Зовнішня політика країн Західної Європи

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.291.01.O.038
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: Доцент, кандидат політичних наук, доцент / Ю. Я. Тишкун /
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Головною метою підготовки фахівців є отримання студентами фундаментальних знань, умінь і навичок для успішного виконання професійних обов’язків у сфері міжнародних відносин з акцентом на здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів політології та науки про міжнародні відносини і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та застосовувати їх у практичній діяльності. Вміння виявляти, ставити та аналізувати проблеми у сфері міжнародної та зовнішньої політики, шукати шляхи їх вирішення. Забезпечення здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів політології та науки про міжнародні відносини і характеризується комплексністю та невизначеністю умов; оволодіння студентами систематизованими, цілісними знаннями про світову політику і міжнародні відносини; формування науково-обгрунтованих уявлень про історичний розвиток світової політики, міжнародних відносин; набуття студентами знань про цілі, принципи, завдання, основні напрями діяльності субєктів свтової політики; механізми їх функціонування, типологізацію міжнародних, їх роль у світовому політичному процесі; засвоєння знань щодо провідних субєктів світової політики. створення цілісного уявлення про роль України у світовій політиці.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в сфері міжнародних відносин, суспільних комунікації та регіональних студій, зовнішньополітичної діяльності держав, міжнародних взаємодій між державами, міжнародними організаціями та недержавними акторами, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов та передбачає застосування теорій суспільних наук та спеціальних наукових методів дослідження проблем міжнародних відносин. Загальні компетентності: • ЗК5 - Здатність працювати в міжнародному контексті (ЗК5). Крім того: • ЗК3 - Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. • ЗК4 - Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. • ЗК1 - Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України. Фахові компетентності: • ФК1 – Здатність виокремлювати ознаки та тенденції розвитку, розуміти природу, динаміку, принципи організації міжнародних відносин, суспільних комунікацій та/або регіональних студій. • ФК6 – Здатність застосовувати засади дипломатичної та консульської служби, дипломатичного протоколу та етикету, уміння вести дипломатичне та ділове листування (українською та іноземними мовами). • ФК9 – Здатність застосовувати знання характеристик розвитку країн та регіонів, особливостей та закономірностей глобальних процесів та місця в них окремих держав для розв’язання складних спеціалізованих задач і проблем. • ФК11 – Здатність аналізувати природу та еволюцію міжнародних організацій, їх місця у системі міжнародних відносин, основних форм та перспектив співпраці України з ними. • ФК15 - Здатність аналізувати особливості, тенденції розвитку, форми, методи та інструменти державного регулювання регіональної та транскордонної співпраці.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: • РН03 - Знати природу міжнародного співробітництва, характер взаємодії між міжнародним акторами, співвідношення державних, недержавних акторів у світовій політиці; • РН04 - Знати принципи, механізми та процеси забезпечення зовнішньої політики держав, взаємодії між зовнішньою та внутрішньою політикою, визначення та реалізації на міжнародній арені національних інтересів держав, процесу формування та реалізації зовнішньополітичних рішень; • РН06 - Знати природу та характер взаємодій окремих країн та регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях; • РН09 - Досліджувати проблеми міжнародних відносин, регіонального розвитку, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, із використанням сучасних політичних, економічних і правових теорій та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних підходів, презентувати результати досліджень, надавати відповідні рекомендації. • РН19 - Знати особливості, тенденції розвитку, форми, методи