Стратегічні комунікації у міжнародних відносинах

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.291.01.O.019
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: к.політ.н., доцент Ільницька Уляна Вікторівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Забезпечення здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів політології та науки про міжнародні відносини і характеризується комплексністю та невизначеністю умов; Головною метою підготовки фахівців є: формування науково-обгрунтованих уявлень про стратегічні комунікації у системі міжнародних відносин та їх вплив на світові та національні політичні процеси; отримання студентами фундаментальних знань, умінь і навичок для успішного виконання професійних обов’язків у сфері міжнародних відносин з акцентом на розвитку компетентностей, необхідних для інформаційно-комунікативної й інформаційно-аналітичної роботи та здійснення ефективних комунікацій на міжнародному, регіональному та національному рівнях Метою підготовки майбутніх фахівців є надання знань та практичних навичок для розроблення і впровадження ефективних комунікативних стратегій на регіональному, національному та міжнародному рівнях, використовуючи сучасні інформаційно-комунікаційні технології, PR-інструментарій та інструментарій інформаційно-аналітичної та інформаційно-комунікативної роботи. Метою викладання курсу „Стратегічні комунікації у міжнародних відносинах” є ознайомлення студентів із основними поняттями стратегічних комунікацій та інформаційно-комунікативної й інформаційно-аналітичної діяльності в галузі міжнародних відносин; формування у студентів систематизованих знань і навичок щодо процесів розроблення стратегій інформаційно-комунікативної діяльності, поширення інформації в національному та міжнародному інформаційному просторі; організації та здійснення комунікацій, пошуку й аналітичної обробки політичної інформації, а також здобуття студентами цілісних, впорядкованих, систематизованих знань про комунікативну, інформаційно-аналітичну та PR-діяльність у міжнародних відносинах в умовах глобалізації.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: ІНТЕГРАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ : Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в сфері міжнародних відносин, суспільних комунікації та регіональних студій, зовнішньополітичної діяльності держав, міжнародних взаємодій між державами, міжнародними організаціями та недержавними акторами, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов та передбачає застосування теорій суспільних наук та спеціальних наукових методів дослідження проблем міжнародних відносин. ЗАГАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ: • ЗК2–Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі і знань про природу і суспільство, та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового образу життя. (ЗК2). • ЗК5–Здатність працювати в міжнародному контексті. (ЗК5). • ЗК6–Здатність генерувати нові ідеї (креативність). (ЗК6). • ЗК7–Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. (ЗК7). • ЗК9–Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. (ЗК9). • ЗК12–Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. (ЗК12). • ЗК14–Здатність до міжособистісної взаємодії, повага до різноманітності та багатокультурності. (ЗК14). Крім того: -Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК8). -Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності (ЗК4). -Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК3) -Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, зокрема завдяки використанню інформаційних і комунікаційних технологій. -Уміння аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного характеру, критично оцінювати отримані результати та обґрунтовувати прийняті рішення. -Здатність працювати як автономно, так і у команді. -Здатність генерувати нові ідеї. -Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. -Навички міжособистісної взаємодії, цінування та поваги різноманітності та багатокультурності. -Здатність діяти суспільно відповідально, проявляти громадянську свідомість, відповідати за якість виконаної роботи. -Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності). ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ: • ФК1–Здатність виокремлювати ознаки та тенденції розвитку, розуміти природу, динаміку, принципи організації міжнародних відносин, суспільних комунікацій та/або регіональних студій. (ФК1). • ФК12–Здатність до здійснення комунікації та інформаційно-аналітичної діяльності у сфері міжнародних відносин (українською та іноземними мовами). (ФК12). • ФК14–Здатність аналізувати регіональну та транскордонну співпрацю, зокрема, регіональну співпрацю ЄС, а також розвиток міжнародної регіональної та транскордонної співпраці України. (ФК14). Крім того : • ФК4–Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики держав, суспільних комунікацій, регіональних досліджень. (ФК4). • ФК10–Здатність аналізувати структуру та динаміку міжнародних суспільних комунікацій, виявляти їх вплив на міжнародну систему, державні та суспільні інститути. (ФК10).
