Міжнародні відносини та світова політика

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.291.01.O.026
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: Доцент, кандидат політичних наук, доцент / Ю. Я. Тишкун /
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в сфері міжнародних відносин, суспільних комунікації та регіональних студій, зовнішньополітичної діяльності держав, міжнародних взаємодій між державами, міжнародними організаціями та недержавними акторами, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов та передбачає застосування теорій суспільних наук та спеціальних наукових методів дослідження проблем міжнародних відносин 2. Здатність працювати в міжнародному контексті (ЗК5). 3. Здатність виокремлювати ознаки та тенденції розвитку, розуміти природу, динаміку, принципи організації міжнародних відносин, суспільних комунікацій та/або регіональних студій. 4. Здатність аналізувати міжнародні процеси у різних контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному, суспільному, культурному та інформаційному. 5. Здатність оцінювати стан та напрями досліджень міжнародних відносин та світової політики у політичній, економічній, юридичній науках, у міждисциплінарних дослідженнях. 6. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики держав, суспільних комунікацій, регіональних досліджень. 7. Здатність аналізувати вплив світової економіки, міжнародного права та внутрішньої політики на структуру й динаміку міжнародних відносин та зовнішньої політики держав. 8. Здатність аналізувати міжнародні інтеграційні процеси у світі та на Європейському континенті, та місце в них України. 9. Здатність аналізувати природу та еволюцію міжнародних організацій, їх місця у системі міжнародних відносин, основних форм та перспектив співпраці України з ними. 10. Здатність аналізувати діяльність міжнародних недержавних акторів та транснаціональні відносини. 11. Здатність аналізувати особливості, тенденції розвитку, форми, методи та інструменти державного регулювання регіональної та транскордонної співпраці. 12. Знати та розуміти природу міжнародних відносин та регіонального розвитку, еволюцію, стан теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики, а також природу та джерела політики держав на міжнародній арені і діяльності інших учасників міжнародних відносин. 13. Знати та розуміти природу та динаміку міжнародної безпеки, розуміти особливості її забезпечення на глобальному, регіональному та національному рівні, знати природу та підходи до вирішення міжнародних та інтернаціоналізованих конфліктів. 14. Знати природу міжнародного співробітництва, характер взаємодії між міжнародним акторами, співвідношення державних, недержавних акторів у світовій політиці. 15. Знати принципи, механізми та процеси забезпечення зовнішньої політики держав, взаємодії між зовнішньою та внутрішньою політикою, визначення та реалізації на міжнародній арені національних інтересів держав, процесу формування та реалізації зовнішньополітичних рішень. 16. Знати природу та характер взаємодій окремих країн та регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях. 17. Досліджувати проблеми міжнародних відносин, регіонального розвитку, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, із використанням сучасних політичних, економічних і правових теорій та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних підходів, презентувати результати досліджень, надавати відповідні рекомендації. 18. Здійснювати прикладний аналіз міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, міжнародних процесів та міжнародної ситуації відповідно до поставлених цілей, готувати інформаційні та аналітичні документи. 19. Знати посадові обов’язки працівників дипломатичної та консульської служби, правила дипломатичного протоколу та етикету, що використовуються в професійних комунікаціях. 20. Знати природу, специфіку, механізми реалізації новітніх форм дипломатичної діяльності, здійснювати аналіз їх ефективності та результативності у практиці міжнародних відносин.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити Країнознавство Політологія кореквізити: Зовнішня політика України Ініціатива ЄС Східне партнерство: можливості для України
