Управління культурною спадщиною

Спеціальність: Управління культурною спадщиною та культурним туризмом
Код дисципліни: 7.027.03.O.006
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: д.і.н. Світлана Василівна Муравська
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ЗН 1. Знати та застосовувати методи і технології менеджменту та маркетингу в музейній та пам’яткоохоронній справі. ЗН 2. Знати та застосовувати сучасні технології інтерпретації та актуалізації історико-культурної та природної спадщини. УМ 1. Розуміти проблеми збереження, інтерпретації та використання історико-культурної спадщини, оцінювати та аналізувати поточний стан і ключові тенденції розвитку музейної та пам’яткоохоронної галузі у цілому. УМ 2. Застосовувати ефективні методи та технології проектування та модернізації музейних і пам’яткоохоронних установ відповідно до вимог споживачів і законодавства, чинних стандартів та технічних умов. УМ 5. Здійснювати стратегічне музейне планування в умовах ринкової динаміки та конкуренції. УМ 9. Аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення, пов’язані із управлінням культурною спадщиною та культурним туризмом, і забезпечувати їх реалізацію
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Управління культурним туризмом Маркетинг та PR для музеїв і об’єктів культурної спадщини
Короткий зміст навчальної програми: Стратегії управління культурною спадщин. Бізнес-моделі управління. Аналіз портфеля продукції у галузі. Організаційні структури в галузі. Управління змінами та трудовими ресурсами. Корпоративна культура та професійна етика. Фінансування культурної спадщини. Фандрайзинг та спонсорська підтримка.
Методи та критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 40 балів (опитування, презентації, відповіді усні, письмові; включно із індивідуальною роботою/есе/проєкт (на вибір) - 10 балів); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен).
Рекомендована література: 1. Кресее Б. Менеджмент. Пособие по работе с культурным наследием. URL: https://polytech.bm.digital/exhibition/822024323785318510/menedzhment-posobie-po-rabote-s-kulturnyim-naslediem (6/06/ 2021) 2. Рибчинський О. Аналіз програм збереження культурної спадщини України: в проекту “CHOICE: культурна спадщина і сучасність”. Львів, 2017. 3. Zarzadzanie w kulturze. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. URL: https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=791 4. de BeerJ., ?Boogaard F.Good practices in cultural heritage management and the use of subsurface knowledge in urban areas. Procedia Engineering. Volume 209, 2017, Pages 34-41 5. Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development URL: https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2044-1266