Іноземна мова II, частина 3

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.291.01.E.052
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Іноземні мови
Лектор: Бабкіна М.І. (французька)
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів комунікативної компетенції, яка необхідна для спілкування у знайомих ситуаціях, які зустрічаються в загальному мовному контексті.
Завдання: Загальні компетентності: ЗК5 - Здатність працювати в міжнародному контексті. ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу ЗК9. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. ЗК11. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел ЗК14. Здатність до міжособистісної взаємодії, повага до різноманітності та багатокультурності ЗК15. Здатність працювати як автономно, так і у команді. Фахові компетентності: • лінгвістична, що являє собою рівень володіння мовними нормами та здатність продемонструвати мовленєві уміння; • соціолінгвістична, що передбачає здатність тих, що вивчають іноземну мову, продукувати й розпізнавати стиль мовлення відповідно до конкретної комунікативної ситуації; • прагматична, що зумовлює володіння мовцем знаннями мовного та паралінгвістичного характеру та його здатність використовувати ці знання для впливу на співбесідника у процесі іншомовної комунікації.
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: - робити структуровані презентації професійного змісту з використанням відповідних лінгвістичних і нелінгвістичних засобів комунікації; - демонструвати здатність логічно і послідовно організувати інформацію на загальні теми, пов'язані з навчанням і роботою / спеціалізацією, демонструвати достатній діапазон відповідної лексики, що стосується теми презентації; - інтерпретувати графічну інформацію з використанням відповідних мовних засобів; - вибирати і сортувати відповідну інформацію шляхом перегляду веб-сайтів, пов'язаних з навчанням і спеціальністю; - демонструвати робоче розуміння мети, структури, загального і детального змісту і вимог навчальної і робочої документації; - писати документи, пов'язані з навчанням і роботою/спеціалізацією:(резюме, мотиваційний лист) з достатнім ступенем граматичної точності і відповідним діапазоном лексики; переглядати, редагувати і коригувати їх; - демонструвати розуміння існуючих правил і стандартних процедур під час участі в співбесіді в якості кандидата; - ефективно поводитись під час співбесіди: відповідати на запитання з відповідним ступенем точності, і достатнім діапазоном лексики; задавати запитання, пов'язані з ситуацією; використовувати відповідним чином вербальні (лексика і граматика) і невербальні (мелодика, паузи, жести, пози, дрес-код, косметика і т.д.) засоби зв'язку.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Рівень знань A1 Кореквізити: іноземна мова спеціальності
Короткий зміст навчальної програми: Програма навчальної дисципліни “Іноземна мова II" укладена для студентів, які володіють мовою на рівні, який відповідає А2 за ЗЄР (Загально - європейські рекомендації щодо навчання та викладання сучасних мов). В результаті успішного навчання за програмою даного курсу очікується підвищення рівня володіння мовою до В1, який є перехідним між рубіжнім та просунутим рівнями незалежного користувача мовою. Курс має практичне спрямування, надаючи студентам можливості набуття загальної професійної комунікативної компетенції у користуванні англійською мовою. Навчання здійснюється шляхом інтеграції мовленнєвих умінь та мовних знань в рамках знайомого загально-тематичного і ситуативного контексту відповідно до певної академічної та професійної сфери діяльності студентів. Самоосвіта вважається невід’ємною частиною даного навчального курсу, і особлива увага у програмі приділяється самостійній роботі студентів