Короткий зміст навчальної програми: Світова політика і міжнародні відносини як науки і навчальні дисципліни Теорія міжнародних відносин, світова політика та політологія: спільне та відмінне у предметі дослідження Світова політика: підходи, школи, напрями Становлення та еволюція феномену (явища) світової політики Китайська імперія Сун як перший гегемон «Старого світу» (930-1189 рр.) Монгольська євразійська імперія (1190-1299 рр.) Гегемонія Венеції (1300-1429 рр.) Португало-іспанська глобальна гегемонія (1430-1539 рр.) Голландсько-французька гегемонія (1540-1639 рр.) Британсько-французькі змагання за гегемонію (1640-1849 рр.) Американська гегемонія (з 1850 р.) Глобальна політична система: суть, моделі Середовище глобальної політичної системи “Вхід” і “вихід” глобальної політичної системи – глобальні проблеми, глобальні управління і розвиток Суб’єкти глобальної політики Право і мораль як регулятори глобальної політики Пострадянські країни у глобальній політиці: держави і недержавні актори
Методи та критерії оцінювання: Методи діагностики знань Усні опитування; обговорення проблемних питань; трирівневі тести екзаментаційних білетів. Екзамен Максимальна оцінка в балах Поточний контроль (ПК) 40 Екзаменаційний контроль 60 Разом за дисципліну 100 -Виступи на семінарському занятті за питаннями, визначеними в Плані семінарського заняття (макс. бал – 5)* -Підготовка реферату та виступ із доповіддю (макс. бал – 4) Реферат підготовлений відповідно до запропонованої теми та написаний згідно з самостійно розробленим студентом планом із дотриманням технічних вимог щодо оформлення реферату.** -Доповнення до основних виступів колег, участь в обговоренні проблемних питань, постановка запитань колегам (макс. бал – 2). Разом за ПК 40 письмова компонента 60*** усна компонента 15 (в межах балів, відведених на іспит)
Рекомендована література: 1. Батюк В. И. Лекции по истории международных отношений в Новое время (1648-1918) / В. И. Батюк. – М., 2003 2. Богатуров А. Д. Очерки теории и политического анализа международных отношений / Богатуров А. Д., Косолапов Н. А., Хрусталев М. А. – М., 2002. 3. Богатуров А. Д. Понятие мировой политики в теоретическом дискурсе / Богатуров А. Д. // Международные процессы. – 2004. – №1. – С. 16-33; 4. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV-XVIII ст. / Фернан Бродель; пер. з фр. Г. Філіпчук: У 3-х т. – К.: Основи, 1995. 5. Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 года: В 2-х т. – М., 2000. Коппель О. А. Міжнародні відносини XX сторіччя. – К., 1999. 6. Косолапов Н. Субъекты мировой политики и международных отношений: явления, критерии, основы, технологии // МЭМО (Мировая экономика и международные отношения). – 1998. – №12. 7. Лебедева М. М. Мировая политика в XXI веке. Акторы, процессы, проблемы: Учебн. пособ. – М.: МГИМО, 2009. – 142 c. 8. Лебедева М. М. Мировая политика. – М.: Аспект Пресс, 2016. - 256 С.; 9. Мальський М. З. Теорія міжнародних відносин. Підручн. – К.: Знання, 2007. 10. Мировая политика международные отношения на пороге третьего тысячелетия / Под ред. Лебедевой М. М. – М.: МОНФ, 2000; 11. Мировая политика: теория, методология, прикладной анализ / Кокошин А. А., Богатуров А. Д. (ред.). 2005. – 432 c. 12. Модельски Дж. Эволюция глобальной политики (ІІ) / Дж. Модельски // ПОЛИС (Политические исследования). – №4. – С. 124-142. 13. The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics Paperback / by Hedley Bull (Author), Andrew Hurrell (Foreword), Stanley Hoffman (Foreword). - Fourth ed. Columbia University Press, 368 p - 368 p. 14. After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order after Major Wars / Princeton University Press, April 16, 2019 336 p 15. Geopolitics: Re-visioning World Politics / John A. Agnew. - Routledge, 2004 - 168 p. 16. The Globalization of World Politics An Introduction to International Relations / Edited by John Baylis, Steve Smith, and Patricia Owens Eighth Edition Oxford University Press 16 December 2019 648 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).