Трудове право

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.000.00.M.026G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільне право та процес
Лектор: У.П. Бек
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Трудове право є однією з провідних галузей вітчизняної системи права. В рамках дисципліни вивчаються загальні проблеми правового регулювання трудових відносин найманих працівників. Вивчення дисципліни «Трудове право України» має на меті: дати студентам ґрунтовні знання з практичного застосування норм трудового права України; сприяти здобуттю студентами навичок самостійної роботи, що дозволить поглиблювати й оновлювати практичні навики у сфері застосування найманої праці та соціального партнерства; сформувати правничу правосвідомість та підвищити рівень правової культури.
Завдання: Завданням дисципліни є вивчення студентами нормативно-правових джерел, які регулюють порядок виникнення, зміни та припинення трудових відносин та відносин між трудовим колективом та роботодавцем, а також опанування ними основних практичних проблем, які існують у сфері використання найманої праці на підставі трудових договорів.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання (ПР): ПР32 (ЗВО). Демонструвати знання правових норм, що визначають організацію і зміст діяльності органів державної влади. Лінія 1: Освітньо-правова діяльність ПР36 (ЗВО). Застосовувати цифрові технології в освітньому процесі закладів освіти. Лінія 2: Професійна мобільність педагога ПР40 (ЗВО). Уміти організовувати діяльність відповідно до стандартів і рекомендацій (ESG-2015) щодо забезпечення якості освіти, знання і розуміння соціальної природи трудових відносин та їх правового регулювання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Українська мова (за професійним спрямуванням); Філософія Супутні і наступні навчальні дисципліни Історія державності та культури України
Короткий зміст навчальної програми: Зміст навчальної дисципліни становить поняття, предмет, метод та система трудового права України, функції та основні принципи трудового права, джерела трудового права, суб’єкти трудового права, трудовий договір, порядок прийому на роботу, зміна умов трудового договору, припинення трудового договору, правове регулювання зайнятості та працевлаштування, правові засади соціального діалогу, правове регулювання робочого часу, час відпочинку за трудовим правом, правове регулювання оплати праці, трудова дисципліна, дисциплінарна відповідальність за трудовим правом, матеріальна відповідальність сторін трудового договору, трудові спори та порядок їх вирішення.
Опис: Тема: Загальні засади трудового права України. Тема: Порядок прийому на роботу. Тема: Порядок припинення трудового договору. Тема: Правові засади соціального діалогу та порядку укладення колективного договору. Тема: Порядок регулювання робочого часу та часу відпочинку. Тема: Відповідальність сторін трудового договору за трудовим правом. Тема: Трудові спори та порядок їх вирішення.
Методи та критерії оцінювання: Форми і методи навчання. В умовах використання інтерактивних технологій, заняття проводяться в активних і творчих формах. Проблемні й оглядові лекції, «активні» семінари з елементами «ділової гри», тренінги, заняття із застосуванням комп'ютерно-комунікаційної складової. Основними маркерами організації освітнього процесу з навчальної дисципліни «Трудове право», є формування компетентностей, розвитку компетентностей, перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей, корекції основних компетентностей, комбіновані, інтерактивні, інтегровані заняття (заняття «дискусійна група», заняття з навчанням одних студентів іншими), заняття формату «прес-конференції», ділові ігри, форуми, брифінги, квести, тощо. Для формувань уміння та навичок застосовуються методи навчання: вербальні/словесні (лекція, пояснення, розповідь, бесіда); наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація); практичні (проведення експерименту, практики); пояснювально-ілюстративний або інформаційно-рецептивний (передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її засвоєння студентами); репродуктивний, в основу якого покладено виконання різного роду завдань за зразком; метод проблемного викладу; частково-пошуковий або евристичний; дослідницький. Методи діагностики знань, опосередком яких визначають рівень досягнення запланованих пізнавальних результатів з навчальної дисципліни «Трудове право», наділені прозорими критеріями оцінювання, забезпечують об’єктивний поточний та підсумковий контролі. Під час контрольних заходів застосовується система об’єктивної оцінки знань, навичок та умінь, зокрема, з використанням інноваційних технічних засобів, інтерактивних платформ. