Дипломатична та консульська служба

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.291.01.O.022
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: д. політ. н., професор Турчин Ярина Богданівна к. політ. н., асистент Сухорольська Ірина Юріївна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Ознайомити студентів із ґенезою розвитку, основними характеристиками, особливостями організації сучасної дипломатичної та консульської служби як України, так і зарубіжних країн, сукупністю політичних, управлінських та організаційно-правових відносин, які складаються в процесі формування, функціонування і розвитку дипломатичної та консульської служби як важливого інструмента реалізації зовнішньої політики держави; особливостями діяльності спеціальних місій та специфікою дипломатичного забезпечення багатосторонньої дипломатії; основними формами і засобами дипломатичної комунікації та протокольного забезпечення дипломатичної діяльності. У результаті вивчення модуля студент повинен: • знати базові дипломатичні поняття, терміни та категорії; історію становлення та розвитку дипломатичної та консульської служби; особливості становлення, організації та функціонування дипломатичної та консульської служби України; механізми діяльності МЗС України, його центральних, регіональних та закордонних структурних підрозділів; способи прийняття та впровадження зовнішньополітичних рішень; методи і засоби дипломатичної діяльності, в тому числі основних принципів, форм та методів роботи дипломатичних представництв; організацію інформаційно-аналітичного та організаційно-технічного забезпечення дипломатичної діяльності; особливості документообігу в дипломатичній службі; зміст нормативно-правової бази для забезпечення функціонування дипломатичної служби; порядок проходження дипломатичної служби; специфіку дипломатичного забезпечення багатосторонньої дипломатії; порядок встановлення консульських відносин та особливостей діяльності консульських установ; особливості діяльності спеціальних місій; форми і засоби дипломатичної комунікації та протокольного забезпечення дипломатичної діяльності; основи дипломатичного протоколу та етикету. • вміти аналізувати та порівнювати методи та засоби діяльності дипломатичних служб різних країн; використовувати вітчизняний і зарубіжний досвід організації та функціонування дипломатичної та консульської служби у своїй професійній діяльності; розвивати практичні навички із вирішення політико-управлінських, організаційно-правових, інформаційно-аналітичних, кадрових та інших завдань під час професійного забезпечення діяльності державних органів зовнішніх зносин, реалізації зовнішньополітичних інтересів України; здійснювати аналіз дипломатичної діяльності акторів міжнародних відносин в процесі дво- та багатосторонньої дипломатії; організовувати і здійснювати контакти з іноземними колегами; самостійно вести пошук і узагальнювати отриману інформацію; працювати з різноманітними документами, що пов’язані з дипломатичною та консульською діяльністю; дипломатичними засобами відстоювати національні інтереси держави в міжнародному спілкуванні, захищати права та інтереси українських громадян і співвітчизників за кордоном тощо.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Пререквізит: «Дипломатія України», «Історія політичних (правових, економічних) вчень», «Теорія міжнародних відносин», «Міжнародні організації». • Кореквізит: «Дипломатичний протокол та етикет», «Громадська дипломатія».
Короткий зміст навчальної програми: Загальнотеоретичні питання про дипломатію. Організація дипломатичної діяльності. Встановлення дипломатичних відносин. Дипломатичні функції і засоби їх забезпечення. Дипломатичні привілеї та імунітети. Діяльність спеціальних місій. Консульські установи. Основні документи дипломатичного представництва. Офіційні контакти дипломатів і дипломатичні бесіди. Дипломатичні переговори і міжнародні конференції. Техніка ведення дипломатичних переговорів. Міжнародні договори і договірна практика. Інформаційно-роз’яснювальна робота дипломатичних представництв та робота із ЗМІ країни перебування. Протокольна робота дипломатичного представництва. Міжнародні організації як форма та вияв багатосторонньої дипломатії.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40 %): усне опитування, виступи на семінарах, тестування, індивідуальні роботи. • Підсумковий контроль (60 %): екзамен (кількарівневе тестування, усна компонента).
