Діджиталізація культурної спадщини та колекцій

Спеціальність: Управління культурною спадщиною та культурним туризмом
Код дисципліни: 7.027.03.E.018
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Соціальні комунікації та інформаційна діяльність
Лектор: к.т.н., доцент, Марковець Олександр Вікторович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати: Здійснювати організацію та управління інформаційно-аналітичною діяльністю на підприємствах та установах. Здійснювати процедури аналітико-синтетичного опрацювання наукової та управлінської інформації. Здійснювати маркетингові дослідження ринку інформаційних продуктів та послуг. Використовувати прикладні соціокомунікаційні технології для організації ефективного спілкування на професійному, науковому та соціальному рівнях на засадах толерантності, діалогу і співробітництва. Вміти: Створювати та реалізовувати затребувані споживачами інформаційні продукти та послуги. Застосовувати технології створення та підтримки функціонування електронних бібліотек та архівів, вивчення та задоволення інформаційних потреб користувачів. Розробляти проекти автоматизації формування інформаційних ресурсів бібліотечних та архівних установ. Уміння спілкуватись, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською). Здатність адаптуватися до нових ситуацій та приймати рішення. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Маркетинг та PRдля музеїв і об’єктів культурної спадщини Виконання магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Метою курсу є вивчення сучасних електронних сервісів, що забезпечують надання комунікаційних на інших послуг, що функціонують на основі Інтернет-технологій.
Методи та критерії оцінювання: • підсумковий контроль (контрольний захід, залік): письмова форма (100%)
Рекомендована література: 1. Андрухів А. І. Електронні послуги в бібліотечній справі : навч. посібник / А. І. Андрухів, Р. О. Голощук, М. Б. Сокіл. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 136 с. – (Серія “Інформація. Комунікація. Документація” ; вип. 8). 2. Інформаційні ресурси. Словник законодавчої та стандартизованої термінології / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: П. І. Рогова, Я. О. Чепуренко, С. М. Зозуля, І. Г. Лобановська]. – Київ : [Нілан-ЛТД], 2012. – 283 с. 3. Позиціонування сайтів у глобальному інформаційному середовищі: Монографія / А.М. Пелещишин. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. – 260 с.