Проблемні питання новітньої історії та культури України

Спеціальність: Управління культурною спадщиною та культурним туризмом
Код дисципліни: 7.027.03.M.008
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: Лехнюк Роман Олегович, к.і.н.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність приймати обґрунтовані рішення. Здатність працювати з урахуванням вітчизняного і міжнародного контексту. Здійснення науково-дослідної, науково-педагогічної, управлінської діяльності в галузі управління культурною спадщиною та культурним туризмом. Здатність приймати рішення на основі доказів, зокрема, релевантних даних, розрахунків, прогнозів, оцінювання ризиків тощо. Знати та застосовувати сучасні технології інтерпретації та актуалізації історико-культурної та природної спадщини. Знати зміст основних дискусій щодо поняття «культурна спадщина» у сучасному світі, зосереджуючись на питаннях ідентичності, власності, комерціалізації, прав меншин. Розуміти проблеми збереження, інтерпретації та використання історико-культурної спадщини, оцінювати та аналізувати поточний стан і ключові тенденції розвитку музейної та пам’яткоохоронної галузі у цілому. Здатність оперативно адаптуватись до нових ситуацій і зміни обстановки та приймати відповідні рішення; Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: - Управління культурною спадщиною Кореквізити: - Спадщина, пам’ять та національна ідентичність
Короткий зміст навчальної програми: 1. Історична наука на початку ХХІ століття: поточний стан і виклики. 2. Російська агресія проти України: історичний та культурний контексти. 3. Постколоніалізм як напрям вивчення історії українсько-російських стосунків. 4. Історія і культура як засоби пропаганди: приклади використання та протидія. 5. Етноцентричний та політичний підходи до проблеми сучасної української нації та культури. 6. Історія та культура між глобалізацією та зміцненням національних ідентичностей. 7. Кінець епохи постмодерну: перспективи історичних та культурних студій
Методи та критерії оцінювання: - усне опитування, індивідуальна робота (45%); - підсумковий контроль (55%, контрольний захід)
Рекомендована література: 1. Аджемоґлу Д., Робінсон Дж. Чому нації занепадають. Походження влади, багатства та бідності. К., 2016. 2. Аркуша О., Кондратюк К., Мудрий М., Сухий О. Час народів. Історія України XIX століття. – Львів, 2016. 3. Брехуненко В. Східна брама Європи. – К., 2014.. 4. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст. – К., 2019. 5. Грицак Я. Подолати минуле: глобальна історія України. К.: 2021. 6. Громенко С. 250 років фальші: російські міфи історії Криму. Харків: «Фоліо», 2019. 254 с 7. Історія Львова. У трьох томах / Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. Львів : Центр Європи, 2006. 8. Історія української культури / За ред. І.Я.Хоми. – Львів, 2013. 9. Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор. Київ: Либідь, 1993. 10. Кульчицький С.В. Історичне місце української радянської державності. – К., 2002. 11. Михед О. «Я змішаю твою кров із вугіллям». Зрозуміти український Схід. Київ: Наш формат, 2020. 368 с. 12. Патриляк І.К. “Перемога або смерть”: український визвольний рух у 1939-1960-х рр. Львів: Часопис, 2012. 13. Плохій С. Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності. – Харків, 2018. 14. Плохій С. Походження слов’янських націй. Домодерні ідентичності в Україні, Росії та Білорусі. – К., 2015. 15. Плохій С. Українська Кліо. Нариси про історію, істориків і пам`ять. К., 2022. 16. Снайдер Т. Криваві землі: Європа поміж Гітлером та Сталіним: монографія. Київ: Грані-Т, 2011. 17. Фукуяма Ф. Витоки політичного порядку. Від прадавніх часів до Французької революції. К., 2018. 18. Фукуяма Ф. Ідентичність. Потреба в гідності й політика скривдженості. 19. Фукуяма Ф. Політичний порядок і політичний занепад. Від промислової революції до глобальної демократії. 20. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – К., 2006. 21. Applebaum A. Red Famine: Stalin's War on Ukraine. – Penguin Randomhouse, 2017.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).