Політичні системи зарубіжних країн в умовах глобалізації

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.291.01.E.048
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: д. політ. н., доцент Бучин Микола Антонович
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН01. Знати та розуміти природу міжнародних відносин та регіонального розвитку, еволюцію, стан теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики, а також природу та джерела політики держав на міжнародній арені і діяльності інших учасників міжнародних відносин. РН02. Знати та розуміти природу та динаміку міжнародної безпеки, розуміти особливості її забезпечення на глобальному, регіональному та національному рівні, знати природу та підходи до вирішення міжнародних та інтернаціоналізованих конфліктів. РН04. Знати принципи, механізми та процеси забезпечення зовнішньої політики держав, взаємодії між зовнішньою та внутрішньою політикою, визначення та реалізації на міжнародній арені національних інтересів держав, процесу формування та реалізації зовнішньополітичних рішень. РН06. Знати природу та характер взаємодій окремих країн та регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях. РН11. Здійснювати прикладний аналіз міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, міжнародних процесів та міжнародної ситуації відповідно до поставлених цілей, готувати інформаційні та аналітичні документи. РН15. Розуміти та застосовувати для розв’язання складних спеціалізованих задач міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій чинне законодавство, міжнародні нормативні документи і угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо. РН16. Розуміти та відстоювати національні інтереси України у міжнародній діяльності. РНВБ 1.1 Знати та розуміти природу, динаміку міжнародних процесів у конкретних сферах міжнародних відносин, тенденції їх розвитку. РНВБ 1.2 Здійснювати опис та аналіз процесів, конкретних ситуацій у сфері міжнародних відносин і зовнішньої політики крізь призму історичного та геополітичного підходів. РНВБ 1.4 Досліджувати та аналізувати соціальні, правові, культурні, економічні чинники, що впливають на ухвалення політичних рішень на внутрішньодержавному та міжнародному рівнях. РНВБ 1.5 Розробляти механізми розв’язання актуальних проблем і завдань у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Пререквізит: Політологія, Країнознавство. • Кореквізит: Глобалізація та глобальні проблеми сучасності.
Короткий зміст навчальної програми: Основні тенденції міжнародних відносин. Глобалізація та її особливості. Політична система: суть, структура та функції. Різновиди та основні моделі політичних систем. Політичні партії як елемент політичної системи. Типологія політичних партій. Класифікація партійних систем у сучасному світі. Основні виборчі системи зарубіжних країн. Держава як інститут політичної системи: сутність, ознаки, функції, структура. Форма держави. Державно-територіальний устрій. Форми державного правління. Монархічна та республіканська форма правління. Демократія та демократичні політичні режими. Ознаки та різновиди тоталітарного режиму. Сутність та особливості авторитаризму. Інститут глави держави. Особливості функціонування урядів країн світу. Парламентаризм та функціонування представницьких органів влади: світовий досвід. Порівняльний аналіз судової влади зарубіжних країн. Моделі функціонування місцевого самоврядування: світовий досвід.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль: (40%): усне опитування, виступи на семінарах. • Підсумковий контроль:(60%): екзамен (тестові завдання, теоретичні питання)
Рекомендована література: • Романюк А. Порівняльний аналіз політичних інститутів і систем країн Західної Європи: монографія / А. Романюк, В. Литвин; Т. 1. - Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. - 456 с. • Гелей С. Політико-правові системи світу: навчальний посібник / С.Гелей, С.Рутар, О.Кендус. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2002. – 224 с. • Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика // А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко.– 2-е вид., перероб. та доп.–К.: Ельга, Ніка – Центр, 2003.– 664 с. • Романюк А.С. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи: інституційний вимір / А.С. Романюк. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 392 с. • Троян С.С. Порівняльні політичні системи сучасності: Навчальний посібник / С.С. Троян. – К.: НМЦВО, 2003. – 266 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).