та інструменти державного регулювання регіональної та транскордонної співпраці, міжнародної співпраці регіонів. • РНВБ 2.1 - Знати основні теоретичні підходи до розуміння регіоналізму, основні категорії, концепції, технології та методи дослідження регіоналізму у сфері міжнародних відносин. Крім того • -Застосовувати свої знання та навички для здійснення професійної діяльності у сфері зовнішньої політики, дипломатії та державного управління; • -Здатність до аналітико-критичного мислення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ Європейський Союз у міжнародних відносинах Зовнішня політика країн Азії та Африки, Північної та Латинської Америки Зовнішня політика Росії та країн СНД
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Зовнішня політика країн Західної Європи» є невід’ємною складовою циклу обов’язкових дисциплін спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» першого рівня вищої освіти (бакалаврату), метою якої є оволодіння студентами систематизованими, цілісними знаннями про особливості формування та реалізації курсів зовнішньої політики держав Західної Європи як суб’ктів міжнародних відносин; формування у студентів науково-обгрунтованих уявлень про історію зовнішньої політики цих держав, роль зовнішньополітичного апарату у її формуванні, місце кожної з цих держав у міжнародних, регіональних та субрегіональних організаціях, системі міжнародних відносин загалом та її вплив на глобальні політичні процеси; створення цілісного уявлення про роль кожної з держав регіону у функціонуванні міжнародних організацій, членом яких вона є та співпрацю цієї держави з іншими державами, міжнародними та регіональними інтеграційними утвореннями та неурядовими організаціями. В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати: - Історію зовнішньої політики ФРН, Франції, Австрії та Швейцарії, Бельгії, Нідерландів та Люксембургу, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Данії, Ісландії, Великобританії, Ірландії, Іспанії, Португалії, Італії, мікродержав Західної Європи з 1949 р. дотепер - Принципи і пріоритети зовнішньої політики ФРН, Франції, Австрії та Швейцарії, Бельгії, Нідерландів та Люксембургу, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Данії, Ісландії, Великобританії, Ірландії, Іспанії, Португалії, Італії, мікродержав Західної Європи. - Будову зовнішньополітичного механізму ФРН, Франції, Австрії та Швейцарії, Бельгії, Нідерландів та Люксембургу, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Данії, Ісландії, Великобританії, Ірландії, Іспанії, Португалії, Італії, мікродержав Західної Європи. - Напрями сучасної зовнішньої політики ФРН, Франції, Австрії та Швейцарії, Бельгії, Нідерландів та Люксембургу, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Данії, Ісландії, Великобританії, Ірландії, Іспанії, Португалії, Італії, мікродержав Західної Європи. Підготовлений фахівець повинен вміти: -обґрунтовувати та пояснювати сучасний курс зовнішньої політики зовнішньої політики ФРН, Франції, Австрії та Швейцарії, Бельгії, Нідерландів та Люксембургу, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Данії, Ісландії, Великобританії, Ірландії, Іспанії, Португалії, Італії, мікродержав Західної Європи; -аналізувати зовнішньополітичний механізм ФРН, Франції, Австрії та Швейцарії, Бельгії, Нідерландів та Люксембургу, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Данії, Ісландії, Великобританії, Ірландії, Іспанії, Португалії, Італії, мікродержав Західної Європи. Описувати еволюцію і сучасні напрями зовнішньої політики зовнішньої політики ФРН, Франції, Австрії та Швейцарії, Бельгії, Нідерландів та Люксембургу, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Данії, Ісландії, Великобританії, Ірландії, Іспанії, Португалії, Італії, мікродержав Західної Європи; -аналізувати практичну реалізацію принципів і пріоритетів зовнішньої політики ФРН, Франції, Австрії та Швейцарії, Бельгії, Нідерландів та Люксембургу, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Данії, Ісландії, Великобританії, Ірландії, Іспанії, Португалії, Італії, мікродержав Західної Європи
