Нематеріальна культурна спадщина: проблеми збереження та актуалізації

Спеціальність: Управління культурною спадщиною та культурним туризмом
Код дисципліни: 7.027.03.M.014
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: Оксана Годованська
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • розуміння підходів і критеріїв дослідження культурної спадщини. • знання класифікації культурних пам’яток. • знання складових нематеріальної культурної спадщини України • розуміння змісту нормативних документів сфери нематеріальної культурної спадщини. • вміння самостійно і критично вивчати проблемні питання нематеріальної культурної спадщини України. • знання Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Матеріальна культура та колекціонування Культурна спадщина в глобалізованому світ
Короткий зміст навчальної програми: Аксіологія культурних цінностей. Сучасні процеси глобалізації культури. Культурна спадщина та її категорії. Класифікація культурних пам’яток. Критерії дослідження і збереження культурної спадщини. Основні функції культурної спадщини. Нематеріальна культурна спадщина України. Окремі складові нематеріальної культурної спадщини України. Конвенція ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини. Нормативні документи України сфери НКС. Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України.
Методи та критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 40 балів (опитування, презентації, відповіді усні та письмові та одна контрольна робота) підсумковий контроль – 60 балів (залік), включно із індивідуальною роботою.
Рекомендована література: 1. Курило Т. Становлення та розвиток законодавства про охорону культурної спадщини України в сучасний період // Право України. – 2001. – № 3. – C. 108–110. 2. Поливач К.А. Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України. Київ, 2012. 3. Правова охорона культурної спадщини. Нормативна база. – Київ, 2006. 4. Національне законодавство з охорони культурної спадщини // Пам’яткознавство: правова охорона культурних надбань : зб. док. / Ю. П. Богуцький, М. І. Яковлєв, М. М. Яковина та ін. Київ, 2009. 5. Про культуру: Закон України від 14.12.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 24. – Ст. 168. 6. Концепція державної політики в галузі культури на 2005-2007 рр. : Закон України від 03.03.2005. 7. Про ратифікацію Конвенції про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження : Закон від 20.01.2010. 8. Про першочергові заходи щодо збагачення та розвитку культури і духовності українського суспільства : Указ Президента від 24.11.2005. – № 1647/2005. 9. Про приєднання України до Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини : Закон України від 06.03.2008 // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 16. – Ст. 153. 10. Бережна Ю.М. Нематеріальна культурна спадщина ЮНЕСКО: поняття, тенденції, український вимір // Інтернет – ресурс. – Режим доступу: http://gt_2012_23_18.pdf 11. Довгань Я.С. Фольклор в епоху постмодерну / Міжнародна науково-практична конференція «Традиційна народна культура: збереження самобутності в умовах глобалізації», 18-20 вересня 2004 р.: Зб. матеріалів / Харківська держ. академія культури; Харківський обласний центр народної творчості. Харків, 2004. 204 с. 12. Садовенко С.М. Смислова багатоманітність фольклорного арсеналу української народної художньої культури: розуміння в реаліях сьогодення. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.icr.kiev.ua/files/File/2015.11.25_Konferencija_Tezy_Sadovenko.doc 13. Шейко В.М., Александрова М.О. Культура та цивілізація в історико-культурній думці України в добу глобалізації: Монографія. К., 2009. 312 с. 14. Осипова Г. Культура і діалог культур у контексті глобалізації // Схід. – 2010. – № 3 (103). – С. 105–107. 15. Tomplinson J. Internationalism, globalization a imperialism // Media and cultural regulation / edited by Kenneth Thompson. – London, 1997. 16. Український центр культурних досліджень: офіційний сайт. http://uccs.org.ua/. 17. UNESCO [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011& multinational=3&display1=inscriptionID&display=maps#tabs