Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.291.01.O.037
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: к.т.н., доц. Почапська Ірина Ярославівна;
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: - Надання знань, умінь, здібностей для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах та об’єктах науково-освітньої діяльності. - Формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях
Завдання: ЗК12. Здатність до пошуку оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК15. Здатність працювати як автономно, так і у команді. ФК7. Здатність аналізувати міжнародні інтеграційні процеси у світі та на Європейському континенті та місце в них України
Результати навчання: Знання 1. здатність продемонструвати базові знання, що стосуються сучасного стану середовища міжнародних відносин (правового, економічного, інформаційного); 2. здатність продемонструвати базові знання та розуміння наукових принципів та методології досліджень в сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій. Уміння 1. Уміння здійснювати пошук інформації з різних джерел для розв’язання задач спеціальності 2. Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; 3. Уміння оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Соціальні стандарти держав ЄС; Глобалізація та глобальні проблеми сучасності
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» об’єднує систему загальних знань і навиків з охорони праці (ОП) та безпеки життєдіяльності (БЖД) Розглядаються основні поняття охорони праці, законодавство та нормативно-правові акти з ОП, складові та умови функціонування системи управління охороною праці на підприємствах, а також шляхи, методи і способи забезпечення нормативних умов виробничого середовища і безпеки праці на робочих місцях згідно законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, діючими як в Україні, так і на рівні міжнародної спільноти. З БЖД розглянуто поняття можливих ризиків, природні загрози, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослини, об’єкти економіки, техногенні небезпеки та їхні наслідки; соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості. Соціальні та психологічні чинники ризику. Виклад дисципліни включає загальні питання безпеки праці на підприємствах та в установах.
Опис: 1. Правові і організаційні основи охорони праці 2. Загальні підходи до організації охорони праці на підприємствах 3. Соціальний захист працівників 4. Основні чинники впливу на умови праці та трудовий процес (освітлення, шум, вібрації, психологічний вплив ) 5. Санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони (шкідливі речовини, іонізуюче випромінювання, мікроклімат, вентиляція, опалення ) 6. Виробничий травматизм та професійні захворювання 7. Техніка безпеки 8. Психофізіологічна діяльність. Фактори зниження працездатності людини 9. Організація робочого місця як запорука збереження здоров'я працівників та продуктивної праці 10. Управління безпекою праці та вимоги до БЖД за міжнародними стандартами 11. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек 12. Соціальні, соціально-політичні та соціально-екологічні небезпеки 13. Техногенні небезпеки та їхні наслідки 14. Пожежна безпека як один з аспектів життєдіяльності людей 15. Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослини, об’єкти економіки
Методи та критерії оцінювання: Виконання індивідуальних практичних завдань;(20 %) Виконання лабораторних робіт обробка результатів(20 %) Розрахунково-графічна робота (10 %) Тестування за теоретичним матеріалом у ВНС (50 %)
Критерії оцінювання результатів навчання: 1. Розрахунково-графічна робота (максимум 10 балів), з них: – структура роботи (Завдання, зміст, список використаної літератури та джерел (не менше 5), висновки,) (1 бал); - якість джерел інформації, змісту роботи та висновків (за кожне теоретичне питання максимум 1 бал); – розв’язані задачі з відповідними поясненнями, коментарями та висновками (за кожну задачу максимум 5 балів); – правильно виконана графічна частина (3 бали). 2. Лабораторні роботи (максимум 5 балів), з них: – сформований звіт (структура роботи, обчислення і розрахунки, висновок) (максимум 1,5 бала); - теоретичний матеріал (тестування у ВНС) (максимум 3,5 бала); 3. Практичні роботи (максимум 5 балів): – сформований звіт: структура роботи, (максимум 1,5 бала) обчислення і розрахунки, висновок (максимум 3,5 бала).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: письмові звіти з лабораторних робіт, vns-тестування (20%); письмові звіти з практичних робіт, vns-тестування (20%);індивідуальні завдання (10%); тематичне тестування за лекційним матеріалом (50 %)
Рекомендована література: •Почапська І. Я. Oснови охорони праці та безпека життєдіяльності: навчальний посібник / І. Я. Почапська, О. Я. Литвиняк. – Львів: Видавництво "Левада", 2021. – 326 c. •Почапська І. Я. Oснови охорони праці та безпека життєдіяльності (практикум): навчальний посібник / І. Я. Почапська, О. Я. Литвиняк. – Львів: Видавництво "Левада", 2019. – 240 c. •Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: Підручник. 5-е вид. / За ред. М.П. Гандзюка. - К.: Каравела, 2011. - 384 с. •Конспект лекцій з дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів Інституту гуманітарних і соціальних наук бакалаврського рівня підготовки денної та заочної форм навчання)/ І.Я.Почапська – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2017. - 84 с. 5,7 ум.д.ар. •Запорожець О.І., Протоєрейський О.С., Франчук Г.М., Боровик І. М. Основи охорони праці. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 264 с. •Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» для студентів Інституту гуманітарних і соціальних наук першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей - / Укл. І.Я.Почапська, М.С. Ташак, О.Я. Литвиняк – Львів: Національний університет ”Львівська політехніка ”, 2019. - 32 с. •Мохняк С.М., Дацько О.С., Козій О.І., Романів А.С., Петрук М.П., Скіра В.В., Васійчук В.О., Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. Львів. Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2009.- 264 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).