Опис: Презентація інформації. (Навчання у Франції. Франкомовні країни. Загальні відомості). Презентація інформації. (Структурування матеріалу для усного виступу. Підготовка вступу до виступу та практикування у його виголошенні. Організація основної частини виступу та практикування у її виголошенні. Пояснення інформації, представленої у графічній формі. Підготовка висновків та практикування у їх виголошенні. Вивчення правил виголошення усного виступу. Відповіді на питання слухачів та організація обговорення. Виголошення повних індивідуальних виступів)
Методи та критерії оцінювання: Методи оцінювання знань: -усне та фронтальне опитування; -письмове опитування; -вибіркове усне опитування; -виступи на практичних заняттях; -тести; -оцінка активності; -оцінювання внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень; тощо. Залік/ екзамен -усне опитування; -тестовий контроль.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль: аудіювання, монологічне та діалогічне мовлення, читання, письмо. Контрольна робота. Підсумковий контроль: екзамен. Максимальна оцінка в балах Поточний контроль (ПК) Екзаменаційний контроль Разом за дисципліну -100 (вказуються різні форми поточного контролю та максимальні бали за виконані завдання) Разом за ПК-15 письмова-45 компонента усна-40 компонента Аудиторна робота (20) Аудіювання 5 Читання 5 Мовлення 5 Письмо 5 Самостійна робота (25) Виконання лексико-граматичних вправ з підручника та тестів у ВНС 5 Позааудиторне читання. Ведення читацького щоденника. 5 Словник навчальної та спеціальної професійної лексики 5 Монологічне мовлення. 5 Діалогічне мовлення 5
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Аудіювання – Повне розуміння аудіо-матеріалів; студент демонструє самостійність і здатність до адекватного сприйняття інформації й здатність відтворити, перекласти, запам’ятати цей матеріал, виконати супровідні усні чи письмові завдання. Читання – студент демонструє знання значної частини прочитаного матеріалу; факти використовуються правильно, наявна термінологічна коректність, можливі невеликі неточності; студент демонструє розуміння тексту, самостійність та критичність мислення, вміння аналізувати, аргументовано доводити свою позицію, логічно й послідовно викладати матеріал. Студент розуміє і може пояснити іноземної мовою значення більшості слів у тексті, знає їхній переклад, може використовувати активний словник підчас обговорення прочитаної інформації. Мовлення – студент демонструє здатність висловлюватись на обрану тему, використовуючи відповідні лексико-граматичні конструкції, вільно спілкуватися і доводити свою точку зору за допомогою мовних засобів, вступати у тематичні дискусії. Письмо – студент володіє достатнім рівнем знань щодо граматики і має достатню лексичну базу для правильного викладення своєї думки письмово. Важливі логічність, стислість, правильність викладу відповідно до вимог щодо написання того чи іншого виду письмової роботи (есе, лист, розширена анотація. тощо). ** Критерії оцінювання усного виступу (презентації) Презентація підготовлена відповідно до запропонованої теми та згідно з самостійно розробленим студентом планом із дотриманням технічних вимог щодо оформлення презентації. Демонструє глибоке та всебічне знання та розуміння матеріалу, інформація подана чітко, вичерпно із застосуванням аналітичного підходу та додаткового фактологічного і концептуального матеріалу до обраної теми; Доповідь повна, комплексна, з всебічним висвітленням запропонованих у плані питань, вичерпна, чітка, логічна, аргументована, з послідовним викладом змісту, власним баченням розв’язання проблеми.
