Етнополітичні проблеми у міжнародних відносинах

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.291.01.E.067
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: д. політ. н., проф. Луцишин Галина Іванівна
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: -- Знати та розуміти природу міжнародних відносин та регіонального розвитку, еволюцію, стан теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики, а також природу та джерела політики держав на міжнародній арені і діяльності інших учасників міжнародних відносин. -- Знати та розуміти природу та динаміку міжнародної безпеки, розуміти особливості її забезпечення на глобальному, регіональному та національному рівні, знати природу та підходи до вирішення міжнародних та інтернаціоналізованих конфліктів. -- Знати природу міжнародного співробітництва, характер взаємодії між міжнародним акторами, співвідношення державних, недержавних акторів у світовій політиці. -- Знати принципи, механізми та процеси забезпечення зовнішньої політики держав, взаємодії між зовнішньою та внутрішньою політикою, визначення та реалізації на міжнародній арені національних інтересів держав, процесу формування та реалізації зовнішньополітичних рішень. -- Знати природу та характер взаємодій окремих країн та регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Пре-реквізит: Міжнародні відносини та світова політика Зовнішня політика України • Ко-реквізит: Регіональна та транскордонна співпраця Західноукраїнського регіону
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні засади вивчення етнополітичних процесів у міжнародних відносинах. Етнополітичні процеси в умовах глобалізації. Питання націоналізму в міжнародних відносинах. Нація і етноси як категорії міжнародних відносин. Національні меншини і етнополітична регіоналізація. Етнополітичний конфлікт. Етнонаціональна ідентичність та політизація етнічності. Суть, джерела та чинники розвитку сепаратистських рухів. Етнополітичні питання у розвитку регіональної та транскордонної співпраці. Сучасні механізми розв’язання етнополітичних проблем у міжнародних відносинах.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи з доповіддю на семінарах, участь у дискусіях, написання рефератів, дослідження у формі case-study, підготовка презентацій на задану тему. • Підсумковий контроль (60%): екзамен (трьохрівневе тестування).
Рекомендована література: • Андерсон Б. Уявлені спільноти. Роздуми про походження і поширення націоналізму. — К., –2001. – 240 с. • Картунов О. В. Західні теорії етнічності, нації та націоналізму. Навчальний посібник / О.В.Картунов. – Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2007. – 192 с. • Кимлічка В. Лібералізм і права меншин / В.Кимлічка. – Харків: Центр освітніх ініціатив, 2001.– 176 с. • Кузик П. Націоналізм та шовінізм у міжнародних відносинах / П.Кузик. – Львів: вид-во Львівського національного університету ім.І.Я.Франка. – 2004. – 264 с. • Сміт Е. Д. Нації та націоналізм у глобальну епоху. / Пер. з англ. М. Климчука і Т. Цимбала. — К.: Ніка-Центр, 2006. –210 с. • Майборода О.М . Етнічність у міжнародній системі / О.М.Майборода. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2015. – 408 с. • Маллой Т. Роль національних меншин у процесі розширення та консолідації Євросоюзу / Т. Маллой [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dialogs.org.ua/ ru/cross/page8811.html.) • Політичні технології регулювання міжетнічної та міжконфесійної взаємодії у новітніх українських реаліях: аналітична доповідь / За ред. д. політ. н. С.Ю. Римаренка. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2014. – 188 с.