Актуальні проблеми історії науки і техніки

Спеціальність: Управління культурною спадщиною та культурним туризмом
Код дисципліни: 7.027.03.M.007
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: Стасюк І.М.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: в результаті вивчення дисципліни студент здатний: застосовувати набуті теоретичні знання на практиці у професійній діяльності; здійснювати всебічний та об’єктивний аналіз розвитку науки і техніки; професійно характеризувати якісні та кількісні науково-технічні перетворення, внесок конкретної особи у розвиток науки і техніки. Студент спроможний: аналізувати стан та шляхи вирішення науково-технічних проблем; критично оцінювати найважливіші науково-технічні досягнення та їх вплив на розвиток культури.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: історико-культурний туризм, культурна спадщина в глобалізованому світі
Короткий зміст навчальної програми: історія науки і техніки як наука і навчальна дисципліна; історичні етапи розвитку науки і техніки; проблема виникнення науки як окремої галузі людських знань; технічний прогрес як результат науково-теоретичних пошуків та експериментальних досліджень; наукові революції та їх вплив на технічний розвиток; НТР як результат науково-технічних досліджень; актуальні проблеми розвитку науки і техніки на сучасному етапі; проблема інтелектуальної власності у науці і техніці.
Методи та критерії оцінювання: pейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 40 балів (опитування. презентації, відповіді усні, письмові); підсумковий контроль – 60 балів (екзамен).
Рекомендована література: Бєсов Л. М. Історія науки і техніки / Л. М. Бєсов. – 3-тє вид., переробл. і доп. –Харків : НТУ “ХПІ”, 2005. – 376 с.; Історія науки і техніки України: Монографія / Л.Є. Дещинський, Я.Я. Денісов, Т.Г. Замлинський. – Львів: Растр 7, 2011. – 328 с.; Лобачева Е.Н. Научно-технический прогресс: учебное пособие для вузов / Е.Н. Лобачева. – М.: ЭКЗАМЕН, 2004. – 192 с.; Огурцов А. П. Історія світової науки і техніки : Навчальний посібник. – 2-е вид., перероблене / А. П. Огурцов, Л. М. Мамаєв, В. В. Заліщук, С. Х. Авраменко, В. А. Зінченко. – К., 2000. – 664 с.; Онопрієнко В. І. Історія української науки. Курс лекцій / В. Онопрієнко, В. Ткаченко. – К. : Варта, 2010. – 652 с.; Основи культурології: Навч. посіб. / За ред. Л.О. Сендюк та Н.В. Шубелки. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 400 с.; Поликарпов В. С. История науки и техники: Учебное пособие для студентов вузов / Поликарпов В. С. – Ростов-на-Дону : «Феникс», 1998. – 352 с. Бєсов Л. М. Історія науки і техніки / Л. М. Бєсов. – 3-тє вид., переробл. і доп. –Харків : НТУ “ХПІ”, 2005. – 376 с.; Історія науки і техніки України: Монографія / Л.Є. Дещинський, Я.Я. Денісов, Т.Г. Замлинський. – Львів: Растр 7, 2011. – 328 с.; Лобачева Е.Н. Научно-технический прогресс: учебное пособие для вузов / Е.Н. Лобачева. – М.: ЭКЗАМЕН, 2004. – 192 с.; Огурцов А. П. Історія світової науки і техніки : Навчальний посібник. – 2-е вид., перероблене / А. П. Огурцов, Л. М. Мамаєв, В. В. Заліщук, С. Х. Авраменко, В. А. Зінченко. – К., 2000. – 664 с.; Онопрієнко В. І. Історія української науки. Курс лекцій / В. Онопрієнко, В. Ткаченко. – К. : Варта, 2010. – 652 с.; Основи культурології: Навч. посіб. / За ред. Л.О. Сендюк та Н.В. Шубелки. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 400 с.; Поликарпов В. С. История науки и техники: Учебное пособие для студентов вузов / Поликарпов В. С. – Ростов-на-Дону : «Феникс», 1998. – 352 с.