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Трудове право» - для проміжного і підсумкового контролю знань студентів, є складовими навчально-методичного комплексу, входять до пакетів кваліфікаційних завдань з дисципліни. Засобами діагностики знань (успішності навчання, якісних та кількісних показників) виступають: проведення поточного і підсумкового контролю знань студентів. Поточний контроль знань є органічною частиною всього навчального процесу і слугує засобом виявлення ступеня сприйняття (засвоєння) навчального матеріалу з дисципліни «Трудове право». Оцінювання знань студентів на основі даних поточного контролю, відбувається за допомогою моніторингу активності роботи під час вивчення програмного матеріалу дисципліни, включаючи відповіді на семінарських заняттях, підготовка доповідей, повідомлень та аналітичних матеріалів тощо. Поточний контроль проводиться з метою вияснення готовності студентів до занять у таких форм: фронтального стандартизованого усного опитування студентів за основними питаннями дискурсу; фронтальної перевірки виконання індивідуальних завдань; виклику окремих студентів для самостійного розв'язування практичних завдань чи ситуацій (казусів); бліц - опитування, що являє собою або суцільне опитування всіх присутніх студентів або вибіркове опитування частини присутніх. Самостійна та індивідуальні робота студентів передбачає цілеспрямований пошук ефективних способів вивчення дисципліни «Трудове право», свідоме ставлення та послідовність в роботі, вміння використовувати наявну літературу і нормативну базу, планувати власну роботу. Самостійна робота студента - робота за певним переліком тем (завдань), відведених на самостійне вивчення, забезпечених навчально-методичною літературою (НМК, навчально-методичними посібниками) та рекомендаціями, контрольована у виді тестових завдань, контрольних робіт, колоквіумів, рефератів, звітів. Підсумковий (семестровий) контроль: тестові завдання різних рівнів складності, казусні завдання (задачі), теоретичні питання (нормативного, проблемного, дискусійного спрямування). Розподіл балів у 100-бальній шкалі Поточний контроль (ПК): - усне опитування на практичних заняттях - 35 балів; - виступ на практичних заняттях із рефератом, доповіддю - 35 балів; - тестування знань студентів із відповідної теми лекційного курсу – 10 балів. - письмова контрольна робота - 20 балів.
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання рівня досягнення результатів навчання здійснюється з огляду на здатність зібрати потрібну інформацію, засвоїти знання, що дозволяють відтворити факти, демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм права, розуміти їх зміст та природу, вміння застосовувати знання у новій ситуації зі змінними умовами, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки, давати оцінку, показати переваги та недоліки, зробити загальний висновок, виявлення інтересу до потрібної інформації, формування в нього уявлення про те, як потрібно діяти, та готовності виконувати дії під керівництвом викладача та самостійно, надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях, тощо. При оцінюванні знань студентів під час поточного контролю враховується: – здатність диференціювати, інтегрувати й уніфікувати знання; – вміння застосовувати правила, методи, принципи у конкретних ситуаціях; – навики співвідношення причин і наслідків; – спроможність аналізувати й оцінювати факти, події, явища та прогнозувати бажані результати від прийнятих рішень; – здатність викладати письмову відповідь граматично і стилістично грамотно, логічно, послідовно з використанням наукових термінів понять (три останні критерії стосуються й усної відповіді).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Порядок та критерії виставляння балів та оцінок Критерії оцінювання знань та вмінь студента: Критерії оцінювання знань та вмінь студента за результатами вивчення навчального матеріалу компонента у 100-бальній шкалі: 100–88 балів – («відмінно») 87–80 балів – («дуже добре») 79–71 бал – («добре») 70 –61 бал – («посередньо») 60–50 балів – («задовільно») 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням)
Рекомендована література: Базова: 1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text. 2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text. 3. Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.1993 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3356-12#Text. 4. Про соціальний діалог в Україні: Закон України від 23.12.2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-17#Text. 5. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80#Text. 6. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України 03.03.1998 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/137/98-%D0%B2%D1%80#Text. 7. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.1999 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14#Text. 8. Про зайнятість населення: Закон України від 05.07.2012 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text. 9. Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#Text. 10. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text. 11. Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності: Постанова КМУ від 19.03.1993 р. URL:. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/203-93-%D0%BF#Text. 12. Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору: Постанова КМУ від 19 березня 1994 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/170-94-%D0%BF. 13. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена Міністерством праці, Мінюстом, Мінсоцзахисту 29.07.1993 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0110-93. 14. Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науковопедагогічним працівникам освіти та науковим працівникам: Постанова Кабінету Міністрів України, 14.04.1997 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/346-97-%D0%BF 15. Про затвердження Порядку, тривалості та умов надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості: Постанова КМУ від 28.06.1997 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/634-97-%D0%BF 16. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон: / Наказ Міністерства фінансів України від 13.05.1998 р. № 59 URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0218-98#Text . 17. Методичні рекомендації щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу: Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 04.10.2006 р. № 359. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0359203-06#Text. 18. Методичні рекомендації щодо застосування підсумованого обліку робочого часу: Наказ Мінпраці та соціальної політики від 19.04.2006. № 138 URL.: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0138203-06#Text. 19. Методичні рекомендації щодо порядку вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) з метою захисту прав працівників: Рекомендації ФПСУ від 11.08.2015 р. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0002580-15#Text 20. Гетьманцева Н.Д. Трудове право України (Особлива частина): навч. посіб. Чернівці: Рут. 2014. 503 с. 21. Іншин М. І. Трудове право України: підручник. Х. : Диса плюс. 2014. 499 с. 22. Мельник К. Ю. Трудове право України: підручник. Харків : Діса плюс. 2014. 479 с. 23. Пилипенко П. Д. Трудове право України. Практикум: навч. посіб. для студентів ВНЗ Київ: Ін Юре, 2014. 349 с. 24. Прилипко С. М. Трудове право України: підруч. для студентів юрид. спец. вищ. навч. закл. Харків : Право. 2014. 757 с. 25. Бойко М. Д. Трудове право України: навч. посіб. К.: Атіка, 2008. 316 с. 26. Болотіна Н. Б. Трудове право України: навч. Посібник. К.: Знання, 2008. 375 c. Допоміжна: 1. Рішення Конституційного Суду України від 29 жовтня 1998 р. (справа про профспілку, що діє на підприємстві). Офіційний вісник України. 1998. № 45. 2. Рішення Конституційного Суду України від 9 липня 1998 р. (справа про тлумачення терміну "законодавство"). Офіційний вісник України. 1998. № 32. Ст. 120. 3. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996 р., № 9. Бюл. зак-ва і юрид. практики України. 2004. - № 5. 4. Про практику застосування законодавства про оплату праці: Постанова Пленуму ВСУ від 24 грудня 1999 р URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-99 5. Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму ВСУ від 6.11.1992 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92 6. Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди: Постанова Пленуму ВСУ від 27.03.1992 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0006700-92 7. Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди: Постанова Пленуму ВСУ від 27.03.1995 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-95 8. Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: Постанова Пленуму ВСУ від 31.03.1995 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-95 9. Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівникам: Постанова Пленуму ВСУ від 29.12.1992 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-92 10. Про практику застосування судами законодавства про оплату праці: Постанова Пленуму ВСУ від 24.12.1999 р., № 13. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-99 11. Гаврилюк О. Сучасне втілення принципів трудового права. Право України. 2001. № 9. С. 56. 12. Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права. Право України. 2000. № 7. С. 49–53. 13. Жиравович Д. Вплив міжнародних норм про працю на вітчизняне трудове право. ПравоУкраїни. 2001. № 3. С. 69–74. 14. Лазор В.В. Трудовий колектив як суб'єкт трудового права і сторона трудових спорів. Право України. 2003. № 10.С. 100–103. 15. Реус О. Особливості припинення трудових правовідносин з неповнолітніми. Право України. 2001. № 8. С.78. 16.Тищенко О. Звільнення за аморальний проступок працівника, який виконує виховні функції: правові проблеми. Право України. 2000. № 6. С.46–52. 17. Швець Н.М. Право на страйк та умови його реалізації: монографія. X.: Право, 2009. 224 с. 18. Яковлєв О. Припинення трудового договору на підставі ст. 37 КЗпП України. Право України. 2002. № 6. С.82–84. 19. Яковлєв О. Роль третіх осіб у припиненні трудових відносин. Право України. 2001. № 12. С. 102–106. 20. Остапенко Л. О. Щодо ролі державної політики України та правових принципів у регулюванні трудових відносин. Науковий вісник Херсонського державного університету : зб. наук. праць, серія : Юридичні науки. Вип. 1. Т. 2. 2018. С. 122-124. 21. Василько І. В. До проблеми визначення принципів забезпечення трудових прав працівників, які працюють у роботодавців – фізичних осіб. Підприємництво, господарство і право. 2018. №7. С. 82–86. 22. Остапенко Л.О. Про джерела правового регулювання зайнятості і працевлаштування населення. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки». 2018. №4 (9). С. 46-51. 23. Добродумов П. О. Діловодство і документація: навчально-методичний посібник. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ». 2014. 209 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).