Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.291.01.O.042
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: к.політ.н., доцент Ільницька Уляна Вікторівна
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: (РЕЗУЛЬТАТИ ПРАКТИКИ ЗА ТЕМОЮ БАКАЛАВРСЬКОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ): РН : -Знати та розуміти природу міжнародних відносин та регіонального розвитку, еволюцію, стан теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики, а також природу та джерела політики держав на міжнародній арені і діяльності інших учасників міжнародних відносин. -Знати природу міжнародного співробітництва, характер взаємодії між міжнародним акторами, співвідношення державних, недержавних акторів у світовій політиці. -Знати принципи, механізми та процеси забезпечення зовнішньої політики держав, взаємодії між зовнішньою та внутрішньою політикою, визначення та реалізації на міжнародній арені національних інтересів держав, процесу формування та реалізації зовнішньополітичних рішень. -Знати природу та механізми міжнародних комунікацій. -Здійснювати опис та аналіз міжнародної ситуації, збирати з різних джерел необхідну для цього інформацію про міжнародні та зовнішньополітичні події та процеси. -Збирати, обробляти та аналізувати великі обсяги інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, регіональних систем, міжнародних комунікацій. -Досліджувати проблеми міжнародних відносин, регіонального розвитку, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, із використанням сучасних політичних, економічних і правових теорій та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних підходів, презентувати результати досліджень, надавати відповідні рекомендації. -Вільно спілкуватися державною та іноземними мовами на професійному рівні, необхідному для ведення професійної дискусії, підготовки аналітичних та дослідницьких документів. -Здійснювати прикладний аналіз міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, міжнародних процесів та міжнародної ситуації відповідно до поставлених цілей, готувати інформаційні та аналітичні документи. -Володіти навичками професійного усного та письмового перекладу з/на іноземні мови, зокрема, з фахової тематики міжнародного співробітництва, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, регіональних студій, дво- та багатосторонніх міжнародних проектів. -Вести фахову дискусію із проблем міжнародних відносин, міжнародних комунікацій, регіональних студій, зовнішньої політичної діяльності, аргументувати свою позицію, поважати опонентів і їхню точки зору. -Використовувати сучасні цифрові технології, спеціалізовані програмне забезпечення, бази даних та інформаційні системи для розв’язання складних спеціалізованих задач у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та/або регіональних студій . -Розуміти та застосовувати для розв’язання складних спеціалізованих задач міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій чинне законодавство, міжнародні нормативні документи і угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо. -Мати навички самостійного визначення освітніх цілей та навчання, пошуку необхідних для їх досягнення освітніх ресурсів. -Знати посадові обов’язки працівників дипломатичної та консульської служби, правила дипломатичного протоколу та етикету, що використовуються в професійних комунікаціях. -Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань відповідно до новітніх етапів розвитку теорії міжнародних відносин, формулювання нових політологічних концепцій та бачень розвитку міжнародної системи. -Досліджувати та аналізувати певні явища та процеси у сфері міжрегіональної та транскордонної співпраці. -Здійснювати прикладний аналіз розвитку регіональної та транскордонної співпраці. + Ком3 -Уміння представляти та обговорювати отримані результати та здійснювати трансфер набутих знань. АіВ3 -Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотримання вимог професійної етики. Результатом проходження практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи є формування професійної компетенції майбутнього фахівця у галузі міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій. Результати практики за темою БКР деталізують такі результати: Програмним результатом проходження практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи є: -формування професійної компетенції майбутнього фахівця у галузі міжнародних відносин,суспільних комунікацій та регіональних студій; -виконання індивідуального завдання за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи; -підготовка до написання кваліфікаційної роботи: збір та аналіз інформації; -збір фактичних та емпіричних матеріалів для бакалаврської кваліфікаційної роботи. За результатами виконання програми практики студенти складають Звіт.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Дисципліни циклу загальної та професійної підготовки Кваліфікаційний екзамен зі спеціальності .
Короткий зміст навчальної програми: Зміст практики: Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи здійснюється у кілька етапів: організаційно-підготовчий (знайомство з діяльністю установи, організації, підприємства, проходження інструктажу з техніки безпеки, протипожежної безпеки); ознайомчо-оглядовий (оглядова екскурсія підприємством чи установою, лекція про діяльність підприємства (організації, установи); обґрунтування актуальності та практичної значущості теми бакалаврської кваліфікаційної роботи; практичний (робота у підрозділах організації (установи, підприємства), ознайомлення з особливостями реалізації поставлених завдань, розв’язання виробничих проблем, виконання практичних виробничих завдань під керівництвом працівників підприємства чи організації, де відбувається практика); вивчення фактичного матеріалу на базі практики; аналіз нормативно-правових джерел; збір емпіричних даних для написання бакалаврської кваліфікаційної роботи; оформлення письмового звіту про практику; складання заліку з практики. Важливим етапом практики є виконання індивідуального завдання, зміст якого затверджується керівником бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Методи та критерії оцінювання: Методи і критерії оцінювання: Оцінювання роботи студентів під час усіх етапів практики здійснює керівник від бази практики (представляє коротку характеристику роботи студента та рекомендовану оцінку), керівник від університету (оцінює рівень виконання програми практики, наявність та правильність ведення звітних документів, сумлінність студента-практиканта) та спеціальна комісія, яка формується із керівників практики від університету, завідувача кафедри для заслуховування Звітів студентів про результати практики та виконання індивідуального завдання за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Рекомендована література: Рекомендованою є література за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).