Результати навчання: Результати навчання: • Знати природу та механізми міжнародних комунікацій; • Здійснювати опис та аналіз міжнародної ситуації, збирати з різних джерел необхідну для цього інформацію про міжнародні та зовнішньополітичні події та процеси; • Збирати, обробляти та аналізувати великі обсяги інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, регіональних систем, міжнародних комунікацій; • Досліджувати проблеми міжнародних відносин, регіонального розвитку, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, із використанням сучасних політичних, економічних і правових теорій та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних підходів, презентувати результати досліджень, надавати відповідні рекомендації; • Вільно спілкуватися державною та іноземними мовами на професійному рівні, необхідному для ведення професійної дискусії, підготовки аналітичних та дослідницьких документів; • Вести фахову дискусію із проблем міжнародних відносин, міжнародних комунікацій, регіональних студій, зовнішньої політичної діяльності, аргументувати свою позицію, поважати опонентів і їхню точки зору; • Здатність у комунікаціях обстоювати патріотичну державницьку позицію щодо місця України в системі міжнародних відносин.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Пререквізити: Українська мова за професійним спрямуванням; Політологія; Інформатика та сучасні інформаційні технології. • Кореквізити: Громадська дипломатія; Міжкультурні комунікації у міжнародних відносинах.
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Cтратегічні комунікації у міжнародних відносинах» є невід’ємною складовою циклу дисциплін спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» першого рівня вищої освіти (бакалаврату), метою якої є отримання студентами фундаментальних знань, умінь і навичок для успішного виконання професійних обов’язків у сфері комунікацій на міжнародному, регіональному та національному рівнях. Завданням дисципліни є надання систематизованих, цілісних знань та практичних навичок для розроблення і впровадження ефективних комунікативних стратегій із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та інструментарію інформаційно-аналітичної роботи. Навчальна дисципліна «Cтратегічні комунікації у міжнародних відносинах» забезпечує формування у студентів цілісного уявлення про механізми здійснення комунікацій та функціонування інформаційних потоків у сфері міжнародних відносин; про специфіку та особливості комунікативної діяльності у системі міжнародних відносин; надання майбутнім фахівцям-міжнародникам систематизованих й емпірично обґрунтованих уявлень про систему зовнішньополітичних комунікацій, різновидів комунікативних технологій та специфіку комунікативної діяльності у міжнародних відносинах, про специфіку реалізації комунікативної стратегії суб’єктів МВ з використанням сучасних інформаційно-комунікативних технологій, а також здобуття практичних навичок застосування зовнішньополітичних інформаційно-комунікативних технологій.
Опис: Зміст курсу (НАЗВИ ТЕМ) Стратегічні комунікації та інформаційно-комунікативна діяльність у сучасній системі міжнародних відносин. Інноваційні стратегічні зовнішньополітичні комунікації та Інтернет-технології у міжнародних відносинах. Інформаційно-аналітична та аналітико—прогностична діяльність у стратегічних міжнародних комунікаціях. Інформаційно-аналітичні та аналітико-прогностичні технології у стратегічних міжнародних комунікаціях. Інформація у системі тратегічних міжнародних комунікацій. Типи та види міжнародної інформації. PR-комунікації та зв’язки з громадськістю (Паблік рилейшнз) у системі стратегічних політичних та міжнародних комунікацій. Міжнародні зовнішньополітичні PR-комунікації (Паблік рилейшнз) та зв’язки з громадськістю. Міжнародний PR та міжнародна PR-практика. Медіа-комунікації та медіа-дипломатія у сучасній системі міжнародних відносин. Політика «М’якої сили» (Soft Power) у сучасній системі міжнародних комунікацій: сутність, особливості, форми, канали та механізми реалізації. Громадська дипломатія як форма реалізації політики «М’якої сили» та елемент (складова) системи стратегічних комунікацій у міжнародних відносинах. Культурна дипломатія як форма реалізації політики «М’якої сили» та елемент (складова) системи стратегічних комунікацій у міжнародних відносинах. Іміджеві та бренд комунікації. Іміджева дипломатія у стратегічних міжнародних комунікаціях. Рекламні комунікації та рекламні стратегії у політичній сфері та міжнародних відносинах. Інформаційно-аналітичні документи у практиці міжнародних комунікацій.
