Переклад дипломатичних документів та кореспонденції, частина 2

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.291.01.E.057
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Іноземні мови
Лектор: Cтолярчук Л.Б., Бусько М.Б., Гаврилюк М.В., Марціхів Х.Р.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Курс викладу дисципліни для студентів-міжнародників має на меті поглибити знання з перекладу дипломатичної кореспонденції, ознайомити студентів з вимогами щодо підготовки перекладачів-практиків та їхньої діяльності підчас офіційних заходів: конференцій, зборів і т.д.
Завдання: Загальні компетентності: ЗК5 - Здатність працювати в міжнародному контексті. ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу ЗК9. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. ЗК11. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел ЗК14. Здатність до міжособистісної взаємодії, повага до різноманітності та багатокультурності ЗК15. Здатність працювати як автономно, так і у команді. Фахові компетентності: • лінгвістична, що являє собою рівень володіння мовними нормами та здатність продемонструвати мовленєві уміння; • соціолінгвістична, що передбачає здатність тих, що вивчають іноземну мову, продукувати й розпізнавати стиль мовлення відповідно до конкретної комунікативної ситуації; • прагматична, що зумовлює володіння мовцем знаннями мовного та паралінгвістичного характеру та його здатність використовувати ці знання для впливу на співбесідника у процесі іншомовної комунікації.
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: - бути ознайомленим з актуальними стратегіями перекладу дипломатичної документації; - розвинути навички філологічного аналізу перекладу в зіставленні з першотвором; - вміння жанрово диференціювати оригінали й застосовувати зумовлені цим способи перекладу; - розвинути навички реферування з аркуша оригінального тексту (договору, ділового листа, контракту, угоди і т.п.) і перекладу з англійської мови на українську і зворотного перекладу; - активізувати творчі здібності перекладачів – початківців; - отримати базовий рівень знань з технік та способів перекладу під час офіційного заходу з використанням специфічного обладнання; - використання англійської та української мов як засобів міжкультурного спілкування; - розширити загальний та перекладознавчий світогляд; - вміти аналізувати письмовий дискурс і достовірно відтворити його зміст; - освоїти принципи перекладу дипломатичних документів; . - використовувати фахову та лінгвістичну компетенцію для здійснення якісного перекладу дипломатичної кореспонденції; - правильно інтерпретувати документацію, що ведеться під час офіційного заходу з урахуванням мовних та жанрових особливостей. Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: - бути ознайомленим з актуальними стратегіями перекладу дипломатичної документації; - розвинути навички філологічного аналізу перекладу в зіставленні з першотвором; - вміння жанрово диференціювати оригінали й застосовувати зумовлені цим способи перекладу; - розвинути навички реферування з аркуша оригінального тексту (договору, ділового листа, контракту, угоди і т.п.) і перекладу з англійської мови на українську і зворотного перекладу; - активізувати творчі здібності перекладачів – початківців; - отримати базовий рівень знань з технік та способів перекладу підчас офіційного заходу з використанням специфічного обладнання; - використання англійської та української мов як засобів міжкультурного спілкування; - розширити загальний та перекладознавчий світогляд; - вміти аналізувати письмовий дискурс і достовірно відтворити його зміст; - освоїти принципи перекладу дипломатичних документів; . - використовувати фахову та лінгвістичну компетенцію для здійснення якісного перекладу дипломатичної кореспонденції; - правильно інтерпретувати документацію, що ведеться під час офіційного заходу з урахуванням мовних та жанрових особливостей. РН10 - Вільно спілкуватися державною та іноземними мовами на професійному рівні, необхідному для ведення професійної дискусії, підготовки аналітичних та дослідницьких документів. РН12 - Володіти навичками професійного усного та письмового перекладу з/на іноземні мови РН14 - Використовувати сучасні цифрові технології, спеціалізовані програмне забезпечення, бази даних та інформаційні системи для оптимізації вивчення іноземної мови
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Рівень знань B1 Кореквізити: Іноземна мова, частини 1,2,3,4,5,6
Короткий зміст навчальної програми: Програма навчальної дисципліни “Переклад дипломатичних документів та кореспонденції, частина 1,2” укладена для студентів Інституту гуманітарних та соціальних наук, які навчаються за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації і регіональні студії» та мовою на рівні, який відповідає В1-В2 за ЗЄР (Загальноєвропейські рекомендації щодо навчання та викладання сучасних мов). Курс має практичне спрямування, надаючи студентам-міжнародникам можливості набуття професійної перекладацької компетенції у користуванні англійською мовою у багатомовному середовищі. Навчання здійснюється шляхом інтеграції мовних знань і навиків в рамках нового специфічного тематичного контексту, пов’язаного з здійсненням письмового перекладу дипломатичної документації, з урахуванням її особливостей. Самоосвіта вважається невід’ємною частиною даного навчального курсу, і особлива увага у програмі приділяється практичній компоненті та самостійній роботі студентів.