Рекомендована література: 1. Григор’єва Т. Історія дипломатії: від давнини до кінця XVIII ст.: навчальний посібник для студентів історичних спеціальностей / Т. Григор’єва. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2014. – 177 с. 2. Гулієв А.Д. Дипломатична та консульська служба: конспект лекцій / А.Д.Гулієв. – К.: Вид-во Нац.авіац.ун-ту «НАН-друк», 2011. – 80 с. 3. Калашник Г.М. Вступ до дипломатичного протоколу та ділового етикету: Навч. посібник / Г.М.Калашник. – К.: Знання, 2007. – 143 с. 4. Панов А.В. Дипломатична і консульська служба. Монографія / ПП «АУТДОР-ШАРК». -Ужгород, 2015. – 270 с. 5. Пелеха Ю.І. Документування в дипломатичній діяльності: навч.посібник / Ю.І.Пелеха, В.В.Пристайко. – К.: «Вид-во Ліра-К». – 2015. – 284 с. 6. Репецький В.М. Дипломатичне і консульське право / В.М.Репецький. – К., 2006. – 372 с. 7. Сагайдак О.П. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи / О.П.Сагайдак, П.Д.Сардачук. – К.: Знання, 2008. – 295 с. 8. Сагайдак О. П. Дипломатичний протокол та етикет : підручник / О. П. Сагайдак. — К.: Знання, 2019. — 398 с. 9. Турчин Я.Б. Дипломатична та консульська служба: навч. посібник / Я.Б.Турчин, О.Н.Горбач, Л.О.Дорош, О.Я.Івасечко, У.В.Ільницька. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 224 с. 10. Турчин Я.Б. Дипломатична та консульська служба: підручник / Я.Б.Турчин, Л.О.Дорош, О.Я.Івасечко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 332 с. 11. Шайда О.Є. Дипломатичний протокол та етикет / О.Є. Шайда. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2005. – 128 с. 12. Шинкаренко Т.І. Дипломатичний протокол та етикет: навч. посібник / Т.І.Шинкаренко. – 2-е вид., доп. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – 296 с. 13. Шинкаренко Т.І. Мова дипломатичних документів: навчальний посібник / Т.І.Шинкаренко, А.Г.Гуменюк, О.Ю.Ковтун. – К., 2009. – 112 с. 14. Міжнародні відносини: Історія. Теорія. Економіка. Право: навчальний посібник / М. З. Мальський [та інші.]. - К.: Знання, 2017. - 464 с. 15. Український дипломатичний словник / За ред. М. З. Мальського, Ю. М. Мороза. - К.: Знання, 2017. - 495 с. 16. Чекаленко Л. Діловий протокол та етикет: історія та сучасність. – К.: «LAT&K», 2019. – 178 с. 17. Чекаленко Л. Професійна підготовка дипломатів, фахівців з міжнародних відносин– К.: «LAT&K», 2019. – 176 с. 18. Федчишин С. А. Дипломатичне представництво України за кордоном: сучасні проблеми організації та правового забезпечення: монографія / С. А. Федчишин. – Х.: ФІНН, 2011. – 264 с. 19. Berridge G. R. Diplomacy: Theory and Practice 6th ed. – Palgrave Macmillan, 2022. – 336 p. 20. Bjola C., Kornprobst M. Understanding International Diplomacy: Theory, Practice and Ethics. – Routledge, 2018. – 288 p. 21. Hamilton K. The Practice of Diplomacy: Its Evolution, Theory and Administration. – London; New York: Routledge, 1995. – 268 p. 22. Jonsson C., Hall M. Essence of Diplomacy (Studies in Diplomacy and International Relation). – Palgrave Macmillan, 2005. – 216 p. 23. The New Public Diplomacy. Soft Power in International Relations / [Brian Hocking, Peter van Ham, Alan K. Henrikson and others]; Ed. Jan Melissen. – Palgrave Macmillan, 2005. – 221 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).