Європейська регіональна політика

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.291.01.E.059
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: к. політ. н., Лемко Ю.Р.
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • ОН06 знати природу та характер взаємодій окремих країн та регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях. • ОН019 знати особливості, тенденції розвитку, форми, методи та інструменти державного регулювання регіональної та транскордонної співпраці, міжнародної співпраці регіонів. • РН2.1 знати основні теоретичні підходи до розуміння регіоналізму, основні категорії, концепції, технології та методи дослідження регіоналізму у сфері міжнародних відносин. • РН2.3 знати сучасні етнополітичні процеси, їх вплив на регіональну та транскордонну співпрацю, вміти аналізувати основні тенденції розвитку регіональних процесів у сучасних міжнародних відносинах. • РН2.4 знати та розуміти основи сучасної європейської регіональної політики, пріоритети, моделі та інструменти регіонального розвитку ЄС, сучасні регіональні інтеграційні та дезінтеграційні процеси. • РН2.5 знати основи державної регіональної політики України, особливості її здійснення та механізми регулювання, технології ухвалення рішень у сфері регіональної та транскордонної співпраці.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ. Кореквізити: Регіональна та транскордонна співпраця.
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні засади дослідження динаміки регіонів ЄС. Сутність політики регіонального та локального розвитку в ЄС. Механізми та інструменти регіонального розвитку ЄС. Моніторинг регіонального розвитку ЄС. Конвергенція регіональних моделей ЄС та України. Перспективи регіонального розвитку ЄС.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи з доповіддю на семінарах, участь у дискусіях, ділові ігри, групові заняття, дослідження у формі case-study, підготовка презентацій на задану тему, студентські проекти, есе, участь в обговоренні, відвідування. Екзаменаційний контроль (60%) - трирівневе тестування.
Рекомендована література: • Державна регіональна політика: особливості та стратегічні пріоритети: моногр. / за ред. З. С. Варналія]. - К.: НІДС, 2007. - 768 с. • Чужиков В. І. Глобальна регіоналістика: історія та сучасна методологія : моногр. - К. : КНЕУ, 2008. - 272 с. • Кушнір М. О. Сучасні стратегічні орієнтири європейської регіональної політики /М. О. Кушнір // Стратегічні пріоритети. - 2013. №1 (26). - С. 146-149. • Олійник В. Теоретичні засади та практика моніторингу регіональної політики ЄС / В. Олійник, О. Гончарова // Міжнародна економічна політика. - 2014. - №2 (21). - С. 155-178. • Мельник А. Регіональна політика та підтримка регіонального розвитку: Порівняння досвіду Німеччини, ЄС та України / А. Мельник // Журнал європейської економіки. - 2003. - № 2. - С. 180-203. • Савельєв Є. Передумови поглиблення і прискорення європейської інтеграції України / Є. Савельєв //Журнал європейської економіки. - 2006. - № 2. - С. 111-118. • Мікула Н. Єврорегіональна співпраця і Україна //Спільний європейський простір: гармонізація мегарегіональних суперечностей: моногр. за заг. ред. Д. Г Лук’я- ненка, В. І. Чужикова]. - К.: КНЕУ, 2007. - С. 284-301. • Дубовик Б. Досвід міжнародної співпраці в рамках євро регіонів. Перспективи України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. uspishnaukraina. com.ua/index.php?lang=uk&theme= analitics&ctg_id=4&item_id=31 • Європейська регіональна політика: натхнення для країн, що не входять до ЄС? Застосування принципів та обмін досвідом /Office of the official publica¬tions of the European Union. - Luxemboutg. 2009. - 16 c. • Operation Programmesin 2007-2013 [Electronic sourse]. - Mean of access: http:// www.pozytek.gov.pl/Operational,Programmes,in,2007-2013,989.html
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).