Методи та критерії оцінювання: Опис методів оцінювання рівня досягнення результатів навчання: Усні та письмові опитування, обговорення проблемних питань, аналіз доповідей, рефератів, презентацій, ессе. Методи навчання: -Лекції, практичні заняття (Методи навчання: інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, метод проблемного викладу тощо) -Самостійна робота – (репродуктивний метод, дослідницький метод) Крім того: ? Словесні методи / Вербальні методи (пояснення; розповідь; бесіда; робота з навчально-методичною літературою та іншими інформаційними джерелами ); ? Наочні, наочно-візуальні методи (ілюстрація; демонстрація; показ ); ? Практичні (дослідження; моделювання, експеримент; вправи-тренінги ). Методи контролю: ? Поточний контроль; екзаменаційний контроль; ? спостереження за навчально-пізнавальною діяльністю; ? усне опитування (індивідуальне і фронтальне) ; ? вибіркове усне опитування; ? письмовий контроль знань і умінь (здійснюється за допомогою письмових робіт (письмові відповіді на питання, реферати, вирішення задач і вправ)); ? тести (тестування); ? оцінка (оцінювання) активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень тощо. ? презентації; ? виконання та захист практичних робіт; ? виставка літературних джерел; ? практична перевірка виконаних завдань; ? тематичний та тестовий контролі тощо. Методи оцінювання знань: Поточний та екзаменаційний контроль. Методи оцінювання знань: -усне та фронтальне опитування; -письмове опитування; -вибіркове усне опитування; -виступи на семінарах; -тести; захист практичних робіт; -оцінка активності; -оцінювання внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень; тощо. Екзамен – -письмове опитування, -тестовий контроль. Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи Методи: опитування; оцінювання пропозицій і рекомендацій з розв’язання проблеми БКР --Методи і критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи з доповіддю на семінарах, участь у дискусіях, написання рефератів, дослідження у формі case-study, підготовка презентацій на задану тему. • Підсумковий контроль (60%): екзамен (трьохрівневе тестування).
Критерії оцінювання результатів навчання: a. Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи з доповіддю на семінарах, участь у дискусіях, написання рефератів, дослідження у формі case-study, підготовка презентацій на задану тему. b. Підсумковий контроль (60%): екзамен (трьохрівневе тестування). --- Поточний контроль (ПК)—40 балів : -Виступи на семінарському занятті за питаннями, визначеними в Плані семінарського заняття (макс. бал–3) -Підготовка реферату та в иступ із доповіддю (макс. бал – 4). -Доповнення до основних виступів колег, участь в обговоренні проблемних питань, постановка запитань колегам (макс.бал –2). --- Оцінювання знань та вмінь студента за результатами вивчення навчального матеріалу виконується у 100-бальній шкалі за такими критеріями: 100 – 88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань навчального матеріалу, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і розвитку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87 – 80 балів – («дуже добре») виставляється за знання навчального матеріалу вище від середнього рівня, аргументовані відповіді на поставлені запитання (можлива невелика кількість неточностей), вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 79–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу, аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 61 бал – («посередньо») виставляється за посередні знання навчального матеріалу компонента, мало аргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 60–50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, практичних задач; 49–00 балів – («незадовільно» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінювання знань та вмінь студента за результатами вивчення навчального матеріалу виконується у 100-бальній шкалі за такими критеріями: 100 – 88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань навчального матеріалу, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і розвитку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87 – 80 балів – («дуже добре») виставляється за знання навчального матеріалу вище від середнього рівня, аргументовані відповіді на поставлені запитання (можлива невелика кількість неточностей), вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 79–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу, аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 61 бал – («посередньо») виставляється за посередні знання навчального матеріалу компонента, мало аргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 60–50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, практичних задач; 49–00 балів – («незадовільно» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час
