Дипломатичний протокол і етикет

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.291.01.O.041
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: канд. філос., наук., доц. Волинець О. О.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: знати витоки та етапи становлення дипломатичного протоколу та етикету, специфіку протокольної практики багатосторонньої дипломатії (міжнародних організацій, міжнародних нарад, конференцій, самітів, тощо); види візитів на вищому рівні, основні правила і норми дипломатичного етикету як складових іміджу сучасного дипломата, офіційної особи; вміти складати підсумкові документи за результатами проведення дипломатичних бесід; моделювати схеми проведення різного роду представницьких заходів; розробляти програми візитів; моделювати схеми розсадки під час нарад, переговорів, самітів, конференцій, дипломатичних прийомів, в транспортних засобах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -Пререквізит: Теорія міжнародних відносин, Дипломатична і консульська служба. -Кореквізит: Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах.
Короткий зміст навчальної програми: Дипломатичний протокол і етикет та його значення в дипломатичних колах. Протокол візитів офіційних делегацій. Протокол на міжнародних конференціях. Дипломат і засоби масової інформації. Візитні картки в дипломатичному протоколі та етикеті. Дипломатичний прийом (прийняття). Протокол та етикет за столом. Зовнішній вигляд дипломата, офіційної особи. Добрі манери, або етикет на щодень.
Методи та критерії оцінювання: -Поточний контроль: (100%): усне опитування, виступи на семінарах, тестування.
Рекомендована література: 1. Калашник Г. Вступ до дипломатичного протоколу та ділового етикету: Навч. посіб., - К.: Знання, 2007. 2 Подворна О.Г. Дипломатичний протокол та етикет: Навч. посібник. – Острог: Видавництво НУ «Острозька академія», 2014. – 236 с 3. Резніченко В. Довідник – практикум офіційного, дипломатичного, ділового протоколу та етикету. – К.: УНВД «Рідна мова», 2003. 4. Сагайдак О. П. Дипломатичний протокол та етикет. Навч. посібн. – К.: Вид-во «Знання», 2012. – 262 с. 5. Сагайдак О.П. Словник дипломатичного протоколу та етикету.- Львів,2006. 6. Шинкаренко Т.І. Дипломатичний протокол та етикет: Навч. посібн.. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – 296 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).