Регіональна та транскордонна співпраця Західноукраїнського регіону

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.291.01.E.069
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: к. політ. н., Лемко Ю.Р.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати місце дисципліни в системі підготовки фахівців у сфері міжнародних відносин та особливості процесу їх підготовки в Національному університеті «Львівська політехніка»; знати методологічні основи транскордонної єврорегіоналізації; знати світовий та вітчизняний досвід транскордонного співробітництва; місце та роль транскордонного співробітництва у регіональному розвитку; здатність продемонструвати специфіку розвитку прикордонних територій; проблеми та перспективи транскордонного співробітництва; основи регіональної політики розвитку ТКС; знати стратегічні напрями ТКС; вміти характеризувати розвиток транскордонного співробітництва в Європі та українському прикордонні; оцінювати сутність регіональної політики в Украіні та аналізувати її концептуальні засади; характеризувати політико-географічні аспекти формування та функціонування єврорегіонів за участю України; аналізувати розвиток Західноукріанських областей, а саме Львівської обл.., Волинськоі обл.., та Закарпатськоі областей.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Регіональна та транскордонна співпраця, Зовнішня політика України Кореквізити: Громадська дипломатія
Короткий зміст навчальної програми: Сутність регіональної політики в Україні та її концептуальні засади. Транскордонне співробітництво як важливий чинник регіональної конкурентоспроможності. Єврорегіон як основна інституційно-організаційна форма транскордонного співробітництва. Транскордонна співпраці Львівської області. Транскордонна співпраця Волинської області. Транскордонна співпраця Закарпатської області.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи з доповіддю на семінарах, участь у дискусіях, ділові ігри, групові заняття, дослідження у формі case-study, підготовка презентацій на задану тему, студентські проекти, есе, участь в обговоренні, відвідування. Екзаменаційний контроль (60%) - трирівневе тестування.
Рекомендована література: 1.Михасюк І. Р., Залога З. М., Сухай О. Є. Розвиток транскордонного підприємництва в українсько-польських єврорегіонах / За наук. ред. І. Р. Михасюка. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2008. 2.Михасюк І., Мальський М. Основи глобальних економічних відносин. – Львів, Жешув, 2003. 3.Мікула Н. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво: Монографія. – Львів: ІРД НАН України, 2004. 4.Бабінська О. В. Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток підприємництва у прикордонному регіоні. – К., 2006. 5.Федан Р. Регіональні фактори активізації транскордонної співпраці Польща та України. Монографія. – Львів: ІРД НАН України, 2003. 6.Калитчак Р. Регіоналізм у європейських інтеграційних процесах. – К., 2007. 7.Синергія програм транскордонного співробітництва та стратегій регіонального розвитку в Україні / упоряд. Є. Романенко. – Чернігів: Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень, 2018. - 92с. 8.Регіональне співробітництво між Україною та ЄС // Офіційний веб-сайт МЗСУ [Електронний ресурс]. – режим доступу: http: mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/European-infgration/eu-regional-cooperation. 9. Ruch graniczny o raz/ przeplyw tovarov i uslug na zewnetsznej granicy UE na terenie Polski. – Режим доступу: http: // www. stat. gov.pl/ 10. 6-th Europe-Ukraine Forum. Budapest, 12-14 may, 2013. Gorshenin institute. Ukraine 2012. Report on transformation. Institute for Eastern Studies, 2013. p. 35-38, 54-78, //www. Economic-forum.pl. 11.Ruch graniczny o raz/ przeplyw tovarov i uslug na zewnetsznej granicy UE na terenie Polski. – Режим доступу: http: // www. stat. gov.pl/ 12. Носа Н.О. Роль міжнародної асоціації інституції регіонального розвитку (MAIIPP) в основі європейського співробітництва. В: Єврорегіональне співробітництво України та його інтеграційний потенціал: збірник наук. праць за матеріалами круглого столу експертів (м. Ужгород 20. 04. 2012). Відп. ред. І.В. Артьомов. – Ужгород: ЗакДУ. – с. 137 -138.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).