Рекомендована література: Рекомендована література: • БаровськаА.В. Стратегічні комунікації: досвід НАТО /А.В.Баровська //Стратегічні пріоритети. –2015. –No1(34). –С.147–152. • Бебик В.М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз: Монограф. – К.: МАУП, 2005. – 440с. • Боднар І.Р. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах: Навчальний посібник / Боднар І.Р. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2007. - 280 с. • Варенко В.М. Інформаційно-аналітична діяльність: Навч. посібн. / В.М. Варенко. – К.: Університет «Україна», 2013. – 416 с. • Городецька О.М. Міжнародна інформація. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. – Київ, МІЛП, 2001. – 165с. • Дубов Д.В. Стратегічні комунікації: проблеми концептуалізації та практичної реалізації / Д.В.Дубов // Стратегічні пріоритети. Серія: Політика. –2016. –No4(41). –С.9–23. • Європейські комунікації. Навч. посібник / Макаренко Є.А., Ожеван М.А., Тихомирова Є.Б., Рижков М.М. та ін. – К., 2006. • Європейські комунікації: Монографія. – К.: Центр вільної преси, 2007. – 536 с. • Запорожець О.Ю. Кризові комунікації у міжнародних відносинах. Навчальний посібник. –К. : ІМВ, 2009. –75с. • Інформаційна безпека: контрманіпулятивні стратегії. Навч. посібник /Макаренко Є.А., Ожеван М.А., Рижков М.М. та ін. – К., 2009. • Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньополітичних інтересів України / Макаренко Є.А., Тихомирова Є.Б., Рижков М.М. та ін. – К., 2006. • Карпчук Н.П. Засади комунікаційної політики: досвід країн-членів Європейського Союзу [Текст]: монографія / Наталія Петрівна Карпчук. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 440с. • Кудрявцева С.П. Міжнародна інформація [Текст]: навч. посібн. / С.П. Кудрявцева, В.В. Колос. – К. : Вид. дім «Слово», 2005. – 400 с. • Макаренко. Є.А. Віртуальна дипломатія. Підручник / Є.А.Макаренко, Н.О. Піпченко – К., Центр вільної преси, 2010. – 302с. • Макаренко Є.А. Європейська інформаційна політика / Є.А.Макаренко – К. : Наша культура і наука, 2000. – 368 с. • Макаренко Є.А. Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньополітичних інтересів України (у співавт.). – К., 2006. • Макаренко Є.А. Міжнародні інформаційні відносини / Є.А.Макаренко – К.: Наша культура і наука, 2002. – 452 с. • Міжнародна інформація : навч. посібн. / М.П.Требін, І.О. Поліщук, Н.П. Осипова та ін.; за ред.. М.П. Требіна. – Х.:Право, 2014. – 336с. • Муковський І.Т. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах: Навч. посібн. / Муковський І.Т., Міщенко А.Г., Шевченко М.М. – К.: Кондор, 2012. – 224с. • Палеха Ю.І. Документування в дипломатичній діяльності: навч посібн. / Ю.І. Палеха, В.В. Пристайко. – К.: Вид-во Ліра-К. – 2012. – 284с. • Піпченко Н.О. Концептуальні та структурно-політичні виміри віртуальної дипломатії. 2008. • PR в органах державної влади та місцевого самоврядування: Монографія / За заг. ред В.М.Бебика, С.В. Куніцина. – К.; Симферополь: МАУП, 2003. – 240с. • Репецький С.В. Інформаційна функція дипломатичних представництв: Навчальний посібник / Репецький С.В. - К., 2003. – 230с. • Стратегічні комунікації в міжнародних відносинах: Монографія. Київ: Вадекс, 2019. 442 с. (Серія «Комунікації ХХІ століття») • Стратегічні комунікації: [словник] / Т. В. Попова, В. А. Ліпкан / за заг. ред. В. А. Ліпкана. - К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2016. - 400 с. • Сухорольська І. Нова громадська дипломатія та особливості її реалізації у сучасних умовах / І. Сухорольська. // Українська національна ідея. – 2015. – Вип.27. – С. 136-143. • Тихомирова Є.Б. Зв язки з громадськістю [Текст]/ Є.Б. Тихомирова.– К.: НМУВО, 2001. – 560 с. • Тихомирова Є.Б. Паблік рилейшнз у глобалізованому світі / Є.Б. Тихомирова. -- К.: Наша культура і наука. 2004. – 489с. • Шевченко О.В. Державний брендінг в міжнародних відносинах – Навчальний посібник. - К., ІМВ., 2011. - 152 с. • Шевченко О.В. Європейська PR-практика: Посібник – К.: ІМВ, 2006. – 162 с. • Шевченко О.В. Основи PR-практики (прикладний аспект): Посібник – К.: Центр вільної преси, 2007. – 157 с. • Шевченко О.В. GR- та лобі технології в міжнародних відносинах – Навчальний посібник. - К., ІМВ. 2011. - 185 с. • Шевченко О.В., Яковець А.В. PR: теорія і практика. Підручник - К.: Бізнесполіграф, 2011. - 464с. • Шинкаренко Т.І. Мова дипломатичних документів: навчальний посібник / Т.І. Шинкаренко, А.Г. Гуменюк, О.Ю. Ковтун. – К., 2009. – 112 с. • Шпига П.С. Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики: Конспект лекцій / П.С. Шпига. – К.: Київський міжнародний університет, 2004. – 108 с. • Шпига П.С. Міжнародні комунікації: Конспект лекцій. - К.: Київський міжнародний університет, 2004. - 94 с. • Холод О.М. Комунікаційні технології : Підручник / О.М.Холод — К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 212с. • Юдін О.К. Інформаційна безпека держави [Текст] : навч. посібн. для вищ. навч. закл. / О.К. Юдін, В.М. Богуш. – Х. : Консум, 2005. – 575 с. • Communicating Europe to Citizens and Media. European Commission Directarate-Generale Communication [Electronic resource]. – Available at: • White Paperona European Communication Policy [Electronic resource]. – Available at: http://europa.eu/documents • Yellow Paper on EU Communication [Electronic resource]. – Available at :http://www.intelsistem.hr
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).