Європейський Союз у міжнародних відносинах

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.291.01.O.034
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: Івасечко Ольга Ярославівна - к.політ.н., доцент
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знати природу міжнародного співробітництва, характер взаємодії між міжнародним акторами, співвідношення державних, недержавних акторів у світовій політиці. • Знати принципи, механізми та процеси забезпечення зовнішньої політики держав, взаємодії між зовнішньою та внутрішньою політикою, визначення та реалізації на міжнародній арені національних інтересів держав, процесу формування та реалізації зовнішньополітичних рішень. • Знати природу та характер взаємодій окремих країн та регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях. • Досліджувати проблеми міжнародних відносин, регіонального розвитку, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, із використанням сучасних політичних, економічних і правових теорій та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних підходів, презентувати результати досліджень, надавати відповідні рекомендації. • Вільно спілкуватися державною та іноземними мовами на професійному рівні, необхідному для ведення професійної дискусії, підготовки аналітичних та дослідницьких документів. • Знати особливості, тенденції розвитку, форми, методи та інструменти державного регулювання регіональної та транскордонної співпраці, міжнародної співпраці регіонів. • Знати основні теоретичні підходи до розуміння регіоналізму, основні категорії, концепції, технології та методи дослідження регіоналізму у сфері міжнародних відносин. • Знати та розуміти основи сучасної європейської регіональної політики, пріоритети, моделі та інструменти регіонального розвитку ЄС, сучасні регіональні інтеграційні та дезінтеграційні процеси.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Супутні і наступні навчальні дисципліни Міжнародні організації Зовнішня політика України Дипломатія України Теорія цивілізацій
Короткий зміст навчальної програми: 12. Зміст навчальної дисципліни: Зародження та розвиток ідей і концепцій Єдиної Європи. Передумови та початок європейської інтеграції (1945-1957 рр.). Перехідний період європейської інтеграції (1958-1969 рр.). Перше розширення ЄС. Пошуки шляхів поглиблення європейської інтеграції (1969-1973рр.). Вплив світової економічної кризи на розвиток Європейських Співтовариств (1973-1984 рр.). Активізація європейських інтеграційних процесів у 1985-1992 рр. Особливості євроінтеграційних трансформацій у 90-ті роки. Новий етап розвитку ЄС на початку ХХІ ст. Україна і Європейський Союз.
Методи та критерії оцінювання: Усні та письмові опитування згідно плану практичних занять, написання та захист рефератів, обговорення проблемних завдань, екзамен (трьохрівневе тестування)
Рекомендована література: 1. Вахудова Анна Мілада. Нерозділена Європа: демократія, важелі впливу та інтеграція після комунізму. / Анна Мілада Вахудова. - [Пер. з англ. Тараса Цимбала]. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 379 с. 2. Віднянський С. В. Об’єднана Європа: від мрії до реальності: Історичні нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С. В. Віднянський, А. Ю. Мартинов. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2011. – 395 с. 3. Геффернен Майкл. Значення Європи. Географія та геополітика. / Майкл Геффернен . - [Пер. з англійської]. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2011. – 464 с. 4. Горюнова Є.О. Євроінтеграція: навч. посіб. / Є. О. Горюнова. – К. : Академвидав, 2013. – 224 с. 5. Даніель Смілов. Болгарія. Невдоволення та розчарування від утвердженої по-новому демократії / Смілов Даніель// Демократизація і Європейський Союз. Країни Центральної і Східної Європи в першому десятилітті ХХІ ст. / [Пер. з англ. Кислюк О.І.] – К.: Укр. письменник, 2012. – 267 с. 6. Європа від А до Я. Довідник з європейської інтеграції / За ред. Вернера Вайденфельда та Вольфганга Вессельса / [Пер. з нім. Андрій Тюшка]. – Львів: «Компанія « Імперіал»», 2007. – 514 с. 7. Сандро Гоці. Європейська Комісія. Процеси ухвалення рішень і виконавчі повноваження / Гоці Сандро. - [Пер. з італійської]. – К.: К.І.С., 2007. – 208 С. 8. Тюшка А.В. Договір про Конституцію для Європи: генезис, юридична природа, політична цінність (Монографія). / А.В. Тюшка. – К.: К.І.С., 2007. – 288 с. 9. Копійка В. В. Європейський Союз: історія і засади функціонування: Навч. посібн. / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко; [За ред. Л. В. Губерського]. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – К.: Знання, 2012. – 759 с. 10. Копійка В. В. Україна та Європейський Союз / В. В. Копійка, В. А. Манжола, Н. М. Весела. – К.: Знання, 2012. – 78 с. – (Бібліотечка товариства «Знання». Серія «Міжнародна»). 11. Мільчарек Д. Європейський союз та його місце в сучасному світі / Д.Мільчарек . – Львів: «Інформація. Поступ. Перспективи», 2008 . – 172 с. 12. Муравйов B.I. Вступ до права Європейського Союзу : під¬ручник / B.I. Муравйов. – К. : Київ, ун– т, 2007. – 303 с. 13. Право Європейського Союзу: Навч. посіб. / В. М. Бесчастний, В. П. Філонов, В. М. Субботін та ін.; за ред. В. М. Бесчастного. