Культурна спадщина: інтерпретація та комунікація

Спеціальність: Управління культурною спадщиною та культурним туризмом
Код дисципліни: 7.027.03.E.020
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: Лехнюк Роман, к.і.н.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: За результатами курсу у студентів мають сформуватись такі загальні й фахові компетентності, знання та уміння: - Здатність працювати з урахуванням вітчизняного і міжнародного контексту; - Здатність розробляти та керувати проектами; - Здатність вибудовувати стратегії розвитку музейної та пам’яткоохоронної справи; - Здатність здійснювати музеєфікацію об’єктів історико-культурної і природної спадщини. - Здатність здійснювати управління і адміністрування музейними та пам’яткоохоронними установами. - Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів культурної спадщини та культурного туризму. - Здатність виконувати соціологічні дослідження у сфері культурної спадщини. - Здатність інтерпретувати культурну спадщину з урахуванням новітніх методик і практик; - Знати зміст основних дискусій щодо поняття «культурна спадщина» у сучасному світі, зосереджуючись на питаннях ідентичності, власності, комерціалізації, прав меншин. - Розуміти проблеми збереження, інтерпретації та використання історико-культурної спадщини, оцінювати та аналізувати поточний стан і ключові тенденції розвитку музейної та пам’яткоохоронної галузі у цілому. - Інтегрувати в соціальний і економічний сектор (ревіталізувати) історико-культурне середовище як ресурс розвитку місцевих громад. - Розуміти особливості реалізації соціологічних досліджень у сфері культурної спадщини. - Здатність оперативно адаптуватись до нових ситуацій і зміни обстановки та приймати відповідні рішення
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: - Менеджмент культурної спадщини: музеї, відвідувачі, культурний туризм Кореквізити: - Залучення громади у сферу культурної спадщини - Практика за темою магістерської Кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Особливості культурної глобалізації Сучасні підходи до сприйняття культурної спадщини Культурна спадщина і пам’ятники Типології вандалізму. Розвиток аксіології культурних цінностей. Зародження та розвиток охорони культурної спадщини. Проблеми охорони культурної спадщини. Охорона культурної спадщини України в контексті світових процесів.
Методи та критерії оцінювання: - усне опитування, індивідуальна робота (45%); - підсумковий контроль (55%, контрольний захід, іспит)
Рекомендована література: 1. Архітектурна та культурна спадщина історичних міст країн Центрально-Східної Європи : колективна монографія / за редакцією Р. Димчика, І. Кривошеї, Н. Моравця ; Міністерство культури України, Державний історико-архітектурний заповідник "Стара Умань", Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ... [та ін.]. - Умань, Познань, Ченстохова, 2016 2. Ганський В. Спадщина як економічний ресурс: стала комерціалізація минулого для господарського розвитку сьогодення і майбутнього. Львів: Растр-7, 2020. 3. Денисенко Г. Культурна спадщина у формуванні історичної пам'яті. Національна академія наук України, Інститут історії України. Київ: Інститут історії України НАН України, 2018. 4. Дослідження для актуалізації виміру необхідних змін у сфері охорони та збереження культурної спадщини і музейної практики в Україні: інфографіка / [М.О. Федорин ... [та ін.]; Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій. Київ : Терно-граф, 2020. 5. Єврейська культурна спадщина України: матеріали Міжнародної наукової конференції, Київ, 26-27 жовтня 2016 року / [науковий редактор та упорядник Оксана Пашко]. Київ: Дух і літера, 2018. 6. Закони України : "Про Український культурний фонд", "Про охорону культурної спадщини" : станом на 12 травня 2017 року / Верховна Рада України. Київ : Парламентське видавництво, 2017. 7. Мазур Т. Правова охорона культурної спадщини в Україні. Київ: Парламентське видавництво, 2020. 8. Сприяння розвитку культури в Україні : дослідження зв'язків культурно-мистецької сфери та туристичної привабливості територій : коротка версія / [Олександр Софій ... [та ін.] ; Український культурний фонд. Львів : Колір ПРО, 2020. 9. Стрільчук Л. Війна пам'яті та війни пам'ятників у сучасних українсько-польських відносинах. Міністерство освіти і науки України, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. 10. Чмелик Р. Сучасний українсько-польський кордон: виміри ідентичності. Національна академія наук України, Інститут народознавства, Львівський історичний музей. Львів, 2017. 11. Challenges of study, conservation and interpretation of historical and cultural heritage : collective monograph / [V.M. Halyk ... [et al.]. - Lviv ; Torun ; Liha-Pres, 2019. 12. Dallen T. Cultural Heritage and Tourism: An Introduction. Channel View Publications, 2011. 13. Salvatore C. L. Cultural Heritage Care and Management: Theory and Practice. Lanham-Boulder-New York-London: Rowman & Littlefield Publishers, 2018. 14. The Oxford Handbook of International Cultural Heritage Law (ed. Francesco Francioni, Ana Filipa Vrdoljak). Oxford University Press, 2020. 15. Wollentz G. Landscapes of Difficult Heritage (Palgrave Studies in Cultural Heritage and Conflict). Palgrave Macmillan, 2020.