Громадська дипломатія

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.291.01.E.046
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: Ірина Юріївна Сухорольська, кандидат політичних наук, асистент Ірина Ігорівна Климчук кандидат політичних наук, асистент
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Знати природу міжнародного співробітництва, характер взаємодії між міжнародним акторами, співвідношення державних, недержавних акторів у світовій політиці. - Знати природу та механізми міжнародних комунікацій. - Вести фахову дискусію із проблем міжнародних відносин, міжнародних комунікацій, регіональних студій, зовнішньої політичної діяльності, аргументувати свою позицію, поважати опонентів і їхню точки зору. - Знати посадові обов’язки працівників дипломатичної та консульської служби, правила дипломатичного протоколу та етикету, що використовуються в професійних комунікаціях. - Знати особливості, тенденції розвитку, форми, методи та інструменти державного регулювання регіональної та транскордонної співпраці, міжнародної співпраці регіонів. - Знати природу, специфіку, механізми реалізації новітніх форм дипломатичної діяльності, здійснювати аналіз їх ефективності та результативності у практиці міжнародних відносин. - Знати основні теоретичні підходи до розуміння регіоналізму, основні категорії, концепції, технології та методи дослідження регіоналізму у сфері міжнародних відносин. - Знати сучасні етнополітичні процеси, їх вплив на регіональну та транскордонну співпрацю, вміти аналізувати основні тенденції розвитку регіональних процесів у сучасних міжнародних відносинах. - Знати особливості розвитку та механізми регулювання регіональної та транскордонної співпраці Західноукраїнського регіону. - Здійснювати прикладний аналіз розвитку регіональної та транскордонної співпраці.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: Дипломатична та консульська служба. Конфліктологія та теорія переговорів. Міжнародні організації. Кореквізити: Міжкультурна комунікація у міжнародних відносинах. Європейський Союз у міжнародних відносинах.
Короткий зміст навчальної програми: Поняття та засади громадської дипломатії. Концепт громадської дипломатії у сучасній політичній науці. Історія розвитку громадської дипломатії. Громадська дипломатія і пропаганда. Інституційні засади громадської дипломатії. Інструменти громадської дипломатії. Громадська дипломатія як чинник демократизації. Новітні технології у громадській дипломатії. Громадська дипломатія США. Громадська дипломатія міжнародних організацій. Реалії та перспективи громадської дипломатії України. Майбутнє громадської дипломатії.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): усне опитування, презентації, участь у дискусіях, групові заняття, студентські проекти, письмові завдання. Підсумковий контроль (60%): екзамен (тестові завдання, теоретичні питання).
Рекомендована література: Сухорольська І., Турчин Я. Громадська дипломатія та демократичний імідж держави. Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2019. 272 с. Климчук І. Особливості функціонування громадської дипломатії Королівства Норвегії. Молодий вчений. 2021. 7 (95). 49-55. Комунікаційна стратегія МЗС України. URL: https://mfa.gov.ua/storage/app/sites/1/Стратегії/communication-strategy.pdf Стратегія публічної дипломатії Міністерства закордонних справ України 2021-2025. URL: https://mfa.gov.ua/storage/app/sites/1/Стратегії/public-diplomacy-strategy.pdf Сухорольська І. Ю. Громадська дипломатія як чинник демократизації політичної системи України: Дис. …к. політ. н.: 23.00.02. Львів, 2015. 205 с. Cull N. J. Public Diplomacy: Foundations for Global Engagement in the Digital Age (Contemporary Political Communication). Polity, 2019. 272 p. Leonard M., Stead C., Smewing C. Public Diplomacy. London: Foreign Policy Centre, 2002. 183 p. Nye J. S. Soft Power: The Means To Success In World Politics. New York, NY: Public Affairs, 2004. 191 p. Pamment J. New Public Diplomacy in the 21st Century: A Comparative Study of Policy and Practice. Routledge, 2014. 184 p. Public Diplomacy and the Politics of Uncertainty (Palgrave Macmillan Series in Global Public Diplomacy) / Eds. Pawel Surowiec and Ilan Manor. Palgrave Macmillan, 2021. 388 p. Routledge Handbook of Public Diplomacy. Second Edition / Eds. Nancy Snow and Philip M. Taylor. Routledge, 2020. 528 p. The New Public Diplomacy. Soft Power in International Relations / [Brian Hocking, Peter van Ham, Alan K. Henrikson and others]; Ed. Jan Melissen. Palgrave Macmillan, 2005. 221 p. Toward a New Public Diplomacy / Ed. Philip Seib. Palgrave Macmillan, 2009. 257 p. Waller M. The Public Diplomacy Reader. Washington, DC: The Institute of World Politics Press, 2007. 522 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).