Студії з історії та наукової спадщини львівської політехніки

Спеціальність: Управління культурною спадщиною та культурним туризмом
Код дисципліни: 7.027.03.M.010
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: Кузьмин Роман, к. і. н., ст. викладач
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: знати: продемонструвати знання основ історії, економіки та управління проектами; вміти: системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей; здійснювати пошук інформації з різних джерел; ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності (спеціалізації) з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення. комунікувати: здатність використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівні. автономність: здатність адаптуватись до нових ситуацій та примати рішення; здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових знань
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Нова і новітня історії України Основи музеології Державна політика та правове регулювання в галузі Історико-культурна спадщина та забезпечення сталого розвитку суспільства Історія музеїв світу Культурна антропологія
Короткий зміст навчальної програми: У контексті сучасних інтеграційних процесів в українському суспільстві вивчення студентами базових напрямів НУ «Львівська політехніка» навчальної дисципліни «Історія Львівської політехніки» передбачає набуття ними громадянської та соціокультурної компетентності як інтегративної якості світоглядного самовизначення особистості, забезпечуючи її професійну та громадянську самореалізацію у сучасному суспільстві. Проблеми історії науки та технічної освіти є важливою складовою курсу, що забезпечує можливість майбутніх фахівців ознайомитися із здобутками минулих поколінь для гармонійного розвитку суспільства в контексті системи “природа-людина-техніка”. Наукові та технічні досягнення, в тому числі дослідників Львівської політехніки, володіють унікальним потенціалом впливу на темпи розвитку людства, сприяє процесам трансформації суспільства, стимулює соціально-економічні зміни, що визначають вектор розвитку цивілізації. Підготовлені фахівці мають змогу отримати стале відчуття приналежності до національної спільноти, навчаються приймати самостійні рішення, здійснювати зважений вибір, прогнозувати розвиток науки і суспільства у майбутньому.
Методи та критерії оцінювання: Рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 40 балів (опитування. презентації, відповіді усні, письмові); підсумковий контроль – 60 балів (залік).
Рекомендована література: 1.Бєлоус І. О. Видатні вчені-математики Львівської політехніки (1844-1939): бібліографічний покажчик. – Л.: Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 100 с. 2.Буцко М. Відомі вчені Державного університету “Львівська Політехніка”, 1844-1994: біографічний довідник. – Л.: Вид. ДУ “Львівська Політехніка” 1994. – 254 с. 3.Буцко М.І., Кіпаренко В.Г. Державний університет “Львівська Політехніка”.1844-1994. – Л.: Вид. ДУ “Львівська Політехніка” 1994. – 145 с. 4.Ковалюк Р.Т. Національно-патріотичний рух студентської молоді Львівської політехніки (друга половина XIX – перша половина XX ст.): монографія. – Л.: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2003. – 200 с. 5.Львівська політехніка у пресі (1844-1900). – Л.: Вид-во Львівської політехніки, 216. – 128 с. 6.Ditchen H. Die Politechnika Lwowska in Lemberg. Geschichte einer Technischen Hochschule im multinationalen Umfeld. – Berlin: Logos, 2015. – 291 s. 7.Politechnika Lwowska. Jej stan obecny i potrzeby. – Lwow, 1932. – 272 s. 8.Poplawski Z. Dzieje Politechniki Lwowskiej 1844-1945. – Wroclaw-Warszawa-Krakow: Wyd. Zakladu narodowego im. Ossolinskich, 1992. – 361 s. 9.Zajaczkowski W. C. k. Szkola Politechniczna we Lwowie. Rys historyczny, jej zalozenia i rozwoju, tudziez stan jej obecny. – Lwow, 1894. – 170 s.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).