Державне регулювання міжнародної співпраці

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.291.01.E.058
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: кандидат політичних наук, асистент Климчук Ірина Ігорівна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Забезпечення здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів політології та науки про міжнародні відносини і характеризується комплексністю та невизначеністю умов, зокрема вирішення теоретичних і практичних завдань у сфері дипломатії в умовах трансформації системи міжнародних відносин та новітніх викликів; оволодіння студентами систематизованими, цілісними знаннями про профільні інституції як суб’єкти міжнародної співпраці; формування науково-обгрунтованих уявлень про розвиток, роль, місце сфери державного регулювання міжнародної співпраці у системі державного управління; набуття студентами знань про цілі, принципи, завдання, основні напрями діяльності профільних інститутів з державного регулювання міжнародної співпраці; механізмів та інструментів їх функціонування та роль у підсиленні зовнішньої політики держави; засвоєння знань щодо організаційно-функціональної структури провідних моделей та механізмів з державного регулювання міжнародної співпраці; створення цілісного уявлення про роль державного регулювання міжнародної співпраці у сучасній практиці міжнародних відносин.
Завдання: Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в сфері міжнародних відносин, суспільних комунікації та регіональних студій, зовнішньополітичної діяльності держав, міжнародних взаємодій між державами, міжнародними організаціями та недержавними акторами, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов та передбачає застосування теорій суспільних наук та спеціальних наукових методів дослідження проблем міжнародних відносин. Загальні компетентності: • ЗК2 -Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі і знань про природу і суспільство, та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового образу життя. (ЗК2). • ЗК5 - Здатність працювати в міжнародному контексті. Фахові компетентності: • ФК1 - Здатність виокремлювати ознаки та тенденції розвитку, розуміти природу, динаміку, принципи організації міжнародних відносин, суспільних комунікацій та/або регіональних студій. • ФК2 - Здатність аналізувати міжнародні процеси у різних контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному, суспільному, культурному та інформаційному. • ФК3 - Здатність оцінювати стан та напрями досліджень міжнародних відносин та світової політики у політичній, економічній, юридичній науках, у міждисциплінарних дослідженнях. • ФК4 – Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики держав, суспільних комунікацій, регіональних досліджень. • ФК11 – Здатність аналізувати природу та еволюцію міжнародних організацій, їх місця у системі міжнародних відносин, основних форм та перспектив співпраці України з ними. • ФК12 – Здатність до здійснення комунікації та інформаційно- аналітичної діяльності у сфері міжнародних відносин (українською та іноземними мовами). • ФК14 – Здатність аналізувати регіональну та транскордонну співпрацю, зокрема, регіональну співпрацю ЄС, а також розвиток міжнародної регіональної та транскордонної співпраці України. • ФК15 – Здатність аналізувати особливості, тенденції розвитку, форми, методи та інструменти державного регулювання регіональної та транскордонної співпраці. • ФКС2.1 – Розуміння регіоналізму як тенденції розвитку сучасних міжнародних відносин, знання базових категорій, новітніх теорій, концепцій регіоналізму. • ФКС2.2 – Вміння аналізувати конкретні факти, явища, процеси та прогнозувати тенденції у сфері міжрегіональної та транскордонної співпраці. • ФКС2.3 – Розуміння сучасних етнополітичних процесів та їх впливу на регіональну та транскордонну співпрацю держав. • ФКС2.4 – Знання основ європейської регіональної політики. • ФКС2.5 – Розуміння основ державної регіональної політики України, особливостей реалізації та механізмів її регулювання, технологій ухвалення рішень у сфері регіональної та транскордонної співпраці. • ФКС2.6 – Здатність розуміти та виробляти підходи до розв’язання проблем і завдань у сфері регіональної та транскордонної співпраці Західноукраїнського регіону. • ФКС2.7 – Здатність використовувати набуті теоретичні знання та практичні уміння й навички у сфері міжрегіональної та транскордонної співпраці.
