Регіоналізм та регіональні проблеми сучасних міжнародних відносин

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.291.01.E.062
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: к. політ. н., ас. Лукач Н.М.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знання понятійно категоріального апарату з проблематики регіоналізації та інтеграції; • розуміння діалектики взаємодії процесів глобалізації та регіоналізації міжнародних відносин; • знання про природу міжнародних комунікацій, проблеми розвитку держав та міжнародних регіонів у глобальному, регіональному та локальному контекстах; • володіння системним та порівняльним аналізом процесів та подій в рамках навчального матеріалу; • володіння навичками роботи із джерелами та літературою, самостійного аналізу проблеми та формулювання неупереджених обґрунтованих висновків; • вміння прогнозувати перспективні сценарії розвитку регіональних процесів, виходячи з існуючих тенденцій та закономірностей;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Пререквізит: Країнознавство, Зовнішня політика України, • Кореквізит: Зовнішня політика країн Азії та Африки, Північної та Латинської Америки, Регіональна та транскордонна співпраця Західноукраїнського регіону
Короткий зміст навчальної програми: Система міжнародних відносин і регіональні підсистеми. Основні поняття регіоналістики та регіональної політики. Основні напрямки системного підходу до міжнародних відносин. Типи міжнародних систем. Основні підходи до інтерпретації терміну «регіон». Регіоналізм: основні підходи до тлумачення. Поняття глобалізації та регіоналізації. Зміст регіональної політики. Історико-культурні чинники формування регіону. Поняття регіональної підсистеми. Провідні регіональні підсистеми: Північна Америка, Латинська Америка, Західна Африка, Північна Африка, Південна і Східна Африка, Центральна Азія, Південна Азія, Північно-Східна Азія, Південно-Східна Азія, Євразія, Західна Європа, Центрально-Східна Європа. Європейська регіональна підсистема. Концептуальні засади європейського регіоналізму. Витоки, еволюція та функціонування європейських регіональних інститутів. Роль Європейського Союзу в поширенні регіональних процесів. Особливості реалізації політик регіонального співробітництва ЄС з іншими регіонами. Південна Америка: особливості регіональної підсистеми і міждержавної взаємодії. Формування та еволюція пан-американської системи міжнародних відносин. Близький і Середній Схід як регіональна підсистема міжнародних відносин. Південно-азійська регіональна підсистема міжнародних відносин. Азіатсько-Тихоокеанський регіон у системі міжнародних відносин. Регіональні організації на пострадянському просторі. Африканська регіональна підсистема.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль: (40%): усне опитування, виступи на семінарах. • Підсумковий контроль: (60%): екзамен (тестові завдання, теоретичні питання)
Рекомендована література: • Копійка В. В. Україна та Європейський Союз / В. В. Копійка, В. А. Манжола, Н. М. Весела. – К. : Знання, 2012. – 78 с. • Країнознавство [Текст] : навч. посіб. / Я. Б. Турчин, Л. О.Дорош, О. Н.Горбач. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 273 с. : іл.,табл. — Натит. арк. авт. не зазначено. — Бібліогр. : с. 273. • Borzel T. A. Comparative regionalism: a new research agenda // KFG Working Paper. 2011. – № 28. – 37 p. • Cezary M. Fenomenologia regionalnej integracji panstw. Studium prawa miedzynarodowego. Tom I. Teoria i praktyka regionalnej integracji panstw. Monografie Prawnicze. / M. Cezary – 2019, s.620 • Globalization: contemporary dynamics and the future of World Politics // Global Politics / Ed. by Juliet Kaarbo, James Lee Ray. – Boston: Wadsworth, 2011. – P. 501-536. • Hill C., Smith M. International Relations and the European Union. – Oxford : Oxford University Press, 2011. – 584 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Регіоналізм та регіональні проблеми сучасних міжнародних відносин (курсова робота)

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.291.01.E.063
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: к. політ. н., ас. Лукач Н.М.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - залучення до науково-дослідницької діяльності; - оволодіння методами дослідження; - знання емпіричного і теоретичного матеріалу з теми курсової роботи; - знання методичних правил написання курсової роботи і технічних вимог її оформлення; - уміння застосовувати наукові методи у курсовому дослідженні; - уміння збирати, аналізувати і систематизувати інформацію з теми дослідження, структурувати курсову роботу; - уміння робити самостійні судження, оцінки, висновки щодо питань, які досліджуються у курсовій роботі; - уміння чітко, лаконічно та аргументовано представити результати дослідження на захисті курсової роботи.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Пререквізити: Країнознавство, Зовнішня політика України, - Кореквізит: Бакалаврська кваліфікаційна робота.
Короткий зміст навчальної програми: Курсова робота. Тематика курсових робіт. Загальна характеристика курсової роботи. Структурні елементи курсової роботи. Етапи та терміни виконання курсової роботи. Вимоги щодо написання курсової роботи. Критерії оцінювання курсової роботи. Процес написання та оформлення курсової роботи. Публічний захист курсової роботи.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (100%): залік (захист курсової роботи).
Рекомендована література: - Копійка В. В. Україна та Європейський Союз / В. В. Копійка, В. А. Манжола, Н. М. Весела. – К. : Знання, 2012. – 78 с. • Країнознавство [Текст] : навч. посіб. / Я. Б. Турчин, Л. О.Дорош, О. Н.Горбач. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 273 с. : іл.,табл. — Натит. арк. авт. не зазначено. — Бібліогр. : с. 273. • Borzel T. A. Comparative regionalism: a new research agenda // KFG Working Paper. 2011. – № 28. – 37 p. • Cezary M. Fenomenologia regionalnej integracji panstw. Studium prawa miedzynarodowego. Tom I. Teoria i praktyka regionalnej integracji panstw. Monografie Prawnicze. / M. Cezary – 2019, s.620 • Globalization: contemporary dynamics and the future of World Politics // Global Politics / Ed. by Juliet Kaarbo, James Lee Ray. – Boston: Wadsworth, 2011. – P. 501-536. • Hill C., Smith M. International Relations and the European Union. – Oxford : Oxford University Press, 2011. – 584 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).