Соціальні стандарти держав ЄС

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.291.01.M.033
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: Івасечко Ольга Ярославівна - к.політ.н., доцент
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: здатність використовувати на практиці теоретичні положення для аналізу конкретних сфер міжнародних відносин та тенденцій їх розвитку; • уміння описувати об’єкти та аналізувати процеси і конкретні ситуації у сфері міжнародних відносин і зовнішньої політики крізь призму історичного та цивілізаційного підходів; • розуміння глобалізації як тенденції розвитку міжнародних відносин, вміння аналізувати конкретні факти, явища, процеси та тенденції у сфері міжнародних взаємодій, світової та зовнішньої політик; • знання історичних етапів розвитку міжнародних відносин, розуміння цивілізаційного та культурного їх вимірів; • здатність у комунікаціях обстоювати національні інтереси України, вміти поєднувати гуманістичну, соціально-відповідальну та патріотичну позицію.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Супутні і наступні навчальні дисципліни Політологія. Міжнародні організації
Короткий зміст навчальної програми: Зміст курсу: Суть соціальної політики та її типи. Фінансування соціальної політики. Документальна та інституційна база соціальної політики. Людський розвиток. Моделі соціального захисту. Шляхи підвищення рівня людського розвитку в Україні. Ринок праці і зайнятість. Бідність і шляхи її подолання. Соціальна політика і соціальний захист в Україні.
Методи та критерії оцінювання: Усні та письмові опитування згідно плану практичних занять, написання та захист рефератів, обговорення проблемних завдань, залік
Рекомендована література: Базова 1. Соціальна політика. Словник: поняття, категорії, терміни. [Бучин М.А., Куньч З.Й., Турчин Я.Б., Ільницька У.В. та ін]. – 2-ге видання доповнене. – Львів, 2008. – 314 с. 2. Соціальна політика: навчальний посібник Л.Д. Климанська, В.Є. Савка, Н.М. Хома [та ін.] ; за заг. ред. В.М. Пічі та Я.Б. Турчин. – 2 – ге вид. випр. і доповн. – Львів: «Новий Світ - 2000», 2014. – 318 с. Допоміжна 1. Дікон Б., Халс М., Станс П. Глобальна соціальна політика: міжнародні організації та майбутнє соціального добробуту: Пер. з англ. – К.: Основи, 1999. 2. Іванова О. Соціальна політика: теоретичні аспекти. – К.: КМ Академія, 2003. – 107 с. 3. Семигіна Т. Словник із соціальної політики. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005. – 750 с. 4. Скуратівський В.А., Палій О.М. Основи соціальної політики: Навч.посібник. – К.: МАУП, 2002. – 200 с. 5. Социальная политика: Учебник / Под общ. ред Н.А.Волгина. – М.: Экзамен, 2002. – 736 с. 6. Шевчук П.І. Соціальна політика та соціальна безпека людини: Навчальний посібник. – Львів: Вид-во ЛРІДУ УАДУ, 2003. – 178 с. 7. Івасечко О. Я. Соціальні стандарти ЄС: досвід для України / О. Я. Івасечко // Гілея: Науковий вісник: Збірник наукових праць – Київ: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова: Українська Академія наук, 2013. – Вип. 74 (7) – С. 353-356. 8. Івасечко О. Динаміка становлення соціальної політики ЄС: основні етапи / О.Івасечко // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2014. № 26. С.107-113. 9. Івасечко О. «Непотизм як політико-правова проблема українського державотворення» у вісник «Гуманітарні візії» (Львів, 2015, Вип. 1). (у співавторстві з Дорош Л.О) 10. Івасечко О.Я. Угода про асоціацію між Україною та ЄС:особливості регулювання соціальної сфери / О.Я. Івасечко // «Угода про асоціацію між Україною та ЄС: виклики та перспективи»: Матеріали круглого столу від 15 листопада 2013 року. – Львів: НУ «ЛП», 2014. – 96 с. С.56-60. 11. Івасечко О.Я. Нормативно-правова та інституційна база соціальної політики ЄС / О.Я. Івасечко / Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць (За матеріалами VIII Міжнародної науково-практичної конференції від 30-31 травня 2014 року)/ за заг. ред. д. філос. н. Журби М.А. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2014. – 278 с. (117-120) 9. Інформаційні ресурси 1. Солодько А. Міграційна криза в ЄС: статистика та аналіз політики [Електронний ресурс] / А. Солодько, А. Фітісова // Аналітичний центр CEDOS. – 2016. – Режим доступу до джерела: http://www.cedos.org.ua/ uk/migration/mihratsiina-kryza-v-yes-statystyka-ta-analiz-polityky; 2. Фонд поліпшення умов життя і праці: офіційний сайт [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу до джерела: https://www.eurofound.europa. eu/about-eurofound; 3. Хартия основных прав Европейского Союза [Електронний ресурс] // Верховна Рада України – Режим доступу до джерела: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_524; 4. Четыре главные проблемы Евросоюза [Електронний ресурс] // Facenews. – 2017. – Режим доступу до джерела https://www.facenews.ua/ columns/2017/312142; 5. Court of Justice of the European Union: офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/; 6. European Border and Coast Guard Agency (Frontex): офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: http://frontex.europa.eu/; 7. European Social Policy Network (ESPN): офіційний сайт [Електронний ресурс] // European Commission – Режим доступу до джерела: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1135&langId=en; 8. Member States’ notifications of the temporary reintroduction of border control at internal borders pursuant to Article 25 et seq. of the Schengen Borders Code [Електронний ресурс] // European Commission. – 2017. – Режим доступу до джерела: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/ policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control/docs/ms_ notifications_-_reintroduction_of_border_control_en.pdf; 9. Key information on income inequality and poverty OECD Home - http://www.oecd.org/els/soc/inequality-and-poverty.htm.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).