Культурна спадщина і туризм: засади правового регулювання

Спеціальність: Управління культурною спадщиною та культурним туризмом
Код дисципліни: 7.027.03.E.014
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: Оксана Годованська
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - ЗК1. Здатність приймати обґрунтовані рішення. - ЗК3. Здатність працювати з урахуванням вітчизняного і міжнародного (правового) контексту. - ФК1. Здатність вибудовувати стратегії розвитку музейної, пам’яткоохоронної та туристичної справи. - ФК9. Здатність здійснювати управління і адміністрування музейними, пам’яткоохоронними та туристичними установами.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Управління культурним туризмом. Культурний ландшафт та ідея інтегрованого захисту.
Короткий зміст навчальної програми: Основні теми вивчення: - Культурна спадщина як об’єкт правового регулювання. - Туристична діяльність як об’єкт правового регулювання. - Джерела правового регулювання музейної, пам’яткоохоронної та туристичної діяльності. - Національне правове регулювання музейної, пам’яткоохоронної та туристичної галузі. - Міжнародне законодавство у сфері культурної спадщини і туризму.
Методи та критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 45 балів (опитування, презентації, відповіді усні, письмові; включно із індивідуальною роботою/есе/проєкт (на вибір) – 10 балів); підсумковий контроль – 55 балів (екзаменаційний контроль: письмова компонента – 50 балів і усна компонента – 5 балів).
Рекомендована література: 1. Ващишин М. Правове регулювання туристичної діяльності: навч.- метод. Посібник. – Львів, 2014. 2. Рибчинський Олег. Аналіз програм збереження культурної спадщини України: в проекту “CHOICE: культурна спадщина і сучасність”. – Львів, 2017. 3. Копієвська О. Культурна функція держави в контексті національного державотворення : монографія. – Київ, 2010. 4. Ожеван М.А., Дубов Д. В. Homo ex Machina. Філософські, культурологічні та політичні передумови формування конвергентного суспільства. – Київ, 2017. 5. Державне управління регіональним розвитком України. / за заг. ред. В. Є. Воротіна, Я. А. Жаліла. – Київ, 2010. 6. Рекомендація з охорони на національному рівні культурної та природної спадщини. Зб. документів. – Київ, 2002. 7. Міністерство культури та інформаційної політики України. Режим доступу: https://mkip.gov.ua/content/pro-ministerstvo.html 8. Нормативно-правові акти галузі охорони культурної спадщини. Режим доступу: https://mkip.gov.ua/content/normativnopravovi-akti-galuzi-ohoroni-kulturnoi-spadshchini.html 9. Про охорону культурної спадщини// Верховна рада Україна. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text 10. Інституційні та правові проблеми збереження культурної спадщини. Режим доступу: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gumanitarniy-rozvitok/instituciyni-ta-pravovi-problemi-zberezhennya-kulturnoi 11. Центр культурного менеджменту. Режим доступу: https://www.kultura.org.ua/?page_id=14 12. UNESCO Database of National Cultural Heritage Laws Updated. Режим доступу: https://en.unesco.org/news/unesco-database-national-cultural-heritage-laws-updated 13. Cultural Heritage. Режим доступу: https://www.peacepalacelibrary.nl/research-guides/special-topics/cultural-heritage/