Рекомендована література: Німецька 1. Netzwerk. Deutsch als Fremdsprache. (A1, A2) / Stefanie Dengler, Paul Rusch, Helen Schmidt, Tanja Sieber. – Munchen, 2018. – 168 c. 2. Sicher Actuell. Deutsch asl Fremdtsprache. (B1, B2) / Michaela Perlmann. – Hueber Verlag, 2019. – 118 c. 3. Електронний навчально-методичний комплекс «Друга іноземна мова (німецька), ч.1». Номер реєстрації Е41-185-151 від 07.10.15 р. 4. Електронний навчально-методичний комплекс «Друга іноземна мова (німецька), ч.2». Номер реєстрації Е41-185-152/2015 від 07.10.15 р. 5. Електронний навчально-методичний комплекс «Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька), ч.1». Номер реєстрації Е41-185-84/2014 від 03.06.14 р. 6. Електронний навчально-методичний комплекс «Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька), ч.2». Номер реєстрації Е41-185-85/2014 від 03.06.14 р. Польська 1. Мастиляк В. Napiszmy to po polsku. Напишімо це польською : навчальний посібник / В. Мастиляк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 240 с. 2. Польська мова. Стислий курс граматики. Тернопіль-Харків: Ранок, 2017. 3. 100 тем. Польська мова. Харків : АССА, 2018. 4. Zarycz E. Ortografia polska w cwiczeniach dla obcokrajowc?w. Krak?w, Prolog, 2016. 5. Seretny A. Slownictwo polskie w cwiczeniach dla obcokrajowc?w. Krak?w, Prolog, 2016 6. Андрущенко І. Polska. Польща. Країнознавтво. К., Арій, 2016 7. Андрущенко І. Nowoczesna Polska. Сучасна Польща. К., Арій, 2017 8. Андрущенко І. Historia Polski. Історія Польщі. К., Арій, 2017 9. Кравчук А., Ковалевський Є. , Jestem stad. Підручник з польської мови, Львів -2019, с.336. 10. Шумлянська Н., Граматика польської мови, Київ - 2018, с.64. 11. Mастиляк В., Польська мова. Таблиці та схеми. Посатковий і середній рівні, Тернопіль – 2018, с. 64. Французька 1. Mes pas vers la France. Мої кроки до Франції: підручник з французької мови для розвитку розмовних навичок (В1, В2) / М.І. Бабкіна, О.С. Білик, М.З. Джура, І.М. Ключковська, Б.Г. Кушкаю – Львів: «Панорама»б 2017. – 252 с. 2. Бабкіна М.І. Збірник граматичних завдань з французької мови: навчальний посібних для студентів вищих технічних навчальних закладів. – Львів, 2015. – 260 с. 3. Бабкіна М.І. Ділова кореспонденція: навчальний посібних для студентів вищих технічних навчальних закладів. – Львів, 2012. 4. Parizet M.-L. DELF B2: 200 EXERCISES / Marie-Louise Parizet. – CLE International, 2013. – 192 c. 5. Бабкіна М.І. Електронний навчально-методичний комплекс «Збірник граматичних завдань з французької мови». – Адреса розміщення: http://vns.lp.edu.ua / modle / course / view.php?id=10768
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Іноземна мова II, частина 3

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.291.01.E.064
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Іноземні мови
Лектор: Задорожний В.В., Драпалюк Г.С. Пиндик Н.І., Тимняк З.С. (німецька)
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів комунікативної компетенції, яка необхідна для спілкування у знайомих ситуаціях, які зустрічаються в загальному мовному контексті.
Завдання: Загальні компетентності: ЗК5 - Здатність працювати в міжнародному контексті. ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу ЗК9. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. ЗК11. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел ЗК14. Здатність до міжособистісної взаємодії, повага до різноманітності та багатокультурності ЗК15. Здатність працювати як автономно, так і у команді. Фахові компетентності: • лінгвістична, що являє собою рівень володіння мовними нормами та здатність продемонструвати мовленєві уміння; • соціолінгвістична, що передбачає здатність тих, що вивчають іноземну мову, продукувати й розпізнавати стиль мовлення відповідно до конкретної комунікативної ситуації; • прагматична, що зумовлює володіння мовцем знаннями мовного та паралінгвістичного характеру та його здатність використовувати ці знання для впливу на співбесідника у процесі іншомовної комунікації.