Результати навчання: - Знати природу міжнародного співробітництва, характер взаємодії між міжнародним акторами, співвідношення державних, недержавних акторів у світовій політиці. - Знати природу та механізми міжнародних комунікацій. - Вести фахову дискусію із проблем міжнародних відносин, міжнародних комунікацій, регіональних студій, зовнішньої політичної діяльності, аргументувати свою позицію, поважати опонентів і їхню точки зору. - Знати посадові обов’язки працівників дипломатичної та консульської служби, правила дипломатичного протоколу та етикету, що використовуються в професійних комунікаціях. - Знати особливості, тенденції розвитку, форми, методи та інструменти державного регулювання регіональної та транскордонної співпраці, міжнародної співпраці регіонів. - Знати природу, специфіку, механізми реалізації новітніх форм дипломатичної діяльності, здійснювати аналіз їх ефективності та результативності у практиці міжнародних відносин. - Знати основні теоретичні підходи до розуміння регіоналізму, основні категорії, концепції, технології та методи дослідження регіоналізму у сфері міжнародних відносин. - Знати сучасні етнополітичні процеси, їх вплив на регіональну та транскордонну співпрацю, вміти аналізувати основні тенденції розвитку регіональних процесів у сучасних міжнародних відносинах. - Знати особливості розвитку та механізми регулювання регіональної та транскордонної співпраці Західноукраїнського регіону. - Здійснювати прикладний аналіз розвитку регіональної та транскордонної співпраці.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: Зовнішня політика України, Зовнішня політика країн Західної Європи, Міжнародні відносини та світова політика Кореквізити: Регіоналізм та регіональні проблеми сучасних міжнародних відносин, Ініціатива ЄС «Східне партнерство»: можливості для України.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Державне регулювання міжнародної співпраці» спрямована на здобуття знань щодо становлення і розвитку міжнародної співпраці, основних концепцій та ідей, на яких вона ґрунтується, її сутнісних характеристик, цілей, завдань та інструментарію, а також умінь виявляти та реалізовувати потенціал різних її засобів, організовувати і долучатися до роботи спеціалізованих підрозділів органів державної влади чи міжнародних організацій у цій сфері.
Опис: Поняття та сутність міжнародної співпраці. Історія розвитку міжнародної співпраці. Теоретико-методологічні засади досліджень міжнародної співпраці в сучасній політичній науці. Теоретичні засади державного регулювання міжнародної співпраці. Особливості державного регулювання міжнародної співпраці України: інституційно-правовий вимір. Єврорегіональний вимір співробітництва України. Особливості розвитку транскордонного співробітництва України. Особливості розвитку міжнародного співробітництва у сфері правоохоронної діяльності. Особливості розвитку міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти. Особливості реалізації матеріально-технічної допомоги в Україні. Стратегічне партнерство як форма міжнародного співробітництва. Світовий досвід державного управління та регулювання міжнародної співпраці.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи з доповіддю на семінарах, участь у дискусіях, групові заняття, дослідження у формі case-study, підготовка презентацій на задану тему, студентські проекти, есе, участь в обговоренні, відвідування. Екзаменаційний контроль (60%) - трирівневе тестування.
Критерії оцінювання результатів навчання: -Виступи на семінарському занятті за питаннями, визначеними в Плані семінарського заняття (макс. бал–4) * /Відповідь повна, змістовна, логічна, з послідовним викладом матеріалу, висновки та узагальнення обґрунтовані; студент демонструє глибоке розуміння предмету, самостійність та критичність мислення, вміння аналізувати, аргументовано доводити свою позицію. -Написання ессе та виступ із доповіддю (макс. бал – 6) **. /ессе підготовлене відповідно до запропонованої теми та написане згідно з самостійно розробленим студентом планом із дотриманням технічних вимог щодо оформлення реферату. Доповідь за темою реферату -- повна, комплексна, з всебічним висвітленням запропонованих у плані питань, вичерпна, чітка, логічна, аргументована. -Доповнення до основних виступів колег, участь в обговоренні проблемних питань, постановка запитань колегам (макс.бал –2) ***. /Доповнення суттєве, змістовне, логічно-аргументоване, з обґрунтованими теоретичними положеннями та висновками; активна участь в обговоренні проблемних питань
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінювання знань та вмінь студента за результатами вивчення навчального матеріалу виконується у 100-бальній шкалі за такими критеріями: 100 – 88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87 – 80 балів – («дуже добре») виставляється за знання навчального матеріалу компонента вище від середнього рівня, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання (можлива невелика кількість неточностей), вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 79–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 61 бал – («посередньо») виставляється за посередні знання навчального матеріалу компонента, мало аргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 60–50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–00 балів – («незадовільно» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач.
