Атестаційний екзамен

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.291.01.O.044
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: науково-педагогічні працівники кафедри політології та міжнародних відносин
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН08. Збирати, обробляти та аналізувати великі обсяги інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, регіональних систем, міжнародних комунікацій. РН09. Досліджувати проблеми міжнародних відносин, регіонального розвитку, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, із використанням сучасних політичних, економічних і правових теорій та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних підходів, презентувати результати досліджень, надавати відповідні рекомендації. РН10. Вільно спілкуватися державною та іноземними мовами на професійному рівні, необхідному для ведення професійної дискусії, підготовки аналітичних та дослідницьких документів. РН11. Здійснювати прикладний аналіз міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, міжнародних процесів та міжнародної ситуації відповідно до поставлених цілей, готувати інформаційні та аналітичні документи. РН12. Володіти навичками професійного усного та письмового перекладу з/на іноземні мови, зокрема, з фахової тематики міжнародного співробітництва, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, регіональних студій, дво- та багатосторонніх міжнародних проектів. РН13. Вести фахову дискусію із проблем міжнародних відносин, міжнародних комунікацій, регіональних студій, зовнішньої політичної діяльності, аргументувати свою позицію, поважати опонентів і їхню точки зору. РН19. Знати особливості, тенденції розвитку, форми, методи та інструменти державного регулювання регіональної та транскордонної співпраці, міжнародної співпраці регіонів. РН20. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань відповідно до новітніх етапів розвитку теорії міжнародних відносин, формулювання нових політологічних концепцій та бачень розвитку міжнародної системи. АіВ 3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотримання вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізти: Теорія міжнародних відносин, Дипломатична та консульська служба, Зовнішня політика України, Історія міжнародних відносин, Країнознавство. Кореквізити: практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Кваліфікаційний екзамен скерований на перевірку досягнення результатів навчання, визначених стандартом та освітньою програмою, а саме засвоєння студентами теоретичних концептуальних підходів щодо міжнародних відносин та зовнішньої політики держав, дипломатичної та консульської діяльності, формування у студентів цілісного уявлення про історичні етапи міжнародних відносин, напрямки та зміст зовнішньої політики України, основи країнознавчих студій тощо. До навчальних дисциплін, що виносяться на кваліфікаційний екзамен, належать: • Теорія міжнародних відносин, • Дипломатична та консульська служба, • Зовнішня політика України, • Історія міжнародних відносин, • Країнознавство.
Методи та критерії оцінювання: Кваліфікаційний екзамен проводиться за індивідуальними завданнями як комплексна перевірка знань та умінь здобувача вищої освіти, які він повинен продемонструвати для підтвердження набутих ними компетентностей. Кваліфікаційний екзамен проводить у письмово-усній формі на засіданні Екзаменаційної комісії (ЕК). Тривалість письмової компоненти екзамену не повинна перевищувати трьох академічних годин. Результати кваліфікаційного екзамену оцінюють за 4-бальною («відмінно», «добре», «задовільно» й «незадовільно») та 100-бальною шкалою за мінімальним рівнем. При оцінюванні відповіді студента екзаменаційна комісія бере до уваги: - змістовність доповіді студента; - правильність, чіткість, аргументованість відповідей на запитання членів ЕК.
Рекомендована література: 1. Віднянський С.В. Зовнішня політика України: Виклад за програмою підготовки магістрів зовнішньої політики / С.В. Віднянський. – К. : ДЕМІД, 2006. – 76 с. 2. Галик В.М. Україна в Європі та світі : навч. посіб. / Володимир Галик. – К. : Знання, 2013. – 364 с. 3. Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної і консульської служби / Б.І. Гуменюк. ? К. : Либідь, 2004. – 248 с. 4. Дипломатична та консульська служба: Навч. посібн. / Я. Б. Турчин, О. Н. Горбач, Л. О. Дорош, О.Я.Івасечко, У.В.Ільницька. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 224 с. 5. Дорош Л. О. Вступ до спеціальності «Міжнародні відносини»: Навч. посібн. / Л. О. Дорош, Ю. Я. Тишкун, Я. Б. Турчин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 189 с. 6. Дорош Л.О. Зовнішня політика України: навч. посібник / Л.О.Дорош, О.Я.Івасечко, Я. Б. Турчин. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 348 с. 7. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организаци : учеб. пособ. / П.А. Цыганков, Г.А. Дробот, М.М. Лебедева и др.; под ред. проф. П.А. Цыганкова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : Альфа-М: ИНФРА-М, 2007. – 320 с. 8. Овсій І.О. Зовнішня політика України (від давніх часів до 1944 року) : (Електронний ресурс) навч. посіб. / І.О. Овсій. – К. : Либідь, 1999. – 240 с. – Режим доступу до джерела :http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-8.html 9. Основи теорії міжнародних відносин. Словник: Навч. посібник / М. П. Гетьманчук, Л. О. Дорош, М. В. Здоровега, О. Я. Івасечко, У. В. Ільницька, О. В. Кукарцев, З. Й. Куньч, Ю. Р. Лемко, Г. І. Луцишин, Ю. Я. Тишкун, Я. Б. Турчин.– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 340 с. 10. Основи теорії міжнародних відносин: Навч. посібник / Л. О. Дорош, М. В. Здоровега, О. Я. Івасечко, У. В. Ільницька, О. В. Кукарцев, Ю. Р. Лемко, Ю. Я. Тишкун, Я. Б. Турчин.– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 244 с. 11. Репецький В.М. Дипломатичне і консульське право / В.М. Репецький. – К., 2006. – 372 с. 12. Сагайдак О.П. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи / О.П. Сагайдак. – К. : Знання, 2008. – 295 с. 13. Теория международных отношений: Хрестоматия (Електронний ресурс) / сост., науч. ред. и коммент. П.А. Цыганкова ; предисл. М.М. Лебедева. – М.: Гардарики, 2002. – 400 с. – Режим доступу : http://grachev62.narod.ru/tmo/content.html 14. Турчин Я. Б. Дипломатична та консульська служба : підручник / Я. Б. Турчин, Л.О.Дорош, О. Я. Івасечко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 332 с. 15. Турчин Я.Б. Історія міжнародних відносин : навч. посіб. / Я.Б. Турчин, Р.Б. Демчишак, Т.І. Плазова. – Львів : вид-во Львівської політехніки, 2013. – 140 с. 16. Турчин Я.Б. Країнознавство : довідник / Я.Б. Турчин, Л.О. Дорош, О.Н. Горбач. – Львів : вид-во Львівської політехніки, 2012. – 296 с. 17. Турчин Я.Б. Країнознавство : навч. посіб. / Я.Б. Турчин, Л.О. Дорош, О.Н. Горбач. – Львів : вид-во Львівської політехніки, 2012. – 276 с. 18. Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика України : підруч. для студ. ВНЗ / Л.Д. Чекаленко. – К. : Либідь, 2006. – 710 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).