Управління культурним туризмом

Спеціальність: Управління культурною спадщиною та культурним туризмом
Код дисципліни: 7.027.03.O.005
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: К.і.н., доцент Хома І.Я.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Загальні компетентності ЗК 1. Здатність приймати обґрунтовані рішення. ЗК 2. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. ЗК 3. Здатність розробляти та керувати проектами. Фахові компетентності ФК 1. Здатність здійснювати музеєфікацію об’єктів історико-культурної і природної спадщини ФК 2. Здатність впроваджувати новітні практики у вітчизняну музейну, туристичну та пам’яткоохоронну галузь. ФК 3. Здатність створювати конкурентний музейний продукт на ринку культурних послуг. ФК 4. Здатність здійснювати управління і адміністрування музейними, туристичними та пам’яткоохоронними установами. ФК 5. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів культурної спадщини та культурного туризму. ФК 6. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій управління культурної спадщини та культурного туризму у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів ФКС 1.1. Здатність впроваджувати новітні практики популяризації культурного туризму на різних рівнях; ФКС 1.2. Здатність втілювати у життя проекти, які розвивають культурний ландшафт місцевості ФКС 2.1. Здатність інтерпретувати культурну спадщину з урахуванням новітніх методик і практик; ФКС 2.2. Здатність здійснювати ефеективну діджиталізацію об’єктів культурної спадщини. Уміння УМ 1. Обґрунтовувати і створювати нові та модернізувати існуючі експозиції, виставки, екскурсійно-туристичні маршрути тощо. УМ 2. Здійснювати стратегічне музейне планування в умовах ринкової динаміки та конкуренції. УМ 3. Аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення, пов’язані із управлінням культурною спадщиною та культурним туризмом, і забезпечувати їх реалізацію УМ 4. Розробляти концепції музейних закладів, брендів і проектів з використання історико-культурної та природної спадщини.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Навчальні курси з менеджменту та маркетингу в галузі
Короткий зміст навчальної програми: с
Методи та критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 45 балів (опитування, презентації, відповіді усні, письмові; включно із індивідуальною роботою/есе/проєкт (на вибір) - 10 балів); підсумковий контроль – 55 балів (екзамен).
Рекомендована література: Managing Tourism at World Heritage Sites: a Practical Manual for World Heritage Site Managers By Arthur Pedersen. Paris, 2002. Корж Н. В., Басюк Д. І. Управління туристичними дестинаціями : підручник / Н. В. Корж, Д. І. Басюк. – Вінниця: «ПП«ТД Едельвейс і К», 2017. – 322 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).