Дослідницькі методи у сфері культурної спадщини

Спеціальність: Управління культурною спадщиною та культурним туризмом
Код дисципліни: 7.027.03.O.001
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: Лисейко Я.Б.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у студентів необхідних компетентностей: - загальні компетентності: здатність працювати з урахуванням вітчизняного і міжнародного контексту; вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. - фахові компетентності: здатність впроваджувати новітні музеологічні та пам’яткоохоронні практики у вітчизняну музейно-пам’яткоохоронну галузь; здійснення науково-дослідної, науково-педагогічної, управлінської діяльності. Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: знати базові алгоритми проведення наукових досліджень у сфері музейної справи та охорони пам’яток історії та культури; методику пошуку, накопичення та обробки наукової інформації; методики та методи теоретичних і практичних досліджень; роль і різноманітність історичних джерел у вивченні історичних і культурних процесів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи наукових досліджень Пам’яткознавство України в сучасному науковому дискурсі
Короткий зміст навчальної програми: Ознайомити студентів із загальними відомостями про науку та наукові дослідження, поняттям, функціями і значенням науки і наукового дослідження, організацією науки і наукових досліджень в Україні, науковою етикою, гігієною розумової праці, методологією наукових досліджень, спеціальними і загальними методами дослідження. Навчити визначати об'єкт і предмет дослідження, обирати тему дослідження, обґрунтовувати її актуальність, ставити і вирішувати мету і конкретні завдання дослідження, шукати і працювати із історичною літературою і джерелами у бібліотеках, архівах, мережі Інтернет. Ознайомлення з методикою написання курсової чи дипломної роботи.
Методи та критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 40 балів (опитування. презентації, відповіді усні, письмові); підсумковий контроль – 60 балів (екзамен).
Рекомендована література: Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” вiд 13.12.1991 № 1977-XII. Відомості Верховної Ради України, 1992, N 12, ст.165; у редакцiї вiд 22.05.2008. Закон України "Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності" вiд 13.12.1991 № 1978-12. Відомості Верховної Ради України, 1992, N 12, ст. 166; у редакции від 01.12.1998. Закон України “Про науково-технічну інформацію” від 25.06.93 № 3323-XII. Відомості Верховної Ради України, 1993, N 33, ст.345; у редакцiї вiд 06.01.2004. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К., 2019. – 284 с. Бобилєв В.П., Іванов І.І., Пройдак Ю.С. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник – Дніпропетровськ: Системні технології, 2008. – 264с. Довідник здобувача наукового ступеня. – К.: Ред. «Бюл. Вищої атестат. коміс.України»; Вид-во «Толока», 2019. – 69 с. Еко У. Як написати дипломну роботу : Гуманітарні науки. – 2007. – 244 с. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : Навч. посіб. /В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсеєв. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К.: ВД "Професіонал", 2014. - 216 с. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: навч. Посібник. — Київ: Видавничий Дім «Слово», 2003.— 240 c. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 116 с. Яковенко Н. Вступ до історії. – К., 2009.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).