Залучення громади у сферу культурної спадщини

Спеціальність: Управління культурною спадщиною та культурним туризмом
Код дисципліни: 7.027.03.E.024
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: к.і.н., ст. викл. Кузьмин Р. Я.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен отримати такі програмні компенентності: Загальні компетентності (ЗК): ЗК 2. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. ЗК 4. Здатність розробляти та керувати проектами. ЗК 6. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. Фахові компетентності (ФК): ФК 2. Здатність здійснювати музеєфікацію об’єктів історико-культурної і природної спадщини. ФК 9. Здатність здійснювати управління і адміністрування музейними, туристичними та пам’яткоохоронними установами. ФК 10. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів культурної спадщини та культурного туризму. ФК 11. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій управління культурної спадщини та культурного туризму у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів. Фахові компетентності професійного спрямування (ФКС): ФКС 2.2. Здатність працювати над проєктами по залученню громади до сфери культурної спадщини та розвитку культурного туризму;. Уміння (УМ): УМ 6. Інтегрувати в соціальний і економічний сектор (ревіталізувати) історико-культурне середовище як ресурс розвитку місцевих громад. УМ 10. Аналізувати новітні практики популяризації культурного туризму на різних рівнях. УМ 12. Працювати над проєктами по залученню громади до сфери культурної спадщини та розвитку культурного туризму. УМ 14. Розробляти концепції музейних закладів, брендів і проектів з використання історико-культурної та природної спадщини.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: маркетинг та PR для музеїв і обєктів культурної спадщини; проектний менеджмент і креативне підприємництво.
Короткий зміст навчальної програми: Cпівпраця музеїв із громадськими організаціями, з метою покращення комунікації та отримання прибутку для інвестування в розвиток; концепція “екомузею”; залучення громадськості до повсякденної діяльності музею.
Методи та критерії оцінювання: Рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 40 балів (опитування. презентації, відповіді усні, письмові); підсумковий контроль – 60 балів (письмовий екзамен).
Рекомендована література: Котлер Н. Музейний маркетинг і стратегія: формування місії, залучення публіки, збільшення доходів і ресурсів. Київ: ВД “Стилос”, 2010. 528 с. 2. Романчук А.В. Музейный туризм. СПб, 2010. 46 с. 3. Сапанжа О.С. Музеология: историография и методология. СПб, 2014. 111 с. 4. Bogacz-WojtanowskaE., Gawel L., Goral A. Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze. Krakow: Attyka, 2016. 341 s. 5. Kohle H. Museen digital. Eine Gedachtnisinstitution sucht den Anschluss an die Zukunft. Heidelberg: University Publishing, 2018. 207 s. 6. Nowacki M. Badania nad turystyka kulturowa na swiecie: krytyczny przeglad publikacji z lat 2008-2018. In: Turystyka Kulturowa, 2018, № 5. S.52-79. 7. Rolfes M. Tourismus und Armut. Zwischen Voyeurismus, Aufklarung und Armutslinderung. In: Struck E. (Hrsg.). Tourismus – Herausforderungen fur die Region. Passau, 2015. S.39-58.