Міжнародна інформація

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.291.01.O.017
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Міжнародна інформація
Лектор: к.політ.н., доцент Максимець Віра Євгенівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знання процесів глобальної комунікації; - знання критеріїв аналізу міжнародних інформаційних відносин; - визначення критеріїв міжнародної інформаційної політики, правового регулювання міжнародного інформаційного поля; - вивчення методології міжнародної інформаційної безпеки; - вивчення особливостей функціонування інформаційної економіки, інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньої політики; - формування навичок прикладних досліджень у галузі інформації та комунікації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Теорія міжнародних відносин; кореквізити: • Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Міжнародна інформація як складова глобальної комунікації. Інформаційне суспільство у вимірах інноваційно-інформаційної парадигми глобального розвитку. Інфраструктура та специфіка функціонування інформаційного ринку. Міжнародна інформаційна діяльність. Джерела інформації у міжнародних відносинах та суспільних комунікаціях. Інформаційно-аналітичні центри в сучасних міжнародних відносинах. Технології міжнародної інформації. Сучасні міжнародні інформаційні системи. Інформаційні війни. Спеціальні інформаційні операції: види, методи, сили та засоби. Інформаційна безпека. Інформаційна безпека України.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль: усні опитування, письмові опитування, виконання індивідуальних домашніх заввдань (40%); • підсумковий контроль: екзамен у письмово-усній формі (60%).
Рекомендована література: 1. Кудрявцева С. П. Міжнародна інформація [Текст] : навч. посіб. / C. П. Кудрявцева, В. В Колос. - К.: Вид. дім «Слово», 2005. - 400 с. 2. Макаренко С. А. Міжнародні інформаційні відносини [Текст] / С. А. Макаренко. - К.: Наша культура і наука, 2002. - 452 с. 3. Міжнародна інформація: навч. посіб. [Текст] / М. П. Требін, І. О. Поліщук, Н. П. Осипова та ін.; за ред. М. П. Требіна . – Х: Право, 2014. – 336 с. 4. Митко А. М. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. [Текст] /А. М. Митко. – Луцьк: «Терен», 2012- 262 с. 5. Почепцов Г. Г., Чукут С. А. Інформаційна політика: Навчальний посібник. – Київ, 2006. 6. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации [Текст] / Г. Г. Почепцов. – М. : Рефл-бук; К.: Ваклер, 2001.- 656 с. 7. Ребкало В. А. Політична аналітика та прогнозування: Навчальний посібник / В. А. Ребкало, О. Л. Валевська, Ю. Г. Кальченко. – К.: УАДУ, 2002. - 60 с. 8. Юдін О. К. Інформаційна безпека держави [Текст]: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О. К. Юдін, В. М. Богуш. - X.: Консум, 2005. - 575.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).