Зовнішня політика Росії та країн СНД

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.291.01.O.040
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: к.політ.н., доцент Горбач Олександр Назарович
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Завдання вивчення дисципліни: поглибити знання студентів у галузі міжнародних відносин через вивчення зовнішньої політики держав пострадянського простору; сформувати знання про особливості політичного, економічного та культурного розвитку держав-членів СНД; розвинути уміння оцінювати та аналізувати процеси міжнародної політики. У результаті вивчення дисципліни студент повинен: знати: ключові етапи історії зовнішньополітичної діяльності Росії та держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (СНД); особливості соціально-економічного розвитку Росії та країн СНД; етнічні та демографічні особливості країн СНД; політико-правові системи країн СНД; основні засади зовнішньої політики Росії та країн СНД; причини територіальних і національних проблем в країнах СНД. вміти: дати комплексну характеристику кожної держави СНД; визначити ключові проблеми сучасного розвитку міждержавних взаємовідносин країн пострадянського простору; аналізувати традиції політичних, економічних, соціальних, етнічних та демографічних, культурних та геополітичних процесів Росії та держав СНД.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Основи геополітики та геостратегії, Історія міжнародних відносин, Міжнародні відносини та світова політика. Кореквізити: Зовнішня політика України, Дипломатія України.
Короткий зміст навчальної програми: Державний, адміністративно-територіальний устрій та сучасні політичні процеси в Росії. Геополітичне середовище, зовнішня політика Російської Федерації. Демографічна ситуація в Росії. Геополітичне розташування, політико-правова система, зовнішня політика Республіки Білорусь. Особливості політичного устрою Молдови. Сучасні політичні процеси в Молдові. Мовна ситуація в Молдові. Придністровська проблема: причини, розв’язання. Політичний устрій кавказьких держав, сучасні політичні процеси. Геополітичне становище, зовнішня політика країн Кавказу. Національні проблеми та конфлікти на Кавказі. Адміністративно-територіальний устрій та політико-правова система країн Центральної Азії. Геополітичне становище і зовнішня політика країн Центральної Азії.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40 %): усне опитування, виступи на семінарах, написання рефератів. • Підсумковий контроль (60 %): підсумкова контрольна робота.
Рекомендована література: • Батенко Т. Портрети дванадцяти президентів / Тарас Батенко. – Львів, 2000. • Дорошко М. Країнознавство. Країни СНД і Балтії: навчальний посібник / Микола Дорошко. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. • Перепелиця Г. Генезис конфліктів на посткомуністичному просторі Європи Г.Перепелиця. – К., 2003. • Україна та Росія у системі міжнародних відносин: Стратегічна перспектива: колективна монографія. – К., 2001. • Країнознавство: навч. посібник / Я.Б.Турчин; Л.О.Дорош, О.Н.Горбач. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 276 с. • Країнознавство: довідник / Я.Б.Турчин; Л.О.Дорош, О.Н.Горбач. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 296 с. • Храмов В. Политическая система Беларуси и России: сравнительный анализ. / В.Храмов. – М., 1994 • Цыганков П. Международные отношения / П.Цыганков. – М., 1996.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).