Геополітика та геостратегія

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.291.01.E.055
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: к.політ.н., доцент Цебенко Олег Олександрович
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - здатність продемонструвати знання та розуміння основних понять та категорій геополітики, принципів та методології геополітичних досліджень; - здатність продемонструвати знання та розуміння історії становлення та розвитку геополітичних ідей у світовій та європейській суспільно-політичній думці; - на основі порівняльного аналізу здатність розрізняти основні положення теорій класичної геополітики, провідних шкіл, концепцій і доктрин сучасної геополітики; - здатність продемонструвати знання та розуміння особливостей становлення української геополітичної думки, української проблематики в європейських геополітичних концепціях; - здатність продемонструвати знання та розуміння особливостей геополітичного положення основних акторів міжнародних відносин та специфіки їх геостратегії; - навички визначення чинників, що впливають на формування геополітики, та аналізу факторів, що визначають геостратегічні пріоритети основних геополітичних акторів; - вміння визначати тенденції розвитку геополітичної ситуації у світі в цілому та окремих його регіонах; - вміння аналізувати та оцінювати специфіку політико-географічного та геополітичного положення України та основні проблеми формування геостратегії України у світовому та європейському геополітичному просторі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Пререквізит: Теорія міжнародних відносин, Політологія, Країнознавство. • Кореквізити: Глобалізація та глобальні проблеми сучасності.
Короткий зміст навчальної програми: Геополітика як сфера наукового знання. Географічні фактори у міжнародних відносинах та геополітика: основні категорії та підходи геополітичного аналізу. Класичні геополітичні концепції. Дотеоретичний етап розвитку геополітичної думки. Виникнення класичної геополітичної науки (Ф. Ратцель, Р. Челлен). Американська школа геополітики (А. Мехен, Н. Спайкмен). Британська школа геополітики. Геополітична концепція X. Маккіндера. Німецька геополітична школа (К. Хаусхофер, К. Шмітт). Становлення і розвиток геополітики в Росії. Зародження та розвиток російської геополітичної школи. Геополітичні ідеї євразійства. Геополітичні погляди П.Савицького. Неоєвразійство та сучасні геополітичні доктрини Росії. Геополітичні доктрини та концепції ХХ - початку ХХІ століття. Основні геополітичні доктрини після Другої світової війни. Сучасна англосаксонська геополітика (атлантизм, мондіалізм, неомондіалізм). Геополітичні ідеї європейського континенталізму. Сучасні напрями розвитку геополітичної науки. Геоекономіка. Геополітичні доктрини українських вчених та політиків. Чинники та передумови формування українських геополітичних орієнтирів. Основні геополітичні концепції в суспільно-політичній думці України. Геополітична структура світу та геостратегія світових держав. Геостратегія: сутність та різновиди. Основні структурні елементи геостратегії держави. Основні геостратегічні цілі та пріоритети провідних міжнародних акторів (США, Росія, ЄС, країни Азійсько-Тихоокеанського та Південно-Азійського регіону). Геополітичні цілі та геостратегія України. Становлення України як актора міжнародних відносин. Національні інтереси України та вибір геостратегічних пріоритетів.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи з доповіддю на семінарах, участь у дискусіях, написання рефератів, дослідження у формі case-study, підготовка презентацій на задану тему. • Підсумковий контроль (60%, екзамен (трьохрівневе тестування).
Рекомендована література: • Андрущенко С. В. Україна в сучасному геополітичному середовищі: Моногр. / Андрущенко С. В. – К.: Логос, 2005. – 286 с. • Гаджиев К. С. Введение в геополитику: Учеб. для вузов; Изд. 2-е, доп. и перераб. / Гаджиев К. С. – М.: Логос, 2001. – 432 с. • Геополітика України (Військовий аспект): Навч. посібн. / [Шлемкевич Л. П., Ткачук П. П., Гетьманчук М. П. та ін.]. – Львів: Військовий інститут, 2004. – 835 с. • Дністрянський М. С. Геополітичні доктрини і підходи: критичний аналіз методології: Моногр. / Дністрянський М. С. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка. 2003. – 114 с. • Кандиба Ю. І. Політична географія з основами геополітики: Навч.-метод. комплекс / Кандиба Ю. І., Кучер І. І. – Харків, 2010. – 100 с. • Мальський М. З. Теорія міжнародних відносин: Підручн. / Мальський М. З., Мацях М. М. - 2-ге вид, доп. та випр. – К.: Кобза, 2003. – 528с. • Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти / [За ред. Ф. М. Рудича]. – К., 2002. • Шепелєв М. А. Теорія міжнародних відносин: Підручн. / Шепелєв М. А. – К.: Вища школа, 2004. – 622 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).