL: http://undiasd.archives.gov.ua Сайт Кадровик.UA. URL: https://www.kadrovik.ua/
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).