Соціологія культурної спадщини

Спеціальність: Управління культурною спадщиною та культурним туризмом
Код дисципліни: 7.027.03.E.016
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: к.і.н., Конюхов С. В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ФК 3. Здатність провадити інноваційну діяльність в музейній справі та пам’яткоохоронній діяльності. ФК 4. Здійснення науково-дослідної, науково-педагогічної, управлінської діяльностів галузі менеджменту культурної спадщини та культурного туризму. ФК 6. Здатність приймати рішення на основі доказів, зокрема, релевантних даних, розрахунків, прогнозів, оцінювання ризиків тощо. ФКС 1.4. Здатність виконувати соціологічні дослідження у сфері культурної спадщини. УМ 11. Розуміти особливості реалізації соціологічних досліджень у сфері культурної спадщини. УМ 12. Працювати над проєктами по залученню громади до сфери культурної спадщини та розвитку культурного туризму;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: базові знання з предмету «Менеджмент та маркетинг у музейній та пам’яткоохоронній діяльності»
Короткий зміст навчальної програми: Ознайомити студентів із основними категоріями та поняттями соціології музеїв, практиками проведення соціологічних досліджень, функціями і значенням соціологічних стратегій і моніторингу, організацією досліджень музейного простору в Україні, чинниками, що впливають на комунікативний процес у музеї, методологією соціологічних досліджень, якісними і кількісними методами дослідження. Навчити визначати стратегію музеїв у комунікативному полі, чинники впливу на відносини в соціальному інституті музею. Ознайомлення з проблематикою формування нових якостей у взаємодії музеїв та суспільства.
Методи та критерії оцінювання: лекції, практичні заняття, самостійна робота, екзамен
Рекомендована література: Барбарицька В. Екскурсознавство і музеєзнавство: навч. посібник / В. Барбарицька, А. Короткова, О. Малиновська. - К. : Альтерпрес, 2012. - 444 с. Калібовець С. М. Музей як феномен соціальної пам’яті // Література та культура Полісся. – 2020. – No99: Серія «Історичні науки». No13. – С. 153 – 165. Снагощенко В. Еволюція концептуальних моделей сучасного музею // Світогляд – Філософія – Релігія. – 2013. Вип. 4. – С. 306 – 315. Ковальчук Є. І. Культурно-освітня діяльність музейних закладів як складова музейної комунікації (за результатами соціологічних досліджень) // Волинський музейний вісник: Музеї у дослідженні та збереженні пам’яток культурної спадщини західноукраїнських етнічних земель. Наук. зб. : Вип. 4. / упр-ня культури і туризму Волин. ОДА; Волин. краєзн. музей; каф. документознавства і музейн. cправи ВНУ ім. Лесі Українки; / упоряд. А. Силюк, Є. Ковальчук. – Луцьк, 2012. – С. 73–76. Музей як комунікативний та освітній простір: навч. посібник / П. В. Вербицька, Р. Е. Пасічник. - Львів : ВидавництвоЛьвівської політехніки, 2017. - 232 с. Соціологія музею: презентація на тлі простору і часу / [під заг. Ред. В. Карпова]. - К. : НАКККіМ, видавець Олег Філюк, 2016. - 168 с. Якубовський В. Музеєзнавство: навч. посібник - практикум / В. І. Якубовський. - Кам’янець-Подільський, 2006. - 271 с. : іл. Ідема Й. Як ходити до музею / пер. З англ. О. Якименко. - Харків : Вид-во «Ранок» : Фабула, 2019. - 132 с. Сучасний музей: між скарбницею та підприєм- ством. Матеріали Міжнародної конференції 8 жов- тня 2006 р., м. Чернівці. – Львів, 2008. – 132 с. У лабіринтах наративів: досвід музеїв Литви і України : колективна монографія / Рута Шермуккшнітє, Василь Банах, Поліна Вербицька, Ірина Гнідик, Сергій Конюхов [та ін.]. – Вільнюс : Видавництво Вільнюського університету, 2019. – 240 с. Козаченко О. О. Музеї у соціокультурному просторі Львівщини: основні характеристики, тенденції та проблеми / О. О. Козаченко // Актуальні проблеми філософії та соціології: Науково-практичний журнал / Голов. ред. Д. В. Яковлев; відпов. секретар І. В. Шамша; Міністерство освіти і науки України; Національний університет "Одеська юридична академія". - Одеса, 2017. - Вип. 18. - С. 62-65. Falk John H. Identity and the Museum Visitor Experience Left. – CA. : Coast Press, 2009.