Міжнародне право

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.291.01.O.018
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Міжнародна інформація
Лектор: к.ю.н., доцент Гачкевич Андрій Олександрович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати основоположні поняття та концепції в сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій; • знати сучасний стан, закономірності та основні тенденції розвитку міжнародних відносин на регіональному та глобальному рівнях; • знати поняття міжнародного права як окремої правової системи, особливості якої відображені у джерелах, переліку суб’єктів та характері відповідальності; • знати основні принципи міжнародного публічного права, що втілюють в собі права та обов’язки держав у відносинах між собою; • вміти обґрунтовувати та пояснювати актуальні процеси у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики; • вміти виявляти існуючі закономірності міжнародних відносин, використовуючи інформаційні технології, а також прогнозувати розвиток подій на міжнародній арені; • вміти проводити методологічно обґрунтовані наукові дослідження явищ та процесів на міжнародній арені, інтегруючи знання різних сфер пізнання суспільства; • вміти аналізувати поведінку суб’єктів міжнародного публічного права на предмет відповідності міжнародно-правовим нормам.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: кореквізити: • Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Вступ до міжнародного права. Поняття державного суверенітету через призму розвитку міжнародного права. Підходи до розуміння природи міжнародного права. Міжнародне право як окрема правова система та його взаємозв’язок з іншими явищами. Галузі міжнародного права. Міжнародний договір та міжнародний звичай як основні джерела міжнародного права. Явище законності у міждержавних відносинах та причини існування «подвійних стандартів». Повноваження, структура та діяльність Організації Об’єднаних Націй у XX-XXI століттях. Поняття основних принципів міжнародного права як критеріїв правомірності поведінки держав. Територіальна цілісність, політична незалежність та непорушність державних кордонів у міжнародному праві. Міжнародні спори та роль Міжнародного Суду ООН у їх вирішенні. Міжнародно-правові аспекти прав людини. Держави як основні суб’єкти міжнародного права: проблеми визнання та правонаступництва. Боротьба за державність та існування територій з невизначеним міжнародно-правовим статусом. Механізм відповідальності у праві та особливості міжнародно-правової відповідальності. Значення міжнародного права на сучасному етапі.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль: усні опитування, письмові опитування, виконання індивідуальних домашніх завдань (45%); • підсумковий контроль: екзамен у письмово-усній формі (55%).
Рекомендована література: 1. Баймуратов М.А. Международное публичное право : Учебник. – К. : Истина, 2004. 2. Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. Міжнародне право. Основи теорії: Підручник / За ред. В.Г. Буткевича. – К.: Либідь, 2002. 3. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: Учебник. – М.: Издательство БЕК, 1996. 4. Міжнародне право: Основні галузі: Підручник / За ред. В.Г. Буткевича. – К.: Либідь, 2004. 5. Shaw M.N. International Law. – Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).