Логістика та управління ланцюгами поставок: поширення європейського досвіду

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.000.00.M.019G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: доктор економічних наук, проф. Крикавський Є.В., кандидат економічних наук, доц. Чорнописька Н.В. кандидат економічних наук, доц. Похильченко О.А., кандидат економічних наук, доц. Гайванович Н.В., кандидат економічних наук, ст.в. Довгунь О.С., кандидат економічних наук, доц. Леонова С.В.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: формування у студентів системних знань і розуміння концептуальних основ логістики та управління ланцюгами поставок, теорії і практики розвитку цього напряму в країнах Європейського союзу та досвіду втілення провідними європейськими компаніями найкращих логістичних практик, а також набуття вмінь і навичок адекватного логістичного мислення та логістичної поведінки при прийнятті логістичних рішень в сучасних умовах
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальних: -здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями з теорії менеджменту у сфері логістики та управління ланцюгами поставок; -здатність до вироблення адекватних рішень у сфері логістики на основі сформованого логістичного мислення; - здатність до прийняття обґрунтованих логістичних рішень під час імплементації найкращих зразків європейського досвіду в логістичній галузі України фахових: -здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій логістики; - здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані логістичні рішення; -здатність обирати та практично застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології в управлінні ланцюгами поставок
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: - знати: досвід європейських країн у застосуванні логістики та роль логістики у реформуванні економіки України; науково-практичні концепції та технології європейських компаній; засади функціонування ланцюгів поставок в контексті євроінтеграції; кращі зразки європейської логістичної практики; перспективи розвитку логістики та ланцюгів поставок в Європі та світі. - вміти: ідентифікувати вплив логістики у реформуванні економіки України; ідентифікувати вплив ланцюгів поставок з стратегічного та оперативного погляду в економіці країн ЄС; оцінювати результативність діючих ланцюгів поставок; імплементувати загальновизнані техніки та інструменти логістики та концепції управління ланцюгами поставок в процесі вирішення ситуаційних вправ та кейсів, базованих на прикладах діяльності вітчизняних та європейських компаній.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни спрямоване на формування у студентів системних знань і розуміння концептуальних основ логістики та управління ланцюгами поставок через призму вивчення європейських логістичних стандартів та найкращих зразків європейської практики у галузі логістики, а також набуття вмінь і навичок адекватного логістичного мислення та логістичної поведінки при прийнятті логістичних рішень в сучасних умовах в контексті євроінтеграційних процесів
Опис: Логістика – інструмент ринкової економіки. Досвід європейських країн у застосуванні логістики. Фундаментальні засади логістики. Ланцюг поставок. Засади функціонування ланцюгів поставок в контексті євроінтеграції. Інтеграція логістичних процесів в ланцюгах поставок: досвід розвитку логістики в країнах – «старих» членах ЄС. Логістика у стратегічному розвитку ланцюгів поставок: особливості розвитку логістики в країнах – «нових» членах ЄС. Результативність ланцюгів поставок: кращі зразки європейської логістичної практики. Досягнення ланцюгами поставок конкурентних переваг: європейський досвід. Перспективи розвитку логістики та ланцюгів поставок в Європі та світі.
Методи та критерії оцінювання: Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання включають: 1. Оцінювання студентів на практичних заняттях (оцінювання участі в ділових іграх, розв’язування аналітичних завдань на базі розгляду практичних кейсів та ситуаційних вправ; участь в дискусіях, підведеннях підсумків з питань, що розглядаються на практичному занятті); 2. Контрольна робота (виконання індивідуального завдання (за варіантом) та його захист); 3. Підсумкове оцінювання знань студентів за допомогою комп’ютерного тестування у Віртуальному навчальному середовищі за адресою https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=10868)
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль: - практичні заняття 40б. - контрольна робота 20б. - комп’ютерне тестуваня 40б.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Підсумкова семестрова оцінка у 100-бальній шкалі переводиться у державну оцінку відповідно до прийнятої в Університеті системи: • 88-100 балів –“відмінно”; • 71-87 балів – “добре”; • 50-70 балів – “задовільно”; • 0-49 балів – “ не задовільно”. • Оцінка “відмінно” (88-100 балів) виставляється за повні, систематизовані знання. Студент має вірно відповісти на поставлені завдання і розв’язати практичні завдання, допускаються незначні механічні помилки, які суттєво не спотворюють загальний результат практичних задач. • Оцінка “добре” (71-87 балів) передбачає, що в цілому володіючи матеріалом, студент правильно відповідає на більшість поставлених завдань і допускає незначні неточності та окремі помилки при розв’язанні практичних задач. • Оцінка “задовільно” (50-70 балів) виставляється студенту, який має суттєві недоліки при розв’язанні поставлених завдань та має прогалини у практичних знаннях, але спробував розв’язати задачі, де міг допустити помилки. • Оцінка “незадовільно” (менше 50 балів) виставляється студенту, який не розуміє суті поставлених питань, не знає основних понять з предмету і не вірно на них відповів.
Рекомендована література: 1.Крикавський Є. Логістика та управління ланцюгами поставок: Підручник / Є. Крикавський, О. Похильченко, М. Фертч. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 848 с. 2.Крикавський Є. Логістичні системи: Підручник / Є.В. Крикавський, Н.В. Чорнописька - Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2019. – 288 с. 3.Крикавський Є.В., Чухрай Н.І., Чорнописька Н.В. Логістика: компендіум і практикум. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 340 с. 4. European Framework for „Knowledge Triangle? in the Logistics Sector: COMPENDIUM OF GOOD PRACTICES / Erasmus +, Framelog.pdf 5. Голдрат Е., Кокс Дж. МЕТА: Процес безперервного вдосконалення. – В-во: Наш формат, 2019, 448 с. 6. Hugos M. Zarzadzanie lancuchem dostaw, Helion, Gliwice 2011. 7. Szymonik A., Logistyka i zarzadzanie lancuchem dostaw, Difin, Warszawa, czasc 1,2010. 8. Szymonik A., Logistyka i zarzadzanie lancuchem dostaw, Difin, Warszawa, czasc 2, 2011. 9. Офіційний сайт «European Logistics Association» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.elalog.eu/ 10. Офіційний сайт Supply Chain Council [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://supply-chain.org/.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).