Ініціатива ЄС Східне партнерство: можливості для України

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.291.01.O.024
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: Лектор: д. політ. н., професор Турчин Ярина Богданівна.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати природу міжнародного співробітництва, характер взаємодії між міжнародним акторами, співвідношення державних, недержавних акторів у світовій політиці. Знати принципи, механізми та процеси забезпечення зовнішньої політики держав, взаємодії між зовнішньою та внутрішньою політикою, визначення та реалізації на міжнародній арені національних інтересів держав, процесу формування та реалізації зовнішньополітичних рішень. Знати природу та характер взаємодій окремих країн та регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях. Здійснювати прикладний аналіз міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, міжнародних процесів та міжнародної ситуації відповідно до поставлених цілей, готувати інформаційні та аналітичні. Розуміти та відстоювати національні інтереси України у міжнародній діяльності. Досліджувати природу, джерела та інститути зовнішньої політики держав, особливості їх функціонування та взаємодії. Досліджувати та аналізувати соціальні, правові, культурні, економічні чинники, що впливають на ухвалення політичних рішень на внутрішньодержавному та міжнародному рівнях. Знати основні теоретичні підходи до розуміння регіоналізму, основні категорії, концепції, технології та методи дослідження регіоналізму у сфері міжнародних відносин. Знати та розуміти основи сучасної європейської регіональної політики, пріоритети, моделі та інструменти регіонального розвитку ЄС, сучасні регіональні інтеграційні та дезінтеграційні процеси. Знати основи державної регіональної політики України, особливості її здійснення та механізми регулювання, технології ухвалення рішень у сфері регіональної та транскордонної співпраці.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Міжнародні організації Кореквізити: Європейський Союз у міжнародних відносинах
Короткий зміст навчальної програми: Запропонований курс викладається в рамках реалізації проєкту ERASMUS+ J.MONNET MODULE «Ініціатива ЄС Східне партнерство: можливості для України» № 619891-EPP-1-2020-UA-EPPJMO-MODULE. Метою запровадження нового інтерактивного міждисциплінарного курсу з європейських студій є вивчення принципів та засад зовнішньої політики ЄС та її значення для східних сусідів, зокрема, ресурсного потенціалу СП для євроінтеграційного курсу України. Тематичний план курсу: Ґенеза та еволюція східної політики ЄС. Концептуальний вимір «Східного партнерства». Політичний інтерес країн-членів ЄС до розвитку ініціативи «Східного партнерства». Держави-учасниці Східного партнерства і специфіка їх співпраці з ЄС. Україна в координатах Східного партнерства: результати та перспективи імплементації ініціативи. «Східне партнерство» ЄС в сучасних реаліях: проблеми і перспективи
Методи та критерії оцінювання: Форми і методи навчання: лекції, інтерактивні семінарські заняття (мозкова атака, дискусія, кейс-стаді, робота в команді, дебати, симуляційні ігри, медіація, відео-, аудіо- та фото засоби), студентський проєкт (проджект менеджмент), участь в івентах (медіатека, регіональний вебінар, молодіжний форум, конкурс відеороликів, імітаційні ігри, конференції, гостьові лектори тощо). Методи і критерії оцінювання: Поточний контроль (100 %): усне опитування, студентський проєкт, участь у інтерактивах на семінарах.
