Громадська думка і PR

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.000.00.M.002G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: к.політ.н., доцент Макух Оксана Євгенівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Формування знань, умінь, навичок дослідження громадської думки та створення системи зв'язків з громадськістю у сфері професійної діяльності та приватно-громадському житті.
Завдання: Загальні компетентності: ЗК 1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. ЗК 2. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК 3. Здатність працювати в команді. ЗК 4. Здатність бути критичним і самокритичним. ЗК 5. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). ЗК 6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. ЗК 7. Навички міжособистісної взаємодії. ЗК 8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК 9. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. ЗК 10. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК 13. Здатність планувати та управляти часом. ЗК 14. Вміння виявляти проблеми і приймати обґрунтовані рішення. ЗК 15. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети Спеціальні та фахові компетенції СК 4. Здатність збирати, аналізувати та узагальнювати соціальну інформацію з використанням соціологічних методів. ФКС 1.1. Здатність до створення текстів зв’язків з громадськістю; ФКС 1.5 Здатність опрацьовувати різноваріантні підходи до розв’язання прикладних проблем і задач у сфері фахової діяльності (зокрема, соціоінформаційного та соціотехнологічного характеру); ФКС 1.6. Здатність проводити моніторинг і аналіз ситуації в об’єднаних територіальних громадах; ФКС 2.1. Базові знання функціональних особливостей громадської думки в сфері державного управління та самоврядування; ФКС 2.4.Здатність до розуміння сучасних змін в структурі ресурсного потенціалу інформаційного суспільства;
Результати навчання: РН01. Використовувати понятійний апарат соціології в освітній, дослідницькій та інших сферах професійної діяльності. РН03. Застосовувати положення соціологічних теорій та концепцій до дослідження соціальних змін в Україні та світі. РН04. Пояснювати закономірності та особливості розвитку і функціонування соціальних явищ у контексті професійних задач. РН06. Ефективно виконувати різні ролі (зокрема організатора, комунікатора, критика, генератора ідей, виконавця тощо) у команді в процесі вирішення фахових задач. РН07. Вміти використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та аналізу соціологічної інформації. РН08. Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні висновки за результатами досліджень і аналізу професійної літератури. РН09. Вміти розробляти програму соціологічного дослідження. РН10. Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням кількісних та якісних методів. РН11. Презентувати результати власних досліджень для фахівців і нефахівців Зн1. Концептуальні наукові та практичні знання. Ум1. Поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання К1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації. К2. Збір, інтерпретація та застосування даних АВ1. Управління складною технічною або професійною діяльністю чи проектами. АВ2. Спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах. АВ4. Організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити:Теорія комунікацій і сучасний медіа-дискурс,Українська мова за професійним спрямуванням, Кореквізити: Соціологія реклами,
Короткий зміст навчальної програми: По завершенні вивчення дисципліни студенти навчаться вивчати громадську думку, впливати на неї, сегментувати громадськість, створювати позитивний імідж та репутацію за допомогою системи комунікативних технологій. Також вмітимуть планувати та реалізувати PR-кампанію для політичного, державного, недержавного та бізнес середовища
Опис: Громадська думка та соціологічні особливості її дослідження. Функції громадської думки . Формування громадської думки: закони, канали, механізми, ресурси. Громадська думка і влада. Громадськість як об’єкт громадської думки. Типи і види громадськості. Цільова аудиторія та її сегментування. Комунікація: закони, аксіоми, правила. Комунікативні ресурси впливу на формування громадської думки. Кризові комунікації. PR в сучасному інформаційному суспільстві. Імідж та репутація. PR як технологічний процес та комунікативна технологія. Комунікативна кампанія як основа PR-кампанії. Особливості PR-кампанії в умовах кризи. PR в бізнесі, державному та недержавному секторах.
Методи та критерії оцінювання: Робота на практичних заняттях: усне опитування, використання інтерактивних форм навчання, індивідуальна контрольна робота (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмова форма (60%)
Критерії оцінювання результатів навчання: робота на практичних заняттях (усне опитування, доповіді, аналіз випадків, інтерактивні вправи, дискусії, інтелект-карти, реферування наукової літератури), індивідуальна контрольна робота; підсумковий контроль (контрольний захід - залік).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Білоус В. С. Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз в економічній діяльності): навч. Посіб / В. С. Білоус. – К.: КНЕУ, 2005. – 275 с. Почепцов Г. Паблік рилейшнз: навч. посіб. - К., 2000. Климанська Л. Чутки як спосіб організації та самоорганізації інформаційного простору політики / Л. Климанська // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Зб. наук. пр. – Львів, 2008. – Вип. 20 – С. 71-80 Климанська Л. Д. Політичний дискурс соціальної проблеми як комунікативна технологія/ Л.Д.Климанська //Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 68 (№1). – 934 с. – С.322-327 Макух О. Інститут влади: комунікаційний підхід /О. Макух// Вісник Львівської державної фінансової академії: Гуманітарні науки / Голов. ред. Г. П. Васянович. – Л. : ЛДФА, 2008. – №8. – С. 145–151. Макух О. Медіаосвіта в Україні та масові інформаційні процеси / Оксана Макух // Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції «Україна в системі глобального інформаційного обміну: теоретико-методологічні аспекти дослідження і підготовки фахівців». ( Львів, 25-26 жовтня 2013 р.). – Львів: Ліга-Прес, 2013. – С. 48–51 Толкачов І. Виникнення та становлення пресслужб органів державної влади як основного інструменту здійс нення державницького PR [Електронний ре - сурс] / І. Тол качов. — URL: http://archive.nbuv.gov. ua/portal/natural/Nvuu/PSF/2009_11/Tolkachov.pdf Ткач Л. М. Зв’язки з громадськістю як феномен управління інформаційними процесами / Л. М. Ткач, К. А. Прокоф’єва, А. Ю. Ходаковська // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2016. – № 6. – С. 62-68
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).