Глобалізація та глобальні проблеми сучасності

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.291.01.E.049
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: к. політ. н., доцент Пасічний Роман Ярославович
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знання розмаїття та специфіки проявів глобалізації: екологічного, соціального, культурного, технологічного, економічного, політичного, правового та ін.; - знання історії глобалізації (інтерпретації ґенези та розвитку глобалізації, історичні форми та варіанти періодизації глобалізації); - знання сутності, змісту, причин глобальних проблем сучасності; - знання головних дискурсів і теоретичних підходів у дослідженні глобалізації; - уміння визначити напрями і тенденції розвитку у концептуальному осмисленні і теоретизуванні глобалізації; - уміння аналізувати глобальні проблеми сучасності, а також історію та сучасний стан глобальних політичних, соціальних, економічних, духовно-культурних процесів та явищ.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Теорія міжнародних відносин, Міжнародні відносини та світова політика. Кореквізити: Історія міжнародних відносин, частина 2.
Короткий зміст навчальної програми: Глобалізація як реальність та об’єкт рефлексії. Історія глобалізації. Соціально-філософський дискурс глобалізації. Науковий дискурс глобалізації. Політико-ідеологічний дискурс глобалізації. Політичний вимір глобалізації: інститути та процеси. Глобальне управління. Економічний вимір глобалізації. Етнополітичний вимір глобалізації. Соціальний вимір глобалізації. Глобалізація у сфері культури. Релігія та глобалізація. Глобальні проблеми людства й процес глобалізації. Проблеми стійкого розвитку, охорони довкілля, ресурсозабезпечення і народонаселення. Проблеми забезпечення глобальної безпеки. Озброєння та роззброєння як глобальні проблеми людства. Кримінальна глобалізація. Проблеми злочинності і тероризму у глобальному вимірі.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи на семінарах, написання реферату. Підсумковий контроль (60%): екзамен (трьохрівневе тестування).
Рекомендована література: 1. Бауман, З. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства / Зиґмунт Бауман ; [пер. з англ. І. Андрущенка ; за наук. ред. М. Винницького]. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 109 с. 2. Гелд Д. Глобальні трансформації. Політика, економіка, культура / [Девід Гелд, Ентоні МакГрю, Девід Голдблатт та ін.] ; пер. з англ. В. Курганського та В. Сікори. – К.: Фенікс, 2003. – 584 с. 3. Мартен, Д. Метаморфози світу: соціологія глобалізації / Домінік Мартен, Жан Люк Мецжер, Філіп П’єр ; [Пер. з франц. Є. Марічева]. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2005. – 302 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Глобалізація та глобальні проблеми сучасності (курсова робота)

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.291.01.E.051
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: к. політ. н., доцент Пасічний Роман Ярославович
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - залучення до науково-дослідницької діяльності; - оволодіння методами дослідження; - знання емпіричного і теоретичного матеріалу з теми курсової роботи; - знання методичних правил написання курсової роботи і технічних вимог її оформлення; - уміння застосовувати наукові методи у курсовому дослідженні; - уміння збирати, аналізувати і систематизувати інформацію з теми дослідження, структурувати курсову роботу; - уміння робити самостійні судження, оцінки, висновки щодо питань, які досліджуються у курсовій роботі; - уміння чітко, лаконічно та аргументовано представити результати дослідження на захисті курсової роботи.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Основи наукових досліджень, Політологія, Теорія міжнародних відносин. Кореквізити: Глобалізація і глобальні проблеми сучасності.
Короткий зміст навчальної програми: курсова робота
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (100%): залік (захист курсової роботи).
Рекомендована література: Глобалізація та глобальні проблеми сучасності: метод. вказівки до виконання курсових робіт для студентів напряму підготовки 6.030201 «Міжнародні відносини» денної форми навчання / О.В. Кукарцев. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 32 с. Гелд Д. Глобальні трансформації. Політика, економіка, культура / [Девід Гелд, Ентоні МакГрю, Девід Голдблатт та ін.] ; пер. з англ. В. Курганського та В. Сікори. – К.: Фенікс, 2003. – 584 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).