Конфліктологія та теорія переговорів

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.291.01.O.016
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: д. політ. н., професор Луцишин Галина Іванівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: -- Знати та розуміти природу міжнародних відносин та регіонального розвитку, еволюцію, стан теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики, а також природу та джерела політики держав на міжнародній арені і діяльності інших учасників міжнародних відносин. -- Знати та розуміти природу та динаміку міжнародної безпеки, розуміти особливості її забезпечення на глобальному, регіональному та національному рівні, знати природу та підходи до вирішення міжнародних та інтернаціоналізованих конфліктів. -- Знати природу міжнародного співробітництва, характер взаємодії між міжнародним акторами, співвідношення державних, недержавних акторів у світовій політиці. -- Знати природу та характер взаємодій окремих країн та регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях. -- Здійснювати опис та аналіз міжнародної ситуації, збирати з різних джерел необхідну для цього інформацію про міжнародні та зовнішньополітичні події та процеси. -- Вести фахову дискусію із проблем міжнародних відносин, міжнародних комунікацій, регіональних студій, зовнішньої політичної діяльності, аргументувати свою позицію, поважати опонентів і їхню точки зору.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Пре-реквізит: Теорія міжнародних відносини; Історія міжнародних відносин; Міжнародні організації. • Ко-реквізити: Міжнародне право; Дипломатична та консульська служба; Міжнародні відносини та світова політика.
Короткий зміст навчальної програми: Предмет конфліктології як науки. Історія становлення та розвитку знань про конфлікти. Теорії міжнародних конфліктів. Конфлікт як соціальне явище. Типологія сучасних конфліктів. Міжнародні конфлікти нового покоління. Етнонаціональні та міжетнічні конфлікти на міжнародному рівні. Етнічний та регіональний сепаратизм. Інституалізація конфлікту. Аналіз та експертиза конфлікту. Попередження міжнародних конфліктів. Управління міжнародними конфліктами. Переговорний процес та його основні характеристики. Процедура переговорного процесу у вирішенні міжнародних конфліктів. Інститут посередництва у вирішенні міжнародних конфліктів. Роль міжнародних організацій у врегулюванні конфліктів. Демократичні процедури як засіб врегулювання і вирішення конфліктів.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи з доповіддю на семінарах, участь у дискусіях, написання рефератів, дослідження у формі case-study, підготовка презентацій на задану тему. Підсумковий контроль (60%): екзамен (трьох рівневе тестування).
Рекомендована література: 1. АБВ. Збройний конфлікт в термінах/ Дуцик Д., Черниш В., Вороніна В., Рюче Н., Мороз І., Паперняк О., Калупаха І. ; Київ: Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, 2019. – 90с. 2. Білецька Т. В., Ігнатьєва Т. В. Міжнародні конфлікти сучасності: теорія і практика аналізу: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський, 2020. – 50 с. 3. Бернадський Б. В.Міжнародні конфлікти: курс лекцій / Б. В. Бернадський. К. : ДП «Вид. дім «Персонал», 2012. – 366 с. 4.Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л. Міжнародний тероризм: консолідований аналіз забезпечення безпеки. –Навчальний посібник. – Київ: ННІПСК КНУВС, 2009. – 72с. 5. Гібридна війна: in verbo et in praxi : монографія / Донецький національний університет імені Василя Стуса / під. заг. ред. проф. Р.О. Додонова. Вінниця : ТОВ «НіланЛТД», 2017. – 412 с. 6. Гірник А.М. Основи конфліктології / А.М.Грняк. – Вид-во»Києво-Могилянська академія». – 2010. – 222 с. 7. Досвід врегулювання конфліктів у світі. Уроки для України // Центр досліджень СІАЗ НБУВ. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1960:dosvid-vregulyuvannya-konfliktiv-u-sviti-uroki-dlya-ukrajini-2&catid=63&Itemid=393 8. Капітоненко, М. Г. Міжнародні конфлікти : навчальний посібник для студентів ВНЗ / М. Г. Капітоненко. К. : Либідь. – 2009. – 352 с. 9. Луцишин Г.І. Конфліктологія та теорія переговорів. Навчальний посібник / Г.І.Луцишин. –Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка». – 2015. – 200 с. 10. Конфліктологія: Навчальний посібник / За ред. М. П. Гетьманчука. П. П. Ткачука. – Львів: ЛІСВ, 2007. – 326 с. 11. Перепилиця Г. М. Конфлікти в посткомуністичній Європі: Монографія / Г.М.Перепилиця. – Київ: НІСД, 2003. – 432 с. 12. Примуш М. Конфліктологія: навч. посіб. для вузів /М. Примуш; М-во освіти і науки України. – К.: Вид. дім “Професіонал”, 2006. – 282 с. 13. Тихомирова Є. Б., Постоловський С. Р. Конфліктологія та теорія переговорів: Підручник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 240 с. 14.Aggestam K. (2014) Conflict Analysis and International Relations. In: Nesbitt-Larking P., Kinnvall C., Capelos T., Dekker H. (eds) The Palgrave Handbook of Global Political Psychology. Palgrave Studies in Political Psychology Series. Palgrave Macmillan, London.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).