Рекомендована література: 1. Алієва П.І. Механізми управління розвитком міжнародного співробітництва України / П.І. Алієва // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – Вип. 2 (5). – C. 62–66. – (Серія «Державне управління»). (Включено до міжнародної бази Re Pec та до міжнародної наукометричних баз даних Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus International, ОрenAIRE). 2. Алієва П.І. Організаційно-правовий механізм державного регулювання міжнародного співробітництва закладів вищої освіти / П.І. Алієва // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. Вип. 2 (9). – Х. : НУЦЗУ, 2018. – С. 239–245. – (Серія «Державне управління»). (Включено до міжнародної бази Re Pec та до міжнародної наукометричних баз даних Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus International, ОрenAIRE). 3.Бєльська Т. В. Державна політика та державне управління в умовах впливу глобального громадянського суспільства : дис.. д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Бєльська Тетяна Валентинівна // Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. При Президентові України. – Дніпро, 2017. – 402 с. 4. Дацишин М. Інституційне забезпечення регіональної політики та практика взаємодії органів влади в Україні / Дацишин М., Керецман В. – Київ : К.І.С., 2017. – 102 с. 5. Державне управління : словник-довідник / уклад. В. Бакуменко. – Київ : УАДУ, 2002. – 228 с. 6. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети: монографія; за ред. З.С. Варналія. – К.: НІСД, 2017. – 768 с. 7. Калат Я. Я., Притула Х. М. Розвиток єврорегіонального співробітництва України та ЄС: сучасний стан та перспективи. Соціально економічні проблеми сучасного періоду: зб. наук. пр. 2015. Вип. 6. С. 27-31. (Index Copernicus). Особистий внесок здобувача: виявлено основні стримуючі фактори розвитку єврорегіонального співробітництва в контексті його забезпечення. 8. Месхія О. Н. Принцип міжнародного співробітництва як основа мирного співіснування держав / О. Н. Месхія // Наук. зап. Ін-ту законодавства Верховної Ради України.– 2014. – № 4. – С. 105 – 110. 9.Нуруллаєв І. С. о. Міжнародно-правове співробітництво у боротьб і зі злочинністю (сучасні особливості та основні тенденції розвитку): монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 520 c. 10. Платонова І.О. Зарубіжний досвід державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та можливості його використання в Україні. Економічна система країни в контексті міжнародного співробітництва: стан та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 31 серпня 2019 року). ГО «Львівська економічна фундація». Львів: ЛЕФ, 2019. С. 93-94. 11. Система державного управління Сполучених Штатів Америки: досвід для України / уклад. Л. В. Примаченко ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, С. В. Загороднюка. - К. : НАДУ, 2011. - 52 с. - (Серія видань з міжнародного досвіду державного управління). 12. Українська призма: Зовнішня політика 2020. Аналітичне дослідження // ГО «Рада зовнішньої політики “Українська призма”», Фонд ім. Ф.?Еберта.?— Київ, 2021.?— 344 с. 13. Сross-border cooperation of Ukraine with the EU countries: current challenges and possibilities: monograph / edited by Khrystyna Prytula. Lviv, SI “Institite of regional research named after M.I.Dolishniy of NASU”. 2019. 220 p. 14. Sebastian Paulo International cooperation and development. A conceptual overview, Discussion Paper / Deutsches Institut fur Entwicklungspolitik, Bonn 2014, рр. 40.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).