Опис: Зовнішня політика ФРН. Зовнішня політика Франції. Зовнішня політика Австрії та Швейцарії. Зовнішня політика Бельгії, Нідерландів та Люксембургу. Зовнішня політика країн Північної Європи (Швеція, Фінляндія, Норвегія, Данія, Ісландія). Зовнішня політика Великобританії та Ірландії. Зовнішня політика Іспанії. Зовнішня політика Португалії. Зовнішня політика Італії. Зовнішня політика малих держав Європи
Методи та критерії оцінювання: Усні опитування; обговорення проблемних питань; трирівневі тести екзаменаційних білетів. Поточний контроль (ПК) 40 Екзаменаційний контроль: письмова компонента - 60; усна компонента - 15 (в межах балів, відведених на іспит)
Критерії оцінювання результатів навчання: -Виступи на семінарському занятті за питаннями, визначеними в Плані семінарського заняття (макс. бал–3) * /Відповідь повна, змістовна, логічна, з послідовним викладом матеріалу, висновки та узагальнення обґрунтовані; студент демонструє глибоке розуміння предмету, самостійність та критичність мислення, вміння аналізувати, аргументовано доводити свою позицію, логічно й послідовно викладати матеріал, здійснювати прогнози та надавати пропозиції/. -Підготовка реферату та виступ із доповіддю (макс. бал – 4) **. /Реферат підготовлений відповідно до запропонованої теми та написаний згідно з самостійно розробленим студентом планом із дотриманням технічних вимог щодо оформлення реферату. Доповідь за темою реферату -- повна, комплексна, з всебічним висвітленням запропонованих у плані питань, вичерпна, чітка, логічна, аргументована, з обґрунтованими теоретичними положеннями, з послідовним викладом змісту, власним баченням розв’язання проблеми, наведенням прикладів та фактів практичного застосування теоретичних положень. Відповідь демонструє системні та глибокі знання програмного матеріалу, вільне володіння понятійним апаратом, вміння самостійно та критично мислити, надавати оцінки, обґрунтовувати власну думку, використана широка джерельна база. -Доповнення до основних виступів колег, участь в обговоренні проблемних питань, постановка запитань колегам (макс.бал –2) ***. /Доповнення суттєве, змістовне, логічно-аргументоване, з обґрунтованими теоретичними положеннями та висновками; активна участь в обговоренні проблемних питань із демонстрацією розуміння предмету та самостійністю суджень/.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Войтович О. І. Зовнішня політика країн Західної Європи: Навч.-метод. посібн. зі спецкурсу / Олексій Іванович Войтович. – Одеса: Астропринт, 2002. 2. Газін В. Новітня історія країн Європи та Америки. 1945-2002 рр. / Газін В., Копилов С. – Київ: Либідь, 2004. – 623 с. 3. Гайдуков Л. Ф. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980-2000 роки): Підручн. – К., Либідь, 2007. – 624 с. 4. Дюрозель Ж. Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів / Ж. Б. Дюрозель. – К.: Основи, 1995. – 903 с. 5. Зіллер Ж.. Політико-адміністративні системи країн ЄС. Порівняльний аналіз / Пер. з фр. В.Ховхуна. – К.: Основи, 1996. – 420 с. 6. Зінько І. Зовнішня політика країн Північної Європи. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 328 с. 7. Іваницька О. П. Новітня історія країн Європи та Америки (1945–2002)/ О. П. Іваницька. – Вінниця: ФОЛІАНТ, 2003. – 560с. 8. Коппель О. А. Міжнародні відносини XX сторіччя / Коппель О. А., Пархомчук О. С. – К., 1999. 9. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1945-70-ті роки): Підручн. – К.: Либідь, 1999. – 558 с. 10. Пронь С. В. Міжнародні відносини та зовнішня політика (перша половина ХХ століття): Навч.-метод. посіб. / Пронь Сергій Вікторович. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. – 72 с. 11. Рудько С.О. Зовнішня політика країн Західної Європи. - Острог: Вид-во НУ «Острозька академія», 2012. – 412 с. 12. Цвєтков Г. М. Міжнародні відносини й зовнішня політика в 1917-1945 рр.: Навч. посібн. / Цвєтков Гліб Миколайович. – К.: Либідь, 1997. — 232 с. 13. Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика України: Підручник. – К.: Либідь, 2006. – 712 с. 14. Конспект лекцій з дисципліни «Зовнішня політика країн Європи» для здобувачів вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» ІV курсу VIІ семестру / Укл.: Моісеєва Т. М., Чістякова І. М., Кривдіна І. Б., Кудлай І. В., Шевченко Т. В. Одеса: ДУОП, 2021. 198 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).