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: - робити структуровані презентації професійного змісту з використанням відповідних лінгвістичних і нелінгвістичних засобів комунікації; - демонструвати здатність логічно і послідовно організувати інформацію на загальні теми, пов'язані з навчанням і роботою / спеціалізацією, демонструвати достатній діапазон відповідної лексики, що стосується теми презентації; - інтерпретувати графічну інформацію з використанням відповідних мовних засобів; - вибирати і сортувати відповідну інформацію шляхом перегляду веб-сайтів, пов'язаних з навчанням і спеціальністю; - демонструвати робоче розуміння мети, структури, загального і детального змісту і вимог навчальної і робочої документації; - писати документи, пов'язані з навчанням і роботою/спеціалізацією:(резюме, мотиваційний лист) з достатнім ступенем граматичної точності і відповідним діапазоном лексики; переглядати, редагувати і коригувати їх; - демонструвати розуміння існуючих правил і стандартних процедур під час участі в співбесіді в якості кандидата; - ефективно поводитись під час співбесіди: відповідати на запитання з відповідним ступенем точності, і достатнім діапазоном лексики; задавати запитання, пов'язані з ситуацією; використовувати відповідним чином вербальні (лексика і граматика) і невербальні (мелодика, паузи, жести, пози, дрес-код, косметика і т.д.) засоби зв'язку.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Рівень знань A1 Кореквізити: іноземна мова спеціальності
Короткий зміст навчальної програми: Програма навчальної дисципліни “Іноземна мова II” укладена для студентів, які володіють мовою на рівні, який відповідає А2-B1 за ЗЄР (Загально - європейські рекомендації щодо навчання та викладання сучасних мов). В результаті успішного навчання за програмою даного курсу очікується підвищення рівня володіння мовою до В1+, який є перехідним між рубіжнім та просунутим рівнями незалежного користувача мовою. Курс має практичне спрямування, надаючи студентам можливості набуття загальної професійної комунікативної компетенції у користуванні англійською мовою. Навчання здійснюється шляхом інтеграції мовленнєвих умінь та мовних знань в рамках знайомого загально-тематичного і ситуативного контексту відповідно до певної академічної та професійної сфери діяльності студентів. Самоосвіта вважається невід’ємною частиною даного навчального курсу, і особлива увага у програмі приділяється самостійній роботі студентів
Опис: Презентація інформації. (Навчання в Німеччині. Німецькомовні країни. Австрія. Відень. Швейцарія. Загальні відомості). Презентація інформації. (Структурування матеріалу для усного виступу. Підготовка вступу до виступу та практикування у його виголошенні. Організація основної частини виступу та практикування у її виголошенні. Пояснення інформації, представленої у графічній формі. Підготовка висновків та практикування у їх виголошенні. Вивчення правил виголошення усного виступу. Відповіді на питання слухачів та організація обговорення. Виголошення повних індивідуальних виступів)
Методи та критерії оцінювання: Методи оцінювання знань: -усне та фронтальне опитування; -письмове опитування; -вибіркове усне опитування; -виступи на практичних заняттях; -тести; -оцінка активності; -оцінювання внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень; тощо. Залік/ екзамен -усне опитування; -тестовий контроль.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль: аудіювання, монологічне та діалогічне мовлення, читання, письмо. Контрольна робота. Підсумковий контроль: екзамен. Максимальна оцінка в балах Поточний контроль (ПК) Екзаменаційний контроль Разом за дисципліну -100 (вказуються різні форми поточного контролю та максимальні бали за виконані завдання) Разом за ПК-15 письмова-45 компонента усна-40 компонента Аудиторна робота (20) Аудіювання 5 Читання 5 Мовлення 5 Письмо 5 Самостійна робота (25) Виконання лексико-граматичних вправ з підручника та тестів у ВНС 5 Позааудиторне читання. Ведення читацького щоденника. 5 Словник навчальної та спеціальної професійної лексики 5 Монологічне мовлення. 5 Діалогічне мовлення 5
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Аудіювання – Повне розуміння аудіо-матеріалів; студент демонструє самостійність і здатність до адекватного сприйняття інформації й здатність відтворити, перекласти, запам’ятати цей матеріал, виконати супровідні усні чи письмові завдання. Читання – студент демонструє знання значної частини прочитаного матеріалу; факти використовуються правильно, наявна термінологічна коректність, можливі невеликі неточності; студент демонструє розуміння тексту, самостійність та критичність мислення, вміння аналізувати, аргументовано доводити свою позицію, логічно й послідовно викладати матеріал. Студент розуміє і може пояснити іноземної мовою значення більшості слів у тексті, знає їхній переклад, може використовувати активний словник підчас обговорення прочитаної інформації. Мовлення – студент демонструє здатність висловлюватись на обрану тему, використовуючи відповідні лексико-граматичні конструкції, вільно спілкуватися і доводити свою точку зору за допомогою мовних засобів, вступати у тематичні дискусії. Письмо – студент володіє достатнім рівнем знань щодо граматики і має достатню лексичну базу для правильного викладення своєї думки письмово. Важливі логічність, стислість, правильність викладу відповідно до вимог щодо написання того чи іншого виду письмової роботи (есе, лист, розширена анотація. тощо). ** Критерії оцінювання усного виступу (презентації) Презентація підготовлена відповідно до запропонованої теми та згідно з самостійно розробленим студентом планом із дотриманням технічних вимог щодо оформлення презентації. Демонструє глибоке та всебічне знання та розуміння матеріалу, інформація подана чітко, вичерпно із застосуванням аналітичного підходу та додаткового фактологічного і концептуального матеріалу до обраної теми; Доповідь повна, комплексна, з всебічним висвітленням запропонованих у плані питань, вичерпна, чітка, логічна, аргументована, з послідовним викладом змісту, власним баченням розв’язання проблеми.
