Зовнішня політика України

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.291.01.O.023
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: к. політ. н., доцент Дорош Леся Олексіївна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН03. Знати природу міжнародного співробітництва, характер взаємодії між міжнародним акторами, співвідношення державних, недержавних акторів у світовій політиці. РН04. Знати принципи, механізми та процеси забезпечення зовнішньої політики держав, взаємодії між зовнішньою та внутрішньою політикою, визначення та реалізації на міжнародній арені національних інтересів держав, процесу формування та реалізації зовнішньополітичних рішень. РН06. Знати природу та характер взаємодій окремих країн та регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях. РН08. Збирати, обробляти та аналізувати великі обсяги інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, регіональних систем, міжнародних комунікацій. РН11. Здійснювати прикладний аналіз міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, міжнародних процесів та міжнародної ситуації відповідно до поставлених цілей, готувати інформаційні та аналітичні документи. РН16. Розуміти та відстоювати національні інтереси України у міжнародній діяльності. РНВБ 1.3 Досліджувати природу, джерела та інститути зовнішньої політики держав, особливості їх функціонування та взаємодії. РНВБ 1.4 Досліджувати та аналізувати соціальні, правові, культурні, економічні чинники, що впливають на ухвалення політичних рішень на внутрішньодержавному та міжнародному рівнях. РНВБ 2.5 Знати основи державної регіональної політики України, особливості її здійснення та механізми регулювання, технології ухвалення рішень у сфері регіональної та транскордонної співпраці. РНВБ 2.6 Знати особливості розвитку та механізми регулювання регіональної та транскордонної співпраці Західноукраїнського регіону. РНВБ 2.7 Здійснювати прикладний аналіз розвитку регіональної та транскордонної співпраці. Ком 2. Здатність у комунікаціях обстоювати патріотичну державницьку позицію щодо місця України в системі міжнародних відносин.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Пререквізит: Історія ідей, концепцій та теорій міжнародних відносин, Теорія міжнародних відносин, Історія державності та культури України • Кореквізити: Міжнародні відносини та світова політика, Ініціатива ЄС «Східне партнерство»: можливості для України, Дипломатична та консульська служба
Короткий зміст навчальної програми: Міжнародні відносини та зовнішня політика держави як об’єкт дослідження. Типи зовнішньої політики. Теоретико-методологічні основи дослідження зовнішньої політики України. Основні історичні періоди її становлення та розвитку. Зовнішня політика Київської Русі. Зовнішня політика Галицько-Волинської Русі епохи розквіту та литовсько-польської доби. Зовнішня політика Козацької держави.Зовнішня політика України на початку ХХ століття. Зовнішня політика УРСР. Міжнародне визнання незалежності України та її становлення як актора міжнародних відносин. Концептуальні принципи зовнішньої політики України та її нормативно-правове наповнення. Участь України у діяльності ООН. Участь України у миротворчій діяльності ООН. Основні напрями стратегічного партнерства України. Витоки, сучасний стан та перспективи українсько-російських відносин. Національні інтереси України в Європі. Стратегічні відносини України зі США та Канадою. Забезпечення національної безпеки та зовнішня політика України. Відносини Україна-НАТО в контексті української та європейської безпеки. Пріоритетні напрямки участі України в європейських та пострадянських безпекових організаціях. Економічний вимір зовнішньополітичної діяльності України. Правові підстави та механізми інтеграції України до ЄС. Реалізація зовнішньополітичних цілей України через участь у СОТ. Особливості взаємодії України з МВФ, СБ, ЄБРР. Економічні пріоритети України на пострадянському просторі. Україна та інтеграційні процеси на пострадянському просторі. Україна в діяльності СНД: пріоритетні напрями співпраці та проблеми взаємодії. Становлення та розвиток зовнішньополітичних та економічних відносин з країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону, з країнами Близького, Середнього Сходу та Африки. Україна та Латинська Америка: становлення відносин співробітництва.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи з доповіддю на семінарах, участь у дискусіях, написання рефератів, дослідження у формі case-study, підготовка презентацій на задану тему. • Підсумковий контроль (60%, іспит - трьохрівневе тестування).
Рекомендована література: • Дорош Л.О. Зовнішня політика України: навч. посібник / Л.О.Дорош, О.Я.Івасечко, Я. Б. Турчин. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 348 с. • Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція України /Під. ред. Л.С.Голопатюка. – К., 2005. • Незалежна Україна в системі міжнародних відносин: Навчальний посібник. – Львів, 2000. • Овсій О.І. Зовнішня політика України від давніх часів до 1944 року: Навчальний посібник. – К., 1999. • Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика /А.Колодій, Л.Климанська, Я.Космина, В.Харченко. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с. • Терещенко Ю.І. Україна і європейський світ. Нариси історії від утворення Старокиївської держави до кінця XVI ст. (Навчальний посібник для вузів). – К., 1996. • Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика України: Підручник. – К.: Либідь, 2006. – 712 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).