Міжкультурна комунікація у міжнародних відносинах

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.291.01.E.056
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: к.п.н., доц. Пасічний Роман Ярославович
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен: Знати: Особливості міжкультурної комунікації у міжнародних відносинах; механізми здійснення міжнародної комунікативної діяльності; сутність, види та типи зовнішньополітичних інформаційних та інформаційно-аналітичних технологій у системі міжнародних комунікацій; роль та функції інформаційних та інформаційно-аналітичних підрозділів державних органів зовнішніх зносин у реалізації комунікативної стратегії держави; види, типи та особливості функціонування міжнародної інформації у системі міжнародних комунікацій; специфіку здійснення інформаційної, інформаційно-аналітичної, роз’яснювальної та комунікативної діяльності дипломатичних представництв та установ; сутність, цілі та завдання аналітико-прогностичної діяльності у системі міжнародних комунікацій; особливості, цілі, напрями, завдання PR-комунікацій у міжнародних відносинах та специфіку PR-діяльності зовнішньополітичних інститутів держави; сутність та особливості медіа-комунікацій та медіа дипломатії у системі міжнародних відносин; сутність іміджевих та бренд-комунікацій у міжнародних відносинах; механізми формування і підтримання іміджу держав у міжнародному інформаційному просторі; технології іміджевої дипломатії у сучасних міжнародних відносинах; інноваційні інформаційні та інтернет-технології як інструмент зовнішньополітичного впливу держави; інформаційні технології Е-дипломатії; сутність технологій (мережевої) віртуальної дипломатії та дипломатії соціальних мереж; Вміти: Застосовувати отримані теоретичні знання на практиці при здійсненні інформаційної діяльності, виборі оптимальних зовнішньополітичних інформаційних та інформаційно-аналітичних технологій та розробці інформаційних стратегій; застосовувати інформаційно-комунікаційний інструментарій та теоретичні здобутки інших наукових галузей при аналізі інформаційної діяльності суб’єктів міжнародних відносин; аналізувати сучасні зовнішньополітичні інформаційні технології та оцінювати ступінь ефективності їх застосування; організовувати інформаційно-аналітичну діяльність владних інститутів; розробляти стратегію іміджевих та бренд-комунікацій; застосовувати сучасні інноваційні інформаційні та Інтернет-технології при здійсненні міжнародних комунікацій; розробляти стратегію застосування інформаційно-аналітичних технологій Е-дипломатії, віртуальної (мережевої) дипломатії, дипломатії соціальних мереж; аналізувати WEB-сайти суб’єктів міжнародних відносин, визначати ступінь їх ефективності; аналізувати українську практику здійснення інформаційної та інформаційно-аналітичної діяльності у міжнародних відносинах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Зв’язки з громадськістю; Політологія, Теорія міжнародних відносин. • Кореквізити: Практикум з політичних комунікацій.
Короткий зміст навчальної програми: Мета, зміст та методологія і міжкультурної комунікації у міжнародних відносинах;. Зовнішньополітичні інформаційно-аналітичні технології та їх класифікація. Засоби здійснення інформаційної діяльності. Інформаційні та інформаційно-аналітичні структури (підрозділи, департаменти) державних органів зовнішніх зносин та їх роль у реалізації зовнішньополітичної інформаційно-комунікативної стратегії. Інформація у системі міжнародних комунікацій: суть, класифікація і структура. Інформаційно-аналітичні технології у системі міжнародних комунікацій. Інформаційно-аналітична діяльність у системі міжнародних комунікацій та інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики держав. Інформаційно-аналітичне забезпечення та інформаційний супровід візитів. Інформаційно-комунікаційна та інформаційно-аналітична діяльність дипломатичних представництв та установ: основні напрями цілі, завдання та форми. Аналітико-прогностичні технології у системі зовнішньополітичних комунікацій. PR-комунікації у міжнародних відносинах та PR-діяльність зовнішньополітичних інститутів держави. Медіа-комунікації та медіа дипломатія у системі міжнародних відносин. Іміджеві та бренд-комунікації у міжнародних відносинах. Іміджева дипломатія. Інноваційні інформаційні та Інтернет-технології у системі зовнішньополітичних комунікацій владних інститутів (органів) та дипломатичній практиці держави. Е-дипломатія та електронне урядування у міжнародних відносинах. Комунікативні технології Е-дипломатії. Віртуальна (мережева) дипломатія. Технології (мережевої) віртуальної дипломатії. Дипломатія соціальних мереж. Особливості позиціонування суб’єктів міжнародних відносин у соціальних мережах. WEB-сайти зовнішньополітичних інститутів та структур (відомств). Українська практика застосування зовнішньополітичних інформаційних та інформаційно-аналітичних технологій.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): усне опитування, практичні завдання, виступи на семінарах. • Підсумковий контроль (60%): екзамен (трирівневі завдання: тести і теоретичні питання)
Рекомендована література: Аналітика, експертиза, прогнозування: Монографія / [ Макаренко Є.А. та інш.] – Київ: Наша культура і наука, 2003. – 614с. 2. Боднар І.Р. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах: Навчальний посібник / І.Р. Боднар – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2007. - 280 с. 3. Мальський М. Теорія міжнародних відносин / М. Мальський, М.Мацяк– Л.: Каменяр, 2002.-230 с. 4. Макаренко Є.А. Європейська інформаційна політика / Є.А.Макаренко – К. : Наша культура і наука, 2000. – 368 с. 5. Макаренко Є.А. Міжнародні інформаційні відносини / Є.А.Макаренко – К.: Наша культура і наука, 2002. – 452 с. 6. Ребкало В.А. Політична аналітика та прогнозування: Навчальний посібник / В.А.Ребкало, О.Л.Валевська, Ю.Г.Кальченко – Київ: УАДУ, 2002. – 60с. 7. Телешун С.О. Політична аналітика, прогнозування та політичні консультації / С.О.Телешун, А.С. Баронін. – Київ: Вид-во Паливода А.В., 2001. – 112с
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).