Рекомендована література: Німецька 1. Netzwerk. Deutsch als Fremdsprache. (A1, A2) / Stefanie Dengler, Paul Rusch, Helen Schmidt, Tanja Sieber. – Munchen, 2018. – 168 c. 2. Sicher Actuell. Deutsch asl Fremdtsprache. (B1, B2) / Michaela Perlmann. – Hueber Verlag, 2019. – 118 c. 3. Електронний навчально-методичний комплекс «Друга іноземна мова (німецька), ч.1». Номер реєстрації Е41-185-151 від 07.10.15 р. 4. Електронний навчально-методичний комплекс «Друга іноземна мова (німецька), ч.2». Номер реєстрації Е41-185-152/2015 від 07.10.15 р. 5. Електронний навчально-методичний комплекс «Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька), ч.1». Номер реєстрації Е41-185-84/2014 від 03.06.14 р. 6. Електронний навчально-методичний комплекс «Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька), ч.2». Номер реєстрації Е41-185-85/2014 від 03.06.14 р. Польська 1. Мастиляк В. Napiszmy to po polsku. Напишімо це польською : навчальний посібник / В. Мастиляк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 240 с. 2. Польська мова. Стислий курс граматики. Тернопіль-Харків: Ранок, 2017. 3. 100 тем. Польська мова. Харків : АССА, 2018. 4. Zarycz E. Ortografia polska w cwiczeniach dla obcokrajowc?w. Krak?w, Prolog, 2016. 5. Seretny A. Slownictwo polskie w cwiczeniach dla obcokrajowc?w. Krak?w, Prolog, 2016 6. Андрущенко І. Polska. Польща. Країнознавтво. К., Арій, 2016 7. Андрущенко І. Nowoczesna Polska. Сучасна Польща. К., Арій, 2017 8. Андрущенко І. Historia Polski. Історія Польщі. К., Арій, 2017 9. Кравчук А., Ковалевський Є. , Jestem stad. Підручник з польської мови, Львів -2019, с.336. 10. Шумлянська Н., Граматика польської мови, Київ - 2018, с.64. 11. Mастиляк В., Польська мова. Таблиці та схеми. Посатковий і середній рівні, Тернопіль – 2018, с. 64. Французька 1. Mes pas vers la France. Мої кроки до Франції: підручник з французької мови для розвитку розмовних навичок (В1, В2) / М.І. Бабкіна, О.С. Білик, М.З. Джура, І.М. Ключковська, Б.Г. Кушкаю – Львів: «Панорама»б 2017. – 252 с. 2. Бабкіна М.І. Збірник граматичних завдань з французької мови: навчальний посібних для студентів вищих технічних навчальних закладів. – Львів, 2015. – 260 с. 3. Бабкіна М.І. Ділова кореспонденція: навчальний посібних для студентів вищих технічних навчальних закладів. – Львів, 2012. 4. Parizet M.-L. DELF B2: 200 EXERCISES / Marie-Louise Parizet. – CLE International, 2013. – 192 c. 5. Бабкіна М.І. Електронний навчально-методичний комплекс «Збірник граматичних завдань з французької мови». – Адреса розміщення: http://vns.lp.edu.ua / modle / course / view.php?id=10768
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).