Опис: Тема 1: Дипломатичний протокол та дипломатичний етикет Тема 2: Дипломатичне письмо. Мовні особливості дипломатичної кореспонденції. Тема 3: Дипломатичне листування Організації Об’єднаних націй. Тези та ноти до Державного Секретаря Тема 4: Дипломатичне листування Організації Об’єднаних Націй. Листи від Державного Секретаря, звіти Державного Секретаря. Тема 5: Зовнішня дипломатична кореспонденція. Спільне комюніке
Методи та критерії оцінювання: Методи оцінювання знань: -усне та фронтальне опитування; -письмове опитування; -вибіркове усне опитування; -виступи на практичних заняттях; -тести; -оцінка активності; -оцінювання внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень; тощо. Залік/ екзамен -усне опитування; -тестовий контроль.
Критерії оцінювання результатів навчання: Розподіл балів у 100-бальній шкалі. Разом за дисципліну 100 Поточний контроль (ПК) Аудиторна робота 60 Усне опитування 15 Виконання вправ на закріплення теоретичного матеріалу 10 Укладання перекладацьких глосаріїв 10 Переклад дипломатичних документів 15 Укладання дипломатичних документів 10 Контрольна робота 40
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Аудіювання – Повне розуміння аудіо-матеріалів; студент демонструє самостійність і здатність до адекватного сприйняття інформації й здатність відтворити, перекласти, запам’ятати цей матеріал, виконати супровідні усні чи письмові завдання. Читання – студент демонструє знання значної частини прочитаного матеріалу; факти використовуються правильно, наявна термінологічна коректність, можливі невеликі неточності; студент демонструє розуміння тексту, самостійність та критичність мислення, вміння аналізувати, аргументовано доводити свою позицію, логічно й послідовно викладати матеріал. Студент розуміє і може пояснити іноземної мовою значення більшості слів у тексті, знає їхній переклад, може використовувати активний словник підчас обговорення прочитаної інформації. Мовлення – студент демонструє здатність висловлюватись на обрану тему, використовуючи відповідні лексико-граматичні конструкції, вільно спілкуватися і доводити свою точку зору за допомогою мовних засобів, вступати у тематичні дискусії. Письмо – студент володіє достатнім рівнем знань щодо граматики і має достатню лексичну базу для правильного викладення своєї думки письмово. Важливі логічність, стислість, правильність викладу відповідно до вимог щодо написання того чи іншого виду письмової роботи (есе, лист, розширена анотація. тощо).
Рекомендована література: 1. Бик І. С. Основи перекладу для студентів факультетів міжнародних відносин : навч. Посібник / І. С. Бик. – Львів : Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. 2. Гон О.М. Практикум з усного перекладу. – К.: 2011. – 152 с. 3. Гудманян А.Г.(2018). Вступ до перекладознавства. Нова книга, 295. 4. Максімов С.Є. Усний двосторонній переклад (англійська та українська мови). Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2007. – 416 с. 5. Мамрак А.В. (2017). Вступ до теоріі перекладу. Центр навчальної літератури, 304. 6. Черноватий Л.М. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Міжнародні конвенції у галузі прав людини. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 272 с. 7. Jones Roderick. Conference Interpreting Explained. Manchester&Northhampton: St. JeromePublishing, 2002. 142 p. 8. Bogucki, L. (Ed), Deckert, M. (Ed) (2020). The Palgrave handbook of audiovisual translation and media accessibility.- 2020 (ebook). 9. Rogers, M. Palgrave studies in translating and interpreting. - 2020. 10. The Routledge Encyclopedia of Translation Studies. - Edited by Mona Baker, Gabriella Saldanha. Third edition. - 2019. - 900 p. 11. Nolan, J. Interpretation: Techniques and exercises. Linguistic Services, Houston, USA. – 2012. 12. Monday, J. (2016). Introducing translation studies. Theories and applications. 4th edition. Routhledge, 395. 13. Gillies, A. (2019). Consecutive interpreting. A short course. Routhledge, 270. 14. Setton, R. (2016). Conference interpreting: a complete course. John Benjamins Publishing Company. 1st Edition, 498. 15. Мамрак А.В. (2017). Вступ до теоріі перекладу. Центр навчальної літератури, 304. 16. Гуменюк А., Ковтун О., Шинкаренко Т. Мова дипломатичних документів. К., 2010. 17. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. - К., 2000 14 18. Шинкаренко Т.І. Матеріали з дисципліни «Українська ділова мова. Мова дипломатичних документів». К., 2006. 19. Шинкаренко Т.І. Дипломатичний протокол та етикет. – К., 2009.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).