Зовнішня політика країн Азії та Африки, Північної та Латинської Америки

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.291.01.O.039
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: к.політ.н., доцент Демчишак Руслан Богданович
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати природу міжнародного співробітництва, характер взаємодії між міжнародним акторами, співвідношення державних, недержавних акторів у світовій політиці; • знати принципи, механізми та процеси забезпечення зовнішньої політики держав, взаємодії між зовнішньою та внутрішньою політикою, визначення та реалізації на міжнародній арені національних інтересів держав, процесу формування та реалізації зовнішньополітичних рішень; • знати природу та характер взаємодій окремих країн та регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях; • досліджувати проблеми міжнародних відносин, регіонального розвитку, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, із використанням сучасних політичних, економічних і правових теорій та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних підходів, презентувати результати досліджень, надавати відповідні рекомендації;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Перереквізит: ЄС у міжнародних відносинах, Глобалізація та глобальні проблеми сучасності. - Коререквізит: Зовнішня політика країн Західної Європи, Зовнішня політика Росії та країн СНД.
Короткий зміст навчальної програми: Предмет, завдання та структура курсу, його актуальність і зв’язок з іншими навчальними дисциплінами. Країни Сходу у світовій політиці, економіці, культурі. Зовнішня політика Китайської Народної Республіки.Зовнішня політика Японії. Зовнішня політика держав Корейського півострова. Країни Південно – Східної Азії в регіональній та світовій політиці. Зовнішня політика Республіки Індія. Зовнішня політика Ісламської Республіки Пакистан. Зовнішня політика Ісламської Республіки Іран. Зовнішня політика Туреччини. Країни Близького Сходу у регіональній та світовій політиці. Країни тропічної Африки. Південно-Африканська республіка. Головні тенденції розвитку країн Північної Америки у ХХ ст. Сполучені Штати Америки в системі міжнародних відносин Пріоритетні напрямки зовнішньої політики Канади на сучасному етапі Основні тенденції розвитку країн Латинської Америки Інтеграційні процеси в Латинській Америці та їх особливості Основні вектори та особливості зовнішньополітичного курсу країн Латинської Америки в другій половині ХХ – ХХІ ст.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (40%): усне опитування, виступи на семінарах, написання рефератів підсумковий контроль (60%): екзамен (трьохрівневе тестування).
Рекомендована література: • Арабский мир в конце XX века. – М., Наука, 1996 • Белокреницкий В.Я., Москаленко В.А., Шаумян Т.Л. Южная Азия в современном мире.- Нью –Йорк: Эдвин Меллен, 2001. • Васильев Л.С. История Востока. –В 2-х тт. –Т.2. –Москва, 1998. • Гон М. Новітня історія країн Азії в повоєнний період. –Рівне,2000. • Іваницька О.П.Зовнішня політика країн Західної Європи та Північної Америки у постбіполярний період (1990 і - 2000-і роки) : навчальний посібник / О.П. Іваницька . – Київ : Слово, 2012 . – 719 с. • Мельничук Н. Лідерство США в умовах глобальних трансформацій / Н.Мельничук // Політичний менеджмент, 2013. – №1-2(57-58). – 244 с
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).