Проектний менеджмент і креативне підприємництво

Спеціальність: Управління культурною спадщиною та культурним туризмом
Код дисципліни: 7.027.03.O.004
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: д. екон .н., професор Гальків Л.І., к. екон. наук Бондаренко Ю.Г.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: .
Завдання: .
Результати навчання: Знати та застосовувати методи і технології менеджменту та маркетингу в музейній та пам’яткоохоронній справі. Застосовувати ефективні методи та технології проектування та модернізації музейних і пам’яткоохоронних установ відповідно до вимог споживачів і законодавства, чинних стандартів та технічних умов. Здійснювати стратегічне музейне планування в умовах ринкової динаміки та конкуренції. Працювати над проєктами по залученню громади до сфери культурної спадщини та розвитку культурного туризму. Здатність оперативно адаптуватись до нових ситуацій і зміни обстановки та приймати відповідні рішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: прореквізити: кореквізити: Управління культурним туризмом
Короткий зміст навчальної програми: Методологічні засади проектного менеджменту і креативного підприємництва у сфері культурної спадщини. Створення організаційної структури для виконання проекту щодо розвитку музеїв і об’єктів культурної спадщини. Використання комунікаційних технологій між музеями та суспільством при створенні проекту. Контролювання процесу реалізації проекту у розрізі захисту культурної спадщини. Креативність в організації туристичних заходів. Креативний менеджмент в туризмі. Креативне підприємництво як основа креативної економіки захисту об’єктів культурної спадщини.
Опис: .
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти практичних робіт, усне опитування (40%) • підсумковий контроль (60 %, контрольний захід, іспит): письмова форма (60%)
Критерії оцінювання результатів навчання: .
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінка «відмінно» (88-100 балів) відповідає всебічному системному і глибокому знанню програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу, основної і додаткової літератури; чіткому володінню понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових проблемних ситуацій; Оцінка «добре» (71-87 балів) відповідає знанню основного програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу; володінню основним понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових ситуацій, допускаючи окремі помилки; Оцінка «задовільно» (50-70 балів) відповідає незнанню основного програмного матеріалу; володінню окремими поняттями, методами та інструментарієм, допускаючи при їх використанні суттєві помилки. Оцінка «незадовільно» (0-49 балів) передбачає, що студент не розуміє суті поставлених питань та не знає основних понять курсу.
Рекомендована література: 1. Управління змінами та проектами: навч. посіб. / І.Є. Матвій та ін. Львів: Видавництво «Центр Європи», 2017. 169 с. 2. Кожушко Л.Ф., Кропивко С.М. Управління проектами: навч. посіб. К.: Кондор-Видавництво, 2014. 388 с. 3. Ноздріна Л.В., Ящук В.І., Полотай О.І. Управління проектами: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2010. 432 с. 4. Брич В.Я., Корман М.М. Креативний менеджмент: підруч. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 220 с 5. Назарова Г. В. Сотнікова Ю. В.Креативна економіка та менеджмент : навчальний посібник [Електронний ресурс]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 160 с. 6. Окорський В. П., Валюх А. М. Креативний менеджмент: Підручник. – Рівне : НУВГП, 2017. – 344 с.