Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.291.01.O.045
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: викладачі кафедри ПМВ.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здатність продемонструвати знання та розуміння теоретичного курсу за програмою підготовки бакалавра з міжнародних відносин; • здатність продемонструвати знання та розуміння ключових моментів обраної теми бакалаврської кваліфікаційної роботи; • вміння письмово викладати свої думки, оформляти у цілісному документі результати теоретичних досліджень, а також оформляти супровідні документи згідно встановлених вимог; • здатність логічно та аргументовано презентувати матеріал та публічно захищати результати своєї роботи.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: Основи наукових досліджень, Теорія міжнародних відносин, Політологія. - Кореквізити: практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: в процесі виконання завдань модуля студент повинен представити готову наукову роботу, яка допускається до захисту рішенням засідання кафедри.
Методи та критерії оцінювання: захист роботи на засіданні ЕК, 100 балів.
Рекомендована література: 1. Боришполец, К. П. Методы политических исследований: Учеб. пособие для студентов вузов[Електронний ресурс] / К. П. Боришполец. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 221 с. – Режим доступу: http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-49.html 2. Добронравова, І. С. Філософія і методологія науки: Підручник / І. С. Добронравова, Л. І. Сидоренко. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 223 с. 3. Крауз-Мозер, Б. Теории политики. Методологические принципы / БарбараКрауз-Мозер ; [пер. с польск. И. А. Руденок]. – Х.:Изд-во Гуманитарный Центр, 2008. – 256 с. 4. Мангейм, Дж. Б. Политология: Методыисследования[Електронний ресурс] / Джарол Б. Мангейм, Ричард К. Рич. – М.: Издательство “Весь Мир”, 1997. – 544 с. – Режим доступу: http://grachev62.narod.ru/Mr/Index.html 5. Ушаков, Е. В. Введение в философию и методологию науки: Учебник / Е. В. Ушаков. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 528 с. 6. Hollis, M. Explaining and Understanding International Relations / Martin Hollis and Steve Smith. New York: Oxford University Press, 1990. 226 pp. 7. Qualitative Methods in International Relations: A Pluralist Guide / Edited byAudie Klotz and DeepaPrakash. Basingstoke, UK and New York: Palgrave Macmillan, 2008. 260 pp.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).