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ruh.znaimo.com.ua/index-25068.html 14. Тодоров І. Я. Україна на шляху до Європейської та Євроатлантичної Спільноти: Моногр. / І. Я. Тодоров. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – 268 с. 15. Шамбаровський Г. О. Регіональна політика Європейського Союзу: Навч. посібн. / Г. О. Шамбаровський. – К.: Знання, 2011. – 187 с. 16. Шіммельфенніг Фр. Європеїзація Центральної та Східної Європи / Франк Шіммельфенніг, Ульріх Зедельмаєр. – К.: Юніверс, 2010. – 288 с. Допоміжна 1. Івасечко О.Я. Особливості взаємовідносин Росії та Європейського Союзу в умовах сучасних міжнародних процесів /О.Я. Івасечко // Панорама політологічних студій : науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2014. – Вип. 12. – 306 с. С. 77-85. 2. Івасечко О. Членство Польщі в ЄС: військово-політичний вимір / О.Івасечко // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2015. № 27. 3. Івасечко О. Співпраця України та Європейського Союзу в галузі охорони довкілля / О. Івасечко // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2012. № 24. С.73-78. 4. Івасечко О. Особливості формування екологічної політики Європейського Союзу / О. Івасечко // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2013. № 25. С.113-119. 5. Ivasechko O. "The principle of subsidiarity as an instrument of EU regional policy" / Olya Ivasechko // Humanities & social sciences: Proceedings of the 4th international Conference of Young scientists HSS-2013). Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2013. – Electronic edition on CD-ROM. 6. Івасечко О.Я. Особливості реформи апарату державної служби у державах Центрально-Східної Європи: досвід для України / Івасечко О.Я., Здоровега М.В. // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. – 2016. – Вип. 15. – С. 217-226. (Indexed in: IndexCopernicus). 7. Івасечко О. Я. Загрози та виклики для країн Балтії на сучасному етапі євроінтеграції / О.Я. Івасечко, О.В. Коваль // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. – 2016. – Вип. 16. – С. 248-256. (Indexed in: IndexCopernicus). 8. Івасечко О. Я. «Брексіт» як новітня загроза цілісності Європейського Союзу: економічні та соціальні наслідки/ О.Я. Івасечко, О.В. Коваль // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. – 2016. – Вип. 17. – С. 136-143. (Indexed in: IndexCopernicus). 9. Івасечко О. Безпековий потенціал ЄС: геополітичний та соціо-економічний виміри / О. Івасечко, Л.Дорош// Гуманітарні візії. – 2016. – Вип.3. – С. 21-26. 10. Івасечко О. Євроскептицизм Великої Британії як загроза цілісності Європейського Союзу / О.Івасечко, О.Уханська// Історичні, соціологічні, політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 23-24 вересня 2016 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 107-111. 11. Івасечко О. Союз для Середземномор’я в контексті нової глобальної стратегії ЄС / О.Івасечко, О.Коваль // Матеріали ІV Всеукраїнська міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики»(Львів, 23 березня 2017 р.). – Львів: НУ ЛП, 2017. – 268 с. (С.114-119); 12. Olga Ivasechko Peculiarities of determination of geopolitical potential of the European Union: the newest comparative researches in political science / Olga Ivasechko, Lesya Dorosh // Mysl polityczna w XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia. Tom 1. Tearia – Historia – Wspolezesnosc / Pod redakcija naukowa Andrzeja Wojtaszaka. – Szczecin, 2015. – Pp. 71-85. 13. Olga Ivasechko The conditionality policy of the EU in the terms of reforming the public service in the CEE countries: the experience of Ukraine [Електронний ресурс] / O. Ivasechko // Torun International Studies. – 2015. – No. 1 (8). – РР. 27–35. – Режим доступу: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/TSM/issue/view/704/showToc (Indexed in: Google Scholar, Index Copernicus, CEJSH, Baz Hum, SHERPA/Ro MEO). 14. Івасечко О. АСЕАН та ЄС у порівнянні: геоекономічний та інституційний аспекти / О.Івасечко // Гуманітарні візії. – 2016. – Вип.2. С. 27-33. 8. Інформаційні ресурси 9. Доробок спільноти [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: http://uk.wikipedia.оrg/wiki/Доробок_спільноти 10. Европейское соглашение об ассоциации между ЕС и Болгарией 1994 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: http://eulaw.edu.ru/dоcuments/legislatiоn/eea/eaa_bulgaria.htm 11. Европейское соглашение об ассоциации между ЕС и Румынией 1993 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: http://eulaw.edu.ru/dоcuments/legislatiоn/eea/eaa_rоmania.htm 12. Консолідована версія договору про Європейський Союз [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: http://eclc.gоv.ua/www/new/html/ukr/main.html 13. Основні напрями зовнішньої політики України: Постанова Верховної Ради України від 2 липня 1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: http://zakоn.rada.gоv.ua/cgi– bin/laws/main.cgi?nreg=3360– 12.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).