Рекомендована література: 1. A.M. Dyner, Aneksja Krymu: korzysci i koszty Rosji, „Biuletyn PISM”, nr 66 (1178), 22 maja 2014 r. 2. A.M. Dyner, D. Szeligowski, Konsekwencje pogorszenia sytuacji w Donbasie, „Biuletyn PISM”, nr 15 (1457), 9 lutego 2017 r. 3. A.M. Dyner, D. Szeligowski, Perspektywy misji pokojowej ONZ w Donbasie, „Biuletyn PISM”, nr 94 (1536), 5 pazdziernika 2017 r. 4. A.M. Dyner, D. Szeligowski, Polityczny i militarny wymiar rosyjsko-ukrainskiego incydentu w Ciesninie Kerczenskiej, „Komentarz PISM”, nr 79/2018, 27 listopada 2018 r. 5. A.M. Dyner, K. Zasztowt, Eskalacja konfliktu w Gorskim Karabachu – przyczyny i prawdopodobny dalszy przebieg, „Biuletyn PISM”, nr 26 (1376), 5 kwietnia 2016 r. 6. A.M. Dyner, M. Rostowska, After Ukraine: Are Russia and Belarus Ripe for Revolution, „PISM Strategic File”, nr 8 (44), maj 2014. 7. A.M. Dyner, Perspektywy relacji Unia Europejska – Bialorus, „Biuletyn PISM”, nr 85 (1435), 5 grudnia 2016 r. 8. A.M. Dyner, Protesty na Bialorusi, „Biuletyn PISM”, nr 29 (1471), 22 marca 2017 r. 9. A.M. Dyner, Rekonstrukcja rzadu na Bialorusi, „Komentarz PISM”, nr 58/2018, 20 sierpnia 2018 r. 10. A.M. Dyner, Zmiany w Europie Wschodniej a polityczne i gospodarcze perspektywy dla Bialorusi, „Biuletyn PISM”, nr 86 (1198), 2 lipca 2014 r. 11. EU–Ukraine Association Agenda to prepare and facilitate the implementation of the Association Agreement, EU–Ukraine Association Council, 16 marca 2015 r., https://eeas.europa.eu. 12. Fischer Sabine, Lannon Erwan. 2011. “Te ENP Strategic Review: Te EU and its Neighbourhood at a Crossroads”, ISS Analysis. 13. Georgia–EU Country Roadmap for Engagement with Civil Society 2014–2017, Head of Delegation and Heads of EU Member State Embassies in Georgia, 21 lipca 2014 r., https://eeas.europa.eu. 14. Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit, Council of the European Union, 14821/17, 24 listopada 2017 r., https://consilium.europa.eu. 15. Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit, Warsaw, 29–30 September 2011, Council of the European Union, 14983/11, 30 wrzesnia 2011 r., https://consilium.europa.eu. 16. O. Barburska, Wplyw polskiej dyplomacji na ksztaltowanie i realizacje polityki wschodniej UE, „Studia Europejskie”, nr 4/2013, s. 49–50. 17. Olga Barburska, Polityka wschodnia Unii Europejskiej jako czesc skladowa polityki zagranicznej UE. –2018. - Aspra. J.R. F.H.U. – 484. 18. Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument, European Commission, COM(2018) 460, 14 czerwca 2018 r., https://eur-lex.europa.eu. 19. Single Support Framework for EU support to Georgia (2017–2020), European External Action Service, 13 lipca 2018 r., https://eeas.europa.eu. 20. Single Support Framework for EU support to Georgia (2017–2020), European External Action Service, 13 lipca 2018 r., https://eeas.europa.eu. 21. Single Support Framework for EU support to Moldova (2017–2020), European External Action Service, 7 listopada 2018 r., https://eeas.europa.eu. 22. Single Support Framework for EU support to Moldova (2017–2020), European External Action Service, 7 listopada 2018 r., https://eeas.europa.eu. 23. Solonenko, I. (2011) ‘Added Value? Eastern Partnership and EU–Ukraine Bilateral Relations’ available at http://library.fes.de/pdf-fles/ ipg/2011-3/11_solonenko.pdf (downloaded 18 Nov 2011). 24. Solonenko, I. and Shapovalova, N. (2011) “Is the EU’s Eastern Partnership promoting Europeanisation?” Policy Brief 97, September 2011, FRIDE. http://www.fride.org/publication/947/is-the-eu’s-eastern-partnership-promoting-europeanisation. 25. Speech by Foreign Minister Heiko Maas at the International Conference “A century of Germany’s Poland policy: Tradition – the betrayal of all civilised values – understanding – partnership”, 15 listopada 2018 r., https://auswaertiges-amt.de. 26. Speech by Foreign Minister Heiko Maas at the New Year reception of the German Eastern Business Association (OAOEV), 10 stycznia 2019 r., https://auswaertiges-amt.de. 27. Te World Economic Forum Global Competitiveness Reports 2009-10, 2010-11, 2011-12 28. The Eastern Partnership Panels. http://eeas.europa. eu/eastern/panels/index_en.htm (accessed on 17 June 2011). 29. The post of EU Special Representative for Moldova was stopped since February 2011, while it has been prolonged for Georgia by appointing Philipp Lefort EU Special Representative for South Caucasus and Georgia crisis. Available online at http://vestnikkavkaza.net/news/politics/17250.html/ 30. Transparency international. http://cpi.transparency.org/cpi2011/re-sults/ 31. UN E-Government Development Database, http://www2.unpan.org/ egovkb 32. Western Balkans: Regional Economic Area, European Commission – Fact Sheet, 12 lipca 2017 r., https://ec.europa.eu. Wider Europe – Neighbourhood: A New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours, Commission of the European Communities, COM(2003) 104, 11 marca 2003 r., https://